Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen (EUCARIS) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen (EUCARIS) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/813/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 2.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta. Esityksellä saatettaisiin voimaan eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehty sopimus. Sopimus tehtiin vuonna 2003, ja se päivitettiin vuonna 2017 tehdyllä pöytäkirjalla. Voimaansaattaminen tehtäisiin niin kutsutulla blankettilailla.
 
Sopimus koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Tietojenvaihtojärjestelmän tavoitteena on varmistaa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista sekä tehostaa sopimusvaltioiden hallintoa tarjoamalla tarvittavia tietoja nopeasti ja tehokkaasti.
 
Esityksellä toteutetaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta.
Tausta
Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (the European Car and Driving License Information System, jäljempänä EUCARIS) koskee osapuolten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Järjestelmä syntyi tarpeeseen vaihtaa ajoneuvo- ja ajokorttitietoja eurooppalaisten rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten kesken. EUCARIS ei ole erillinen tietokanta vaan järjestelmä, jonka avulla tietoja voidaan vaihtaa viranomaisten kesken niiden omista rekistereistä. Järjestelmän tavoitteena on varmistaa sopimusvaltioiden rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista sekä tehostaa sopimusvaltioiden hallintoa tarjoamalla tarvittavia tietoja nopeasti ja tehokkaasti.
 
Sopimuksessa määrätään EUCARIS-järjestelmän perustamisesta, järjestelmän toiminnasta ja soveltamisesta, tietosuojasta, turvallisuudesta, tietosuojan valvonnasta, järjestelmän hallinnollisista kysymyksistä sekä vastuista ja vahingonkorvausvelvollisuudesta. Sopimuksen alussa on määritelmät ja lopussa menettelylliset loppumääräykset.
 
Sopimus velvoittaa ensinnäkin antamaan sopimuksen mukaiset ajoneuvo- ja ajo-oikeustiedot sopimuskumppaneiden luettavaksi yhteisellä EUCARIS-ohjelmistolla. Jos ajoneuvoa pyritään rekisteröimään jäsenvaltiossa, tulee tarkastaa, onko ajoneuvo ollut rekisterissä aiemmin muussa jäsenvaltiossa. Jos ajoneuvo on ollut aiemmin rekisterissä, tulee rekisteröitävän ajoneuvon tietoja verrata lähtömaan rekisteriin. Jos sopimusvaltioon rekisteröidään toiseen sopimusvaltioon aiemmin rekisteröity ajoneuvo, tästä on välittömästi ilmoitettava lähtömaahan. Kun ajokorttia myönnetään tai uusitaan, tulee tarkastaa, onko hakijalla voimassa olevaa ajokorttia ja voimassaolevan ajokortin tiedot tulee voida tarkastaa sopimusvaltioiden kesken. Jos lähtömaan ajokorttia muutetaan tai se uusitaan, on tästä ilmoitettava välittömästi lähtömaahan.
 
Sopimus velvoittaa toiseksi epäselvien tilanteiden selvittämiseen. Jos ajoneuvoon tai ajokorttiin liittyvissä tiedoissa on epäselvyyksiä, sopimusvaltion on selvitettävä tilanne ennen asiaan liittyvän hakemuksen hyväksymistä. EUCARIS-sopimuksessa on kolmanneksi vastuunjakoon liittyviä määräyksiä. Vahingonkorvausvastuu on tiedon vastaanottavalla viranomaisella kansallisten lakien mukaisesti. Jos asiassa maksetaan korvausta, niin vastaanottajavaltiolla on regressioikeus lähettäjävaltioon. Lähettäjävaltio voi kuitenkin vapautua vastuusta näyttämällä, että ei ole vastuullinen vahinkoon.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on, että Suomi pystyy tehostamaan tietojenvaihtoa ajokortti- ja ajoneuvoasioissa eurooppalaisten viranomaisten kanssa. Näin voidaan vähentää hallinnollista taakkaa sekä ennaltaehkäistä ja selvittää epäselvyyksiä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 2.9.2018.

Ruotsinkielinen versio lähetetään lausunnolle noin viikon kuluttua suomenkielisestä, ja ruotsinkielisten lausuntojen lausuntoaikaa pidennetään vastaavasti.
Vastausohjeet vastaanottajille
julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivulla.
 
Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.
Valmistelijat
Lisätietoa antaa neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola p. 029 534 2366 sekä välillä 1.8.–22.8.22018 lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, p. 029 534 2570 (etunimi.sukunimi@lvm.fi).
Jakelu:
A-katsastus    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoalan Tiedotuskeskus    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat ry    
DB Schenker    
DHL Freight (Finland) Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala    
FINLogistics    
FREJA Transport & Logistics Oy    
Helppo Katsastus    
ILP Group Logistics Oy    
K1-Katsastajat    
Kaupan liitto    
Kuluttajaliitto    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Linja-autoliitto    
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Poliisihallitus    
Puolustushallinto/Pääesikunta    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
SKAL    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtionvarainministeriö    
Verohallinto    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Asiasanat

ajoneuvo

trafi

ajo-oikeus

Rekisterinpito

tietojärjestelmät

kansainvälinen yhteistyö