Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen (EUCARIS) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen (EUCARIS) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/813/03/2018

Svarstiden gick ut: 2.9.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om de ovan nämnda utkasten till regeringsproposition. I denna proposition föreslås det att ett avtal om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort ska sättas i kraft. Avtalet upprättades 2003 och uppdaterades 2017 genom ett ändringsprotokoll. Enligt förslaget ska avtalet sättas i kraft genom en så kallad blankettlag.
 
Avtalet gäller informationsutbyte mellan parternas centrala registermyndigheter om fordon och körrätt. Informationssystemet har till syfte att säkerställa att statsparternas register är uppdaterade och tillförlitliga, att bidra till bekämpning och undersökning av brott som gäller körrätt och fordon samt att effektivisera statsparternas administrativa åtgärder genom att snabbt och effektivt tillhandahålla de uppgifter som behövs.
 
Genom propositionen genomförs spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram.
Bakgrund
Avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (the European Car and Driving License Information System, nedan kallat Eucaris) gäller informationsutbyte om fordon och körrätt mellan parternas cen-trala registermyndigheter. Systemet påkallades av behovet att mellan de centrala europeiska registermyndigheterna utbyta uppgifter om fordon och körkort. Eucaris är ingen separat databas, utan ett system som gör det möjligt att mellan myndigheterna utbyta uppgifter från deras egna register. In-formationssystemet har till syfte att säkerställa att statsparternas register är uppdaterade och tillförlitliga, att bidra till bekämpning och undersökning av brott som gäller körrätt och fordon samt att effektivisera statsparternas administrativa åtgärder genom att snabbt och effektivt tillhandahålla de uppgifter som behövs.
 
I avtalet finns bestämmelser om upprättande, verksamhet och tillämpning, dataskydd, säkerhet och dataskyddstillsyn av Eucaris-systemet, administrativa frågor som gäller systemet samt ansvar och skadeståndsskyldighet. Avtalet inleds med definitioner och avslutas med förfarandemässiga slutbe-stämmelser.
 
Avtalet förpliktar för det första till att ge avtalsparterna åtkomst till de avtalsenliga uppgifterna om fordon och körrätt genom den gemensamma Eucaris-programvaran. Om ett fordon kommer in för registrering, måste det kontrolleras om det tidigare har varit registrerat i en annan Eucaris-avtalsstat. Uppgifterna om ett fordon som tidigare har varit registrerat ska jämföras med uppgifterna i det lan-dets register där det tidigare var registrerat. När ett fordon som tidigare har varit registrerat i en an-nan avtalsstat registreras ska registreringen utan dröjsmål meddelas det tidigare registreringslandet. När ett körkort utfärdas eller förnyas måste det kontrolleras huruvida den sökande redan har ett giltigt körkort och avtalsstaterna måste sinsemellan kunna kontrollera uppgifterna om detta körkort. Om ett körkort som utfärdats av en annan Eucaris-avtalsstat ändras eller förnyas, ska detta utan dröjsmål meddelas det utfärdande landet.
 
För det andra förpliktar avtalet till att utreda oklara situationer. Om det förekommer oklarheter i uppgifterna om ett fordon eller ett körkort, ska den berörda avtalsstaten utreda situationen innan ansökan i saken godkänns. För det tredje finns det bestämmelser om ansvarsfördelningen i Eucaris-avtalet. Skadeståndsansvaret ligger hos den myndighet som har tagit emot uppgifterna, i enlighet med nationell lag. Om det betalas ersättning i en sak, har den stat som mottagit uppgiften regressrätt gentemot den utlämnande staten. Den utlämnande staten kan emellertid frigöra sig från sitt ansvar, om den kan påvisa att den inte är ansvarig för det skedda.
Målsättningar
Propositionen syftar till att Finland ska kunna fördjupa utbytet av information i körkorts- och fordonsärenden med europeiska myndigheter. På det sättet kan man minska den administrativa bördan och förebygga och utreda oklarheter.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande senast den 4 september 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Denna begäran om utlåtande publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
 
För att kunna lämna ert utlåtande ska ni registrera er och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten ges också per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Ni kan också lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriets registratorskontor kirjaamo@lvm.fi.
Beredare
Ytterligare information ges av konsultativ tjänsteman Tuomas Kaivola (tuomas.kaivola(a)lvm.fi) och mellan 1.8.–22.8.22018 lagstiftningsråd Kirsi Miettinen, (kirsi.miettinen(a)lvm.fi).
Sändlista:
A-katsastus    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoalan Tiedotuskeskus    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat ry    
DB Schenker    
DHL Freight (Finland) Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala    
FINLogistics    
FREJA Transport & Logistics Oy    
Helppo Katsastus    
ILP Group Logistics Oy    
K1-Katsastajat    
Kaupan liitto    
Kuluttajaliitto    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Linja-autoliitto    
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Poliisihallitus    
Puolustushallinto/Pääesikunta    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
SKAL    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtionvarainministeriö    
Verohallinto    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ämnesord

ajoneuvo

trafi

ajo-oikeus

Rekisterinpito

tietojärjestelmät

kansainvälinen yhteistyö