Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om mellanrapporten av kommittén för social trygghet

Begäran om utlåtande om mellanrapporten av kommittén för social trygghet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1646/2020

Svarstiden gick ut: 23.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om mellanrapporten av kommittén för social trygghet.
 
Bakgrund

Statsrådet tillsatte den 19 mars 2020 en parlamentarisk kommitté för social trygghet för att bereda en reform av den sociala tryggheten. Kommitténs mandattid sträcker sig över två riksdagsperioder. Målet för kommittéarbetet är att utveckla den sociala tryggheten både strukturellt och funktionellt i ett långtidsperspektiv. Kommittén behandlar grundskyddet, förtjänstskyddet, utkomststödet, kopplingen mellan dem och finansieringen av dem samt åtgärder för en bättre samordning av tjänsterna och förmånerna. Kommittén behandlar inte ålderspensioner.

Mellanrapporten om arbetet under den första perioden för kommittén för social trygghet godkändes på kommitténs möte den 30 januari 2023. De första kapitlen i mellanrapporten beskriver målen för reformen, reformprocessen samt identifierande problemkomplex i det sociala trygghetssystemet, det sociala trygghetssystemets uppbyggnad samt de rättsliga och ekonomiska ramvillkoren för reformen. I avsnitt 4 beskrivs alternativa sätt att ordna den sociala tryggheten.

Kapitlen 5 och 6 i mellanrapporten innehåller kommitténs 31 förslag till reform av den sociala tryggheten för kommande regeringar samt riktlinjer för arbetet under kommitténs andra period.

Kommitténs förslag gäller bland annat barns och familjers sociala trygghet, förmåner med anknytning till arbetsförmåga och arbetsoförmåga, utkomstskydd för arbetslösa, studier och kompetensutveckling, stöd för boende, utkomststöd, förmånsprocesser och servicestigar, genomförande av den sociala tryggheten och digitalisering. Kommittén föreslår för nästa regering att de orsaksbaserade grundskyddsförmånerna ska förenhetligas och sammanslås med beaktande av förtjänstskyddet.

Mellanrapporten publicerades den 16 mars 2023.

Målsättningar
Utlåtandena ger vägledning för kommitténs arbete under den andra perioden samt för att inleda och genomföra de lagberednings-, utrednings- och utvecklingsprojekt som föreslås i mellanrapporten. Remissbehandlingens syfte är inte att påverka förhandlingarna om regeringsprogrammet.
Länkar:

https://stm.fi/sosiaaliturvauudistus - Lisätietoja sosiaaliturvauudistuksesta.

https://stm.fi/sv/reform-av-den-sociala-tryggheten - Mer information om reformen av den sociala tryggheten

Bilagor:

Sosiaaliturvakomitean välimietintö.pdf - Sosiaaliturvakomitean välimietintö

Mellanrapport av kommittén för social trygghet.pdf - Mellanrapporten av kommittén för social trygghet

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 19 maj 2023 kl. 16.00
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte skicka in utlåtandet separat med e-post eller post. Även andra än de som nämns i sändlistan får lämna utlåtande.

För att lämna utlåtande behöver ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

För att underlätta hanteringen av remissvaren ber social- och hälsovårdsministeriet att utlåtandet indelas i enlighet med mellanrubrikerna och frågorna i begäran om utlåtande. Ni kan besvara antingen alla eller bara en del av frågorna i begäran om utlåtande.

Obs! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Se till att utlåtandet inte innehåller personuppgifter eller annat som hör till privatlivet.

Beredare
Mer information om innehållsmässiga frågor lämnas av Milja Tiainen, regeringsråd, SHM, tfn 029516 3579 och Sara Mäkäräinen, sakkunnig, SHM, tfn 029516 3168 samt om tekniska frågor av Susanna Polvi, projektsekreterare, SHM, tfn 029516 3049. E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@gov.fi.
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Alavuden kaupunki    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Amnesty International    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Finlands Svenska Skolungdomförbund, FSS    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Hollolan kunta    
HUS    
Hyvil Oy    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Uusimaa    
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kainuu    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kokkolan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakso    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lieksan kunta    
Länsi-Uusimaa    
Mikkelin kaupunki    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Nytkis ry    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Oulun kaupunki    
Paraisten kunta    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Porin kaupunki    
Päijät-Häme    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunta    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
TANE    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työterveyslaitos    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaa-Kerava    
Vantaan kaupunki    
Vapaa Sivistystyö ry    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

palvelut

sosiaaliturva

ansioturva

sosiaaliturvauudistus

sosiaalivakuutus

etuudet

perusturva

vähimmäisturva

social trygghet

reformen av den sociala tryggheten

socialförsäkring

förmåner

tjänster

grundskydd

förtjänstskydd

minimiskydd