Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Diarienummer för begäran om utlåtande: UJ 2/2017 vp

Svarstiden gick ut: 14.5.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner det i februari 2017 upprättade samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan, och att riksdagen antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 
 
Avtalet är ett samarbetsavtal där man kommer överens om samarbete bland annat inom sektorerna handel, ekonomisk utveckling och utvecklingssamarbete samt demokrati, mänskliga rättigheter och god förvaltning. Avtalet inbegriper också skyldigheter som är centrala för Europeiska unionens utrikespolitik, bland annat allmänna åtaganden om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och respekt för rättsstatsprincipen, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen och bekämpning av terrorism.
 
Avtalet med Afghanistan är till sin karaktär ett blandat avtal som både innehåller bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet. Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till varandra anmäler att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.
 
I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av avtalet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.
Bakgrund
I januari 2011 gav Europeiska unionens (EU) råd  kommissionen och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik förhandlingsmandat att förhandla fram ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling med Afghanistan (Cooperation Agreement on Partnership and Development, CAPD, nedan även kallad ”samarbetsavtal”). Samarbetsavtalet mellan EU och Afghanistan är ett element i EU:s långsiktiga stöd till Afghanistan och uppdaterar samarbetsdeklarationen (Joint Declaration) från 2005 och  EU:s handlingsplan för Afghanistan och Pakistan (EU Action Plan on Afghanistan and Pakistan) från 2009.
 
Samarbetsavtalet ger en utfästelse om samarbetet mellan EU och Afghanistan på generell nivå. Bilaterala avtal av samma typ har redan ingåtts med Afghanistan bl.a. av Förenta staterna och Indien. Afghanistan behöver fortfarande såväl militärt stöd, utvecklingssamarbete som civil krishantering och den internationella gemenskapen, däribland Finland, har senast vid de internationella toppmötena 2016 (Nato/Warszawa, EU/Bryssel) åtagit sig att stödja Afghanistan långsiktigt och övergripande.  Också stödet till den afghanska ekonomin och handeln kräver internationella stödåtgärder.
 
Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling är den första avtalsförbindelsen mellan EU och Afghanistan och bildar en rättslig ram för det samarbete som har utvecklats sedan 2001. Samarbetsavtalet bildar grunden för förbindelserna mellan EU och Afghanistan under de följande tio åren och kan utan ytterligare åtgärder förlängas med fem år.
Målsättningar
Målet för avtalet är att främja samarbetet mellan EU och Afghanistan med bred täckning och på ett relativt allmänt plan tar avtalet upp många områden för samarbetet. Avtalsbestämmelserna omfattar samarbete bland annat i anknytning till mänskliga rättigheter, demokrati, utvecklingssamarbete, handel och investeringar, fred och säkerhet, internationell fred och jämställdhet mellan könen. 

Avtalet stipulerar om inrättande av en gemensam kommitté som ska sammanträda genom ömsesidig överenskommelse. Kommittén ska säkerställa att avtalet fungerar och genomförs korrekt.

Propositionen syftar till att inhämta riksdagens godkännande för avtalet. Propositionen innehåller också ett förslag till så kallad blankettlag, genom vilken de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft.
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A22017A0314%2801%29 - EUR-Lex page for CAPD (in English, contains the agreement in all EU languages)

Bilagor:

HE_CAPD_su.docx - Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE_CAPD_ru.docx - Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Tidtabell
Utrikesministeriet ber mottagarna på mottagarlistan yttra sig om utkastet till regeringens proposition. Även övriga instanser som inte finns med på mottagarlistan kan om de så vill inlämna ett utlåtande om förslagen. 
Vänligen lämna utlåtandet senast den 14.5.2018 genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi eller per e-post till asa-40@formin.fi och elina.levaniemi@formin.fi.

 
Svarsanvisningar för mottagare
För att lämna ett utlåtande ska svararen registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Vid behov kan man vända sig till lausuntopalvelu.om@om.fi för att få hjälp med att ta i bruk tjänsten. 
Beredare
Närmare upplysningar ger inspektör Elina Leväniemi, elina.levaniemi@formin.fi.
Sändlista:
Anna-Lena Sjoberg    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Michaela Slotte    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pamela Baarman    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

afganistan