Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Lausuntopyyntö julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4491/2019

Vastausaika on päättynyt: 17.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2019:31).

Oikeusministeriö on teettänyt selvityksen julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta.

Selvityksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevan lainvalmistelun tarpeen sekä julkishallinnon määräämisvaltaan kuuluvien yksiköiden toiminnan avoimuuden toteuttamista koskevien vaihtoehtojen ja toteuttamistapojen arviointia varten. Selvityksen toinen osa koskee sitä, millaista soveltamiskäytäntöä ja kokemuksia on kertynyt Ruotsin julkisuuslainsäädännöstä julkisyhteisöjen määräysvallassa olevien yhtiöiden osalta sekä sen vaikutuksista kilpailuneutraliteettiin markkinoilla.

Selvityksessä kuvataan julkisuuslain nykyistä soveltamista kunnan ja valtion määräämisvallassa oleviin yhtiöihin sekä julkista hallintotehtävää hoitaviin muihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin sekä muita yhteisöjen toiminnan avoimuuteen vaikuttavia säännöksiä. Lisäksi tarkastellaan omistajaohjauksen keinoja sekä valtion ja kunnan yhtiöiden toimialaa ja tehtäviä sekä arvioidaan soveltamisalan laajentamiseen vaikuttavia seikkoja.

Selvityksessä esitetään kolme erilaista vaihtoehtoa julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta julkisyhteisöjen määräämisvallassa oleviin yhtiöihin sekä julkista hallintotehtävää hoitaviin muihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ja niitä vastaavat alustavat säännösehdotukset. Selvitykseen sisältyy ehdotuksia myös muista keinoista avoimuuden lisäämiseksi.

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietopohjaa mahdollisen lainvalmisteluhankkeen käynnistämistä varten.

Selvityksen julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta on tehnyt oikeustieteen kandidaatti Anna-Riitta Wallin. Selvityksen liitteenä oikeustieteentohtori Marjut Salokanteleen raportti, joka koskee julkisuuslainsäädännön soveltamisalaa Ruotsissa.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-769-4 - Julkisuuslain soveltamisalan laajentaminen (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2019:31)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään tiistaina 17.9.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 17.9.2019 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Ministeriöt voivat halutessaan pyytää lausuntoa omalta hallinnonalaltaan. Samalla oikeusministeriö toteaa, että myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.    
 
Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat
Lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen, etunimi.m.sukunimi (at)om.fi, p. 02951 50100 (5.8.2019 alkaen)
Yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, etunimi.sukunimi(at)om.fi, p. 02951 50280 (5.8.2019 alkaen)
EU- erityisasiantuntija Liisa Leppävirta, etunimi.sukunimi(at)om.fi, p. 02951 50099 (1.-26.7.2019)
Jakelu:
Aikakauslehtien liitto    
Akava ry    
Alko Oy    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arctia Oy    
Arkistoyhdistys - Arkivföreningen ry    
Bisnode    
Business Finland Oy    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnvera Oyj    
Fortum Oyj    
Gasum Oy    
Hansel Oy    
Helen Oy    
Helsingin kaupunki    
HUS kuntayhtymä    
Julkisen sanan neuvosto JSN    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kaupunkitoimittajat ry    
KEHA-keskus    
Keskusrikospoliisi    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry    
Kunnallisarkistoyhdistys ry    
Kuopion kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Markkinaoikeus    
Medialiitto    
Meritaito Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Metsähallitus    
MTV Oy    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Palmia Oy    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY- keskus    
Poliisihallitus    
Politiikan toimittajat ry    
Posti Group Oy    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
RadioMedia    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Sanoma Oyj    
Sanomalehtien liitto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Solidium Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
SoteDigi Oy    
STT - Suomen Tietotoimisto    
STUK International    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakastieto    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Malmijalostus Oy    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen Teollisuussijoitus Oy    
Suomen Viljava Oy    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Taloustoimittajat ry    
Tampereen kaupunki    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystoimittajat    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Turun kaupunki    
Tutkivan journalismin yhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työllisyysrahasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan energia Oy    
Vantaan kaupunki    
Vantaan VAV asunnot Oy    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry    
Vimana Oy    
VR-Yhtymä Oy    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö