Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Betänkandet ”Hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden”

Betänkandet ”Hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden”

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 27/41/2015

Svarstiden gick ut: 13.1.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet tillsatte den 28 september 2015 en sakkunnigarbetsgrupp för att utreda och bereda en revision av grundlagsregleringen om skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden. Sakkunnigarbetsgruppen hade i uppdrag att för den parlamentariska beredning som tillsätts senare utreda och bereda en revision av grundlagen så att det för att trygga den nationella säkerheten genom lag kan föreskrivas om nödvändiga begränsningar i skyddet för förtroliga meddelanden, när de förutsättningar som ska anses vara beövliga är uppfyllda.
 
Arbetsgruppen föreslår att 10 § i grundlagen ska ändras så att det till paragrafen fogas ett nytt 4 mom. där alla bestämmelser om förutsättningarna för begränsning av hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden samlas. Genom lag kan enligt förslaget föreskrivas om sådana begränsningar i meddelandehemligheten som är nödvändiga vid bekämpning av brott som äventyrar individens eller samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång, vid säkerhetskontroll och under frihetsberövande samt för att inhämta information om militär verksamhet eller sådan annan verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten.

Länken till betänkandet finns nedan.
Länkar:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in till justitieministeriet senast fredagen den 13 januari 2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om betänkandet från den arbetsgrupp som berett granskningen av 10 § i grundlagen ”Hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden”. Betänkandet har publicerats i justitieministeriets publikationsserie Betänkanden och utlåtanden 41/2016 och finns tillgängligt på webbplatsen http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1476095590535.html.
 
Utlåtandena ska lämnas in genom att före den 13 januari 2017 svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
Justitieministeriet önskar att också frivilligorganisationer som inte finns på sändlistan och andra instanser på eget initiativ yttrar sig om betänkandet.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare uppgifter om ärendet ges av lagstiftningsdirektör Tuula Majuri (tfn 02951 50280 och e-post tuula.majuri@om.fi) och Anu Mutanen, specialsakkunnig (tfn 02951 50311 och e-post anu.mutanen@om.fi), justitieministeriet.
 
Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Amnesty International – Suomen osasto    
Demla ry    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ihmisoikeusliitto    
Juridiska Föreningen i Finland    
Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sisäministeriö    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turvallisuuskomitea    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Viestinnän Keskusliitto    
Viestintävirasto    
Vihreä eduskuntaryhmä    
Ämnesord

perustuslaki

grundlag