Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Mietintö ”Luottamuksellisen viestin salaisuus”

Mietintö ”Luottamuksellisen viestin salaisuus”

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 27/41/2015

Vastausaika on päättynyt: 13.1.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö asetti 28.9.2015 asiantuntijatyöryhmän selvittämään ja valmistelemaan luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamista. Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä oli myöhemmin asetettavaa parlamentaarista valmistelua varten selvittää ja valmistella perustuslain tarkistamista siten, että lailla voidaan säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin suojaan.
 
Työryhmä ehdottaa perustuslain 10 §:ää muutettavaksi niin, että siihen lisättäisiin uusi 4 momentti, johon koottaisiin säännökset luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamisen edellytyksistä. Lailla voitaisiin ehdotuksen mukaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten torjunnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.

Linkki mietintöön on alla.
Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 13.1.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne perustuslain 10 §:n tarkistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä ”Luottamuksellisen viestin salaisuus”. Mietintö on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa Mietintöjä ja lausuntoja 41/2016 ja se on saatavissa osoitteesta http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1476095590535.html.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 13.1.2017 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Oikeusministeriö toivoo, että myös jakelulistan ulkopuoliset kansalaisjärjestöt ja muut tahot antavat oma-aloitteisesti lausunnon mietinnöstä.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri (puh. 02951 50280 ja sähköpostiosoite tuula.majuri@om.fi) ja erityisasiantuntija Anu Mutanen (puh. 02951 50311 ja sähköpostiosoite anu.mutanen@om.fi), oikeusministeriö.
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Amnesty International – Suomen osasto    
Demla ry    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ihmisoikeusliitto    
Juridiska Föreningen i Finland    
Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sisäministeriö    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turvallisuuskomitea    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Viestinnän Keskusliitto    
Viestintävirasto    
Vihreä eduskuntaryhmä    
Asiasanat

perustuslaki

grundlag