Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Lausuntopyyntö julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4491/2019

Svarstiden gick ut: 17.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert yttrande om utredning om utvidgningen av tillämpningsområdet för offentlighetslagen.(Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2019:31).

Justitieministeriet har låtit göra en utredning om utvidgningen av tillämpningsområdet för offentlighetslagen.
Målet med utredningen har varit att producera information för att bedöma behovet att bereda lagstiftning för att utvidga tillämpningsområdet för offentlighetslagen samt kartlägga alternativ till och sätt att öka insynen i verksamheten av enheter som omfattas av den offentliga förvaltningens bestämmanderätt. I den andra delen av utredningen har man kartlagt tillämpningspraxis och erfarenheter av tillämpningen av Sveriges offentlighetslagstiftning på bolag som omfattas av offentliga samfunds bestämmanderätt samt hur denna lagstiftning har inverkat på marknadens konkurrensneutralitet.
 
I utredningen beskrivs den nuvarande tillämpningen av offentlighetslagen på bolag som står under en kommuns eller statens bestämmande inflytande och på andra privaträttsliga samfund som har hand om offentliga förvaltningsuppgifter samt andra bestämmelser som påverkar transparensen i samfundens verksamhet. I utredningen granskas instrumenten för ägarstyrning samt de statliga och kommunala bolagens ansvarsområde och uppgifter. I utredningen bedöms dessutom vilka omständigheter som påverkar utvidgningen av tillämpningsområdet.
 
I utredningen presenteras tre olika alternativ för utvidgningen av offentlighetslagens tillämpningsområde så att det också omfattar bolag som står under offentliga samfunds bestämmande inflytande och andra privaträttsliga samfund som har hand om offentliga förvaltningsuppgifter liksom också preliminära förslag till bestämmelser som motsvarar dem. Utredningen innehåller också förslag till andra medel för att öka transparensen.

Målet med utredningen är att producera kunskapsunderlag för att eventuellt inleda ett lagstiftningsprojekt.

Utredningen om utvidgningen av tillämpningsområdet för offentlighetslagen har gjorts av Anna-Riitta Wallin. Som bilaga till utredningen finns en rapport av Marjut Salokannel som gäller tillämpningsområdet för offentlighetslagstiftningen i Sverige.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-769-4 - Julkisuuslain soveltamisalan laajentaminen (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2019:31)

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande senast tisdagen den 17 september 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena lämnar ni in genom att senast den 17 september 2019 svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post.

Också andra än de som begäran om utlåtande har skickats till får komma med ett utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Ytterligare information om andvändningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi
Beredare
Ytterligare information ger:
Virpi Korhonen, lagstiftningsråd, e-post: fornamn.m.efternamn(at)om.fi, tfn 0295150100 (fr.o.m. 5.8.2019)
Tuula Majuri, enhetschef, lagstiftningsdirektör, e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi, tfn 02951 50280 (fr.o.m.5.8.2019)
Liisa Leppävirta, specialsakkunnig, EU-ärenden, e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi, tfn 0295150099 (1.-26.7.2019)
Sändlista:
Aikakauslehtien liitto    
Akava ry    
Alko Oy    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arctia Oy    
Arkistoyhdistys - Arkivföreningen ry    
Bisnode    
Business Finland Oy    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnvera Oyj    
Fortum Oyj    
Gasum Oy    
Hansel Oy    
Helen Oy    
Helsingin kaupunki    
HUS kuntayhtymä    
Julkisen sanan neuvosto JSN    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kaupunkitoimittajat ry    
KEHA-keskus    
Keskusrikospoliisi    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry    
Kunnallisarkistoyhdistys ry    
Kuopion kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Markkinaoikeus    
Medialiitto    
Meritaito Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Metsähallitus    
MTV Oy    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Palmia Oy    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY- keskus    
Poliisihallitus    
Politiikan toimittajat ry    
Posti Group Oy    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
RadioMedia    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Sanoma Oyj    
Sanomalehtien liitto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Solidium Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
SoteDigi Oy    
STT - Suomen Tietotoimisto    
STUK International    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakastieto    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Malmijalostus Oy    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen Teollisuussijoitus Oy    
Suomen Viljava Oy    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Taloustoimittajat ry    
Tampereen kaupunki    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystoimittajat    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Turun kaupunki    
Tutkivan journalismin yhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työllisyysrahasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan energia Oy    
Vantaan kaupunki    
Vantaan VAV asunnot Oy    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry    
Vimana Oy    
VR-Yhtymä Oy    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö