Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/599/2022

Svarstiden gick ut: 26.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker. Den som lämnar utlåtande bes vänligen att särskilt yttra sig över konsekvenserna av de föreslagna ändringarna.
Bakgrund
Statsminister Sanna Marins regering beslöt vid budgetförhandlingen hösten 2021 att inleda en beredning som syftar till att etappvis införa en hälsobaserad skatt. I det första skedet ska punktskatten på läskedrycker ändras i en hälsobaserad riktning. I detta sammanhang ska det även övervägas om inhemska bär- och fruktsafter kan lämnas utanför skattebasen för punktskatten på läskedrycker.

I denna proposition föreslås det att lagen om punktskatt på läskedrycker ändras.

Enligt förslaget ändras punktskatten på läskedrycker effektivare i en hälsobaserad riktning genom att den hälsostyrning som ingår i skatten stärks. Det föreslås att punktskatten på läskedrycker delas upp i sex skatteklasser i stället för de nuvarande två skatteklasserna. Skatt enligt den lägsta skatteklassen ska tas ut för produkter utan tillsats av socker. Skatten på drycker utan tillsats av socker föreslås vara 13 cent per liter och motsvara den nuvarande skattenivån för sockerfria drycker. Skatten på drycker med tillsats av socker föreslås i fortsättningen vara graderad i fem skatteklasser enligt produktens totala sockerhalt. I fråga om drycker som innehåller tillsats av socker är det föreslagna skattebeloppet 19, 25, 32, 39 eller 46 cent per liter.

Beskattningen av osötade och icke-smaksatta vatten och mineralvatten föreslås bli ändrad så att punktskatt på läskedrycker också ska tas ut för drycker som har packats i minutförsäljningsförpackningar som rymmer mer än fem liter.

Det föreslås att dryckesingredienser i fast form inte längre ska omfattas av punktskatten.

De ändringar som föreslås i skattebasen beräknas minska skatteintäkterna med cirka två miljoner euro. I övrigt har den föreslagna skatteändringen inga direkta konsekvenser för intäkterna av punktskatten på läskedrycker. Graderingen av skattenivåerna har dimensionerats så att den genomsnittliga skattenivån för drycker förblir oförändrad.  De föreslagna ändringarna kan dock leda till en minskning av skatteintäkter om konsumtionen flyttas till dryckesgrupper som beskattas med lägre skattesats, såsom drycker som innehåller mindre socker eller drycker som innehåller enbart naturligt socker.

I lagen om punktskatt på läskedrycker föreslås dessutom vissa uppdateringar i fråga om hänvisningar till författningar.

Lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet efter det att Europeiska kommissionen har säkerställt att den föreslagna modellen för punktskatt på läskedrycker är förenlig med EU:s regler om statligt stöd.
Målsättningar
Syftet med denna proposition är att ändra punktskatten på läskedrycker effektivare i en hälsobaserad riktning. Syftet är att styra konsumtionen från drycker med hög sockerhalt till drycker som innehåller mindre socker.

Avsikten är också att justera skattebasen för punktskatten på läskedrycker med anledning av ett pågående statsstödsärende.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM006:00/2022 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM006:00/2022 - Länk till lagberedningsprojektets webbplats

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 26 oktober 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 26 oktober 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:

konsultativ tjänsteman Pia Kivimies, 0295 530 183, pia.kivimies@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry    
Pienpanimoliitto ry    
Päivittäistavarakauppa ry    
Ruokavirasto    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtion ravitsemusneuvottelukunta    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ämnesord

virvoitusjuomavero

punktskatt på läskedrycker