Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: UJ 2/2017 vp

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä helmikuussa 2017 tehdyn yhteistyösopimuksen sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.
 
Sopimus on yhteistyösopimus, jossa sovitaan yhteistyöstä muun muassa kaupan, talouskehityksen, kehitysyhteistyön sekä demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon aloilla. Sopimus sisältää myös Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta keskeisiä velvoitteita, muun muassa yleiset sitoumukset ihmisoikeuksista, demokratian periaatteista ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta, joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä ja terrorismin torjunnasta.
 
Afganistanin kanssa tehty kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen voimaantuloa edellyttävien sisäisten oikeudellisten menettelyjen saattamisesta päätökseen.
 
Esitys sisältää ehdotuksen sopimuksen voimaansaattamista koskevaksi laiksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.
Tausta
Euroopan unionin (EU) neuvosto antoi tammikuussa 2011 komissiolle ja EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle neuvotteluohjeet kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen (Cooperation Agreement on Partnership and Development, CAPD, jäljempänä myös ”yhteistyösopimus”) neuvottelemiseksi Afganistanin kanssa. EU:n ja Afganistanin yhteistyösopimus on osa EU:n pitkäaikaista tukea Afganistanille ja päivittää vuonna 2005 yhteistyöstä annettua yhteistä julistusta (Joint Declaration) sekä vuonna 2009 laadittua Afganistania ja Pakistania koskevaa toimintaohjelmaa (EU Action Plan on Afghanistan and Pakistan).
 
Yhteistyösopimus antaa sitoumuksen EU:n ja Afganistanin väliselle yhteistyölle yleisellä tasolla. Samantyyppisiä kahdenvälisiä sopimuksia Afganistanin kanssa ovat jo solmineet mm. Yhdysvallat ja Intia. Afganistan tarvitsee edelleen sekä sotilaallista tukea, kehitysyhteistyötä että siviilikriisinhallintaa, ja kansainvälinen yhteisö, ml. Suomi, on viimeksi vuonna 2016 kansainvälisissä huippukokouksissa (NATO/Varsova, EU/Bryssel) sitoutunut Afganistanin pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen tukemiseen.  Myös Afganistanin talouden ja kaupan tukeminen edellyttää kansainvälisiä tukitoimia.
 
Kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus on ensimmäinen EU:n ja Afganistanin välinen sopimussuhde ja se muodostaa oikeudellisen kehyksen EU:n ja Afganistanin vuodesta 2001 kehittyneelle yhteistyölle. Yhteistyösopimus muodostaa perustan EU:n ja Afganistanin suhteille seuraavien kymmenen vuoden aikana ja sitä voidaan jatkaa ilman eri toimenpiteitä viidellä vuodella.
Tavoitteet
Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja Afganistanin yhteistyötä laaja-alaisesti ja siinä käsitellään useita yhteistyöaloja suhteellisen yleisellä tasolla. Sopimuksen määräykset kattavat yhteistyön liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, demokratiaan, kehitysyhteistyöhön, kauppaan ja investointeihin, rauhaan ja turvallisuuteen, kansainväliseen rauhaan sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. 

Sopimus määrää yhteisesti sovittuina ajankohtina kokoontuvan korkean tason sekakomitean perustamisesta. Sen tehtävänä on varmistaa sopimuksen moitteeton toiminta ja täytäntöönpano.

Esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyminen sopimukselle. Esitys sisältää myös ehdotuksen niin sanotuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A22017A0314%2801%29 - EUR-Lex page for CAPD (in English, contains the agreement in all EU languages)

Liitteet:

HE_CAPD_su.docx - Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE_CAPD_ru.docx - Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Aikataulu
Ulkoasiainministeriö pyytää jakeluissa mainituilta tahoilta lausuntoa valmistelussa olevasta hallituksen esityksestä.Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään 14.5.2018 mennessä Lausuntopalvelu.fi – palvelun kautta tai sähköpostitse osoitteisiin asa-40@formin.fi ja elina.levaniemi@formin.fi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarkastaja Elina Leväniemi, elina.levaniemi@formin.fi.
Jakelu:
Anna-Lena Sjoberg    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Michaela Slotte    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pamela Baarman    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

afganistan