Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

Lausuntopyyntö sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1646/2020

Vastausaika on päättynyt: 23.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä.
Tausta

Valtioneuvosto asetti 19.3.2020 parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta kahden eduskuntakauden kestävälle toimikaudelle. Komiteatyön tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä. Komitea käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea, niiden välistä yhteyttä, rahoitusta ja palvelujen nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Komitea ei käsittele vanhuuseläkkeitä.

Sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden työn kokoava välimietintö hyväksyttiin komitean kokouksessa 30.1.2023. Välimietinnön ensimmäiset luvut kuvaavat uudistuksen tavoitteita, etenemistä ja sosiaaliturvajärjestelmän tunnistettuja ongelmakokonaisuuksia, sosiaaliturvajärjestelmän rakennetta sekä uudistuksen oikeudellisia ja taloudellisia reunaehtoja. Luvussa 4 luodaan katsaus sosiaaliturvan vaihtoehtoisiin järjestämistapoihin.

Välimietinnön luvut 5 ja 6 sisältävät komitean 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle.

Komitean ehdotukset koskevat mm. lasten ja perheiden sosiaaliturvaa, työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia, työttömyysturvaa, opiskelua ja osaamisen kehittämistä, asumisen tukia, toimeentulotukea, etuus- ja palvelupolkuja sekä sosiaaliturvan toimeenpanoa ja digitalisaatiota. Lisäksi komitea esittää seuraavalle hallitukselle syyperusteisten perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä ansioturva huomioiden.

Välimietintö julkaistiin 16.3.2023.

Tavoitteet
Lausunnot evästävät sosiaaliturvakomitean toisen kauden työtä sekä välimietinnössä ehdotettujen lainvalmistelu-, selvitys- ja kehittämishankkeiden käynnistämistä ja toteuttamista. Lausuntokierroksen tavoitteena ei ole vaikuttaa hallitusohjelmaneuvotteluihin.
Linkit

https://stm.fi/sosiaaliturvauudistus - Lisätietoja sosiaaliturvauudistuksesta.

https://stm.fi/sv/reform-av-den-sociala-tryggheten - Mer information om reformen av den sociala tryggheten

Liitteet:

Sosiaaliturvakomitean välimietintö.pdf - Sosiaaliturvakomitean välimietintö

Mellanrapport av kommittén för social trygghet.pdf - Mellanrapporten av kommittén för social trygghet

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 23.5.2023 klo 16.00 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntoja voivat jättää myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden ja kysymysten mukaisesti. Vastauksen voi jättää joko kaikkiin tai vain osaan lausuntopyynnön kysymyksistä.

Huom! Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa. Ethän sisällytä lausuntoon henkilötietoja tai muita yksityisyyden piiriin kuuluvia asioita.

Valmistelijat
Lisätietoja antaa sisällöllisissä asioissa Milja Tiainen, hallitusneuvos, STM, p. 029516 3579 ja Sara Mäkäräinen, asiantuntija, STM, p. 029516 3168 sekä teknisissä asioissa Susanna Polvi, projektisihteeri, STM, p. 029516 3049. Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Alavuden kaupunki    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Amnesty International    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Finlands Svenska Skolungdomförbund, FSS    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Hollolan kunta    
HUS    
Hyvil Oy    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Uusimaa    
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kainuu    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kokkolan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakso    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lieksan kunta    
Länsi-Uusimaa    
Mikkelin kaupunki    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Nytkis ry    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Oulun kaupunki    
Paraisten kunta    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Porin kaupunki    
Päijät-Häme    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunta    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
TANE    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työterveyslaitos    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaa-Kerava    
Vantaan kaupunki    
Vapaa Sivistystyö ry    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

palvelut

sosiaaliturva

ansioturva

sosiaaliturvauudistus

sosiaalivakuutus

etuudet

perusturva

vähimmäisturva

social trygghet

reformen av den sociala tryggheten

socialförsäkring

förmåner

tjänster

grundskydd

förtjänstskydd

minimiskydd