Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30209/2021

Svarstiden gick ut: 7.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning.
Bakgrund
Riksdagen har som ett led i genomförandet av reformen om kontinuerligt lärande godkänt lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021), som trädde i kraft den 1 september 2021. En av uppgifterna för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är att finansiera utbildning och andra kompetenstjänster som riktar sig särskilt till dem som har sysselsättning eller som står utanför arbetskraften och som kompletterar det övriga offentligt understödda utbildningsutbudet.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 30 augusti 2021 en utredare för att göra en förstudie om främjande av identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats i grundläggande konstundervisning. Förstudien överlämnades till undervisnings- och kulturministeriet den 18 november 2021. I förstudien föreslås det att undervisnings- och kulturministeriet ska vidta åtgärder för att möjliggöra att studieuppgifterna om grundläggande konstundervisning kan föras in i informationsresursen Koski.
Målsättningar
I propositionen föreslås det att lagen om nationella studie- och examensregister ändras. Avsikten är att det i lagen om nationella studie- och examensregister ska föreskrivas om det nya registret för annan än reglerad utbildning som anskaffats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Avsikten är att det ska föreskrivas om en skyldighet att föra in prestationsuppgifter om utbildningen i registret. Vidare föreslås det att huvudmannen för läroanstalter för fritt bildningsarbete ska vara skyldig att föra in uppgifter om de utbildningar som finansieras av servicecentret i informationsresursen Koski.  

I propositionen föreslås också att det ska bli möjligt att föra in utbildningsuppgifter om grundläggande konstundervisning i informationsresursen Koski.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande via tjänsten utlåtande.fi senast den 7.3.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/30209/2021 som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/30209/2021 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna).
Beredare
Sami Aalto, regeringsråd, tfn 0295 330 366 (kontinuerligt lärande)
Saara Ikkelä, specialsakkunnig, tfn 0295 330 109 (kontinuerligt lärande)
Hanna Kiiskinen, regeringsråd, tfn 0295 330 086 (grundläggande konstundervisning)
Hanna Koskimies, kulturråd, tfn 0295 330 048 (grundläggande konstundervisning)
Sändlista:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry    
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finlands Svenska Skolungdomförbund, FSS    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL    
Hämeen ELY-keskus    
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
KEVA    
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat    
Kuvataidekoulujen liitto ry    
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry    
Lapin ELY-keskus    
Maa-ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys    
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry    
Suomen Konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen musiikkioppilaitosten liitto SML ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen sanataideopetuksen seura ry    
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa Sivistystyö ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu