Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM130:00/2015

Vastausaika on päättynyt: 13.5.2016

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria (JHKA), jonka avulla lisätään yhteentoimivuutta viranomaisten välillä ja tätä kautta parannetaan tehokkuutta ja kansalaisille tarjottavia palveluja. Viitearkkitehtuuri on myös yksi toimenpide kansallisen paikkatietostrategian toteuttamisessa.
Tausta
Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri on paikkatiedon kansallista yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöä edistävä tavoitetilakuvaus ja kehittämissuunnitelma. Se kuvaa paikkatiedon hallinnan, jalostamisen ja julkaisemisen toiminnalliset perusrakenteet ja määrittelee linjaukset paikkatietojen kansallisen yhteentoimivuuden ja yhteiskäyttöisyyden aikaan saamiseksi. Viitearkkitehtuurin määrittelemänä tavoitetilana on kansallinen yhteentoimiva ja yhteiskäyttöinen paikkatiedon palvelukokonaisuus, josta käytetään nimitystä kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri.
Viitearkkitehtuuri on suunnittelu- ja kehittämisohje, jota toteutetaan ja sovelletaan kehittämistyön johtamisessa, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Viitearkkitehtuurin mukaiset paikkatietopalvelut toteutetaan kehittämishankkeissa yksittäisissä julkisorganisaatioissa tai laajemmissa yhteistyöhankkeissa.
Paikkatietoinfrastruktuuri rakentuu yhteentoimivista paikkatietopalveluista, joilla tarkoitetaan paikkatietojen esittämiseen, luovutukseen, käsittelyyn tai muuntamiseen liittyviä yhteiskäyttöisiksi tuotteistettuja toiminnallisuuksia. Infrastruktuurin palvelut ilmenevät käytännössä joukkona koneellisesti käsiteltäviä rajapintapalveluita.
Paikkatietopalveluiden tarjoama ja käsittelemä paikkatieto on tietoa kohteista, joiden sijainti maan suhteen tunnetaan. Sijaintitieto voi olla täsmällistä koordinaattitietoa tai viitteellistä osoitteiden tai tunnusten avulla kohteita paikantavaa tietoa. Sijainti on tietoon liittyvä ominaisuus.
Tavoitteet
Viitearkkitehtuuri toimii kohderyhmille paikkatiedon hallinnan, julkaisun, jakamisen ja hyödyntämisen suunnitteluviitekehyksenä. Sitä voidaan käyttää:
  • Organisaation sisäisessä kehitystyössä auttamaan toimintojen ja tietojärjestelmien välisen paikkatiedon yhteiskäytön kehittämisessä luomalla organisaation sisäistä paikkatiedon palveluarkkitehtuuria.
  • Organisaatioiden välisessä paikkatiedon yhteiskäytön kehittämisessä luomalla palveluihin perustuvaa paikkatiedon jakamisen ja hyödyntämisen mallia.
  • Koko julkisen hallinnon paikkatiedon yhteiskäytön kehittämisessä luomalla yhteistä paikkatiedon palvelukeskeistä infrastruktuuria. Tämä johtaa yhteiseen yhä monimuotoisempaan ja laajempaan paikkatiedon ja palveluiden tarjontaan.
Viitearkkitehtuurin avulla kehitettävä paikkatietopalvelut voivat tuottaa yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöisyyttä parhaimmillaan monilla tasoilla: samat yksittäisen organisaation paikkatiedot voivat olla yhteiskäyttöisiä organisaatiossa sisäisesti, organisaatioiden kesken tai laajemmin osana kansallista paikkatietoinfrastruktuuria avoimena tai käyttörajoitettuna paikkatietopalveluina.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto tulee antaa viimeistään pe 13.5.
Lausuntojen perusteella päivitetään viitearkkitehtuuria, jonka JUHTA (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) käsittelee ja hyväksyy.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan tämän lausuntopalvelun kautta. Lausunnon antaminen vaatii rekisteröitymisen. Lausunnon voi antaa kuka tahansa asiasta kiinnostunut.

Lausuntoa pyydetään tälle sivulle liitettyihin asiakirjoihin. Lausuntona pyydetään arviota viitearkkitehtuurikuvauksesta ja sen liitteistä.
 
  • Lausunto annetaan klikkaamalla tämän sivun alareunassa olevaa painiketta ”Kirjaudu ja anna lausunto”. Jos olet uusi käyttäjä lausuntopalvelu.fi:ssä, sinun tulee ensin rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Tarkemmat ohjeet: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Instruction/Instruction?section=Instructions. Muita annettuja lausuntoja voi selailla välilehdellä "Lausunnonantajien lausunnot".
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
neuvotteleva virkamies Jari Kallela, valtiovarainministeriö, etunimi.sukunimi@vm.fi
Jakelu:
Espoon kaupunki    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin kaupunki    
Ilmatieteenlaitos    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen kaupunki    
Tekes    
THL    
Tilastokeskus    
Trafi    
TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UM    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Vantaan kaupunki    
VM    
VTT    
Väestorekisterikeskus    
YM    
Asiasanat

kokonaisarkkitehtuuri

Paikkatieto

viitearkkitehtuuri