Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30209/2021

Vastausaika on päättynyt: 7.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Osana jatkuvan oppimisen uudistuksen toimeenpanoa eduskunta on hyväksynyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta annetun lain (682/2021), joka tuli voimaan 1.9.2021. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen yhtenä tehtävänä on erityisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnatun ja muuta julkisesti tuettua koulutustarjontaa täydentävän koulutuksen ja muiden osaamispalveluiden rahoittaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 30.8.2021 selvityshenkilön laatimaan esiselvityksen taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämisestä. Esiselvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.11.2021. Esiselvityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin sen mahdollistamiseksi, että taiteen perusopetuksen opintotiedot voitaisiin viedä Koski-tietovarantoon.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa säädettäisiin uudesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteristä.  Rekisteriin olisi velvoite tallentaa kyseistä koulutusta koskevat suoritustiedot. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjällä olisi velvollisuus tallentaa Koski-tietovarantoon palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia koskevat tiedot.  
Esityksessä ehdotetaan myös, että taiteen perusopetuksen koulutustietojen tallentaminen Koski-tietovarantoon säädettäisiin mahdolliseksi.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 7.3.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/30209/2021.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/30209/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
hallitusneuvos Sami Aalto, puh. 0295 330 366 (jatkuva oppiminen)
erityisasiantuntija Saara Ikkelä, puh. 0295 330 109 (jatkuva oppiminen)
hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, puh. 0295 330 086 (taiteen perusopetus)
kulttuurinasianneuvos Hanna Koskimies, puh. 0295 330 048 (taiteen perusopetus)
 
Jakelu:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry    
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finlands Svenska Skolungdomförbund, FSS    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL    
Hämeen ELY-keskus    
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
KEVA    
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat    
Kuvataidekoulujen liitto ry    
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry    
Lapin ELY-keskus    
Maa-ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys    
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry    
Suomen Konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen musiikkioppilaitosten liitto SML ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen sanataideopetuksen seura ry    
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa Sivistystyö ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu