Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7823/2019

Vastausaika on päättynyt: 17.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.
 
Tausta
Esityksellä ehdotetaan muutettavan merenkulun ympäristönsuojelulakia (1672/2009), aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettua lakia (alusturvallisuuslaki; 1686/2009), alusrekisterilakia (512/1993), eräiden alusten ja niitä käyttävien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettua lakia (turvatoimilaki; 485/2004) sekä laivavarustelakia (1503/2011).

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ehdotettavilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista, direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta ja direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2918/883 eli niin kutsuttu alusjätedirektiivi. Ehdotettavat muutokset koskevat ennen kaikkea pieniä satamia, kuten huvivenesatamia, kalastussatamia sekä yhteysalusten ja vesibussien käyttämiä satamia. Jätehuollon järjestämistä ja jätehuoltosuunnitelman laatimista koskevat vaatimukset laajenisivat valtaosaan näistä satamista. Alusjätedirektiivi edellyttää myös muutoksia alusjätteitä koskevaa maksujärjestelmää ja vapautuksia koskevaan sääntelyyn.

Samalla merenkulun ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättävän uusi 7 b luku rikkipäästömaksusta. Rikkipäästömaksu määrättäisiin hallinnollisena seuraamuksena ilmapäästökiellon tai polttoaineiden laatuvaatimusten rikkomisesta rikkipäästöjen osalta sisäisillä aluevesillä, aluemerellä tai Suomen talousvyöhykkeellä. Lisäksi lain öljypäästömaksua koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Öljylastinsiirtoja koskeva 2 a luvun sääntely laajennettaisiin kattamaan myös muiden haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden siirrot sekä polttoaineiden toimitukset alukselta toiselle. Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan myös muutoksia, joilla rajattaisiin painolastivesisääntelyn soveltumista tiettyihin aluksiin, jotka tuottavat Väylävirastolle jäänmurtopalveluja sekä muutoksia, joilla tarkennettaisiin rikkidirektiivin täytäntöönpanoa Suomessa.

Edellä mainitun ohella esityksessä ehdotetaan muutettavan alusturvallisuuslain viittauksia unionin lainsäädäntöön ja lain mukaista perinnealuksen määritelmää sekä lisättävän ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännökset. Lisäksi alusrekisterilakiin ehdotetaan muutoksia, jotka koskevat rekisteröintihakemuksen saantoasiakirjan jäljennöstä ja rekisteriviranomaisen oikeutta poistaa alus rekisteristä. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavan turvatoimilain säännöksiä, jotka koskevat luokituslaitoksen tekemää aluksen turvatarkastusta. Lisäksi laivavarustelakiin esitetään eräitä teknisiä muutoksia.

Lakien merenkulun ympäristönsuojelulain, alusturvallisuuslain ja laivavarustelain muuttamisesta ehdotetaan tulemaan voimaan 28.6.2021. Laissa merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta ehdotetaan kuitenkin säädettävän eräistä siirtymäsäännöksistä, joilla kohtuullistetaan satamille ja aluksille tulevien vaatimusten voimaantuloa. Lakien alusrekisterilain ja turvatoimilain muuttamisesta ehdotetaan tulemaan voimaan 1.4.2021.
 
Tavoitteet
Esityksen keskeisenä tavoitteena on tehdä EU:n alusjätedirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.
 
Alusjätedirektiivin täytäntöönpanolla sekä valtaosalla muista merenkulun ympäristönsuojelulakiin ehdotettavista muutoksista tehostettaisiin meriympäristön suojelua. Esimerkiksi lastinsiirtoja koskevan sääntelyn laajentamisella pyritään välttämään polttoaineen toimitusten ja haitallisten ja vaarallisten lastien päätymistä meriympäristöön. Vastaavasti rikkipäästömaksusta säätämisellä pyritään tehostamaan rikkipäästörajoitusten toimeenpanoa.
 
Turvatoimilakiin ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin pysyvästi luokituslaitosten tekemät turvatoimitarkastukset. Alusrekisterilakiin ehdotettavilla muutoksilla helpotettaisiin alusten rekisteröintiä ja omistusoikeuden kirjaamista sekä alusten pysymistä liikenteessä normaaliolojen häiriötilanteissa tai yhteiskunnan muissa poikkeuksellisissa tilanteissa.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM036:00/2019 - Hankkeen sivu valtioneuvoston Hankeikkunassa / Författningsberedningsprojektets sida i statsrådets Hankeikkuna

Liitteet:

MYSL HE-luonnos lausunnolle FI.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi

MYSL RP utkast på remiss SV.docx - Utkastet till regeringens proposition

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.12.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntö on jaettu teemoihin, ja kuhunkin teemaan voi vastata erikseen väliotsikoiden alle. Myös kattavan lausunnon jättäminen on mahdollista joko tekstinä tai liitetiedostona.
Valmistelijat
Merenkulun ympäristönsuojelulain osalta erityisasiantuntija Laura Sarlin, p. 0295 342 063, laura.sarlin@lvm.fi
Alusturvallisuuslain ja laivavarustelain osalta hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612, katja.viertava@lvm.fi
Alusrekisterilain osalta suunnittelija Merita Erkkilä, p. 0295 342 136, merita.erkkila@lvm.fi
Turvatoimilain osalta ylitarkastaja Suvi Kankare, p. 0295 342 105, suvi.kankare@lvm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering)    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finnpilot Pilotage Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisi    
Puolustusvoimat    
Puolutusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uusimaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Asiasanat

jätehuolto

satamat

satama

jäänmurto

talvimerenkulku

merenkulku

veneily

rikki

öljypäästö

painolastivesisääntely

alusturvallisuus