Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Begäran om utlåtande om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7823/2019

Svarstiden gick ut: 17.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar.
Bakgrund
I propositionen föreslås det att miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (fartygssäkerhetslagen; 1686/2009), fartygsregisterlagen (512/1993), lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (lagen om sjöfartsskydd; 485/2004) och lagen om marin utrustning (1503/2011) ändras.

Genom ändringarna som föreslås i miljöskyddslagen för sjöfarten genomförs unionens förnyade fartygsavfallsdirektiv. De föreslagna ändringarna gäller framför allt små hamnar, såsom hamnar för fritidsbåtar, fiskehamnar samt hamnar som används av förbindelsefartyg och vattenbussar. Kraven på avfallshantering och upprättandet av en avfallshanteringsplan utvidgas för majoriteten av dessa hamnar. Dessutom föreslås att ett nytt 7 b kap. om svavelutsläppsavgifter fogas till miljöskyddslagen för sjöfarten. Svavelutsläppsavgiften är en administrativ påföljd som påförs för brott mot förbud för utsläpp i luften eller mot kvalitetskraven för bränsle med avseende på svavelutsläpp i de inre territorialvattnen, territorialhavet eller Finlands ekonomiska zon. Dessutom preciseras bestämmelserna om oljeutsläppsavgifterna i lagen och bestämmelsen om oljelastöverföring utvidgas till att även omfatta övriga skadliga och farliga laster och avfallsöverföringar samt leverans av bränsle från ett fartyg till ett annat. I miljöskyddslagen för sjöfarten föreslås även ändringar som begränsar tillämpningen av barlastvattenbestämmelsen till vissa fartyg som tillhandahåller isbrytartjänster för Trafikledsverket samt ändringar som preciserar svaveldirektivets genomförande i Finland.

Vid sidan av det som nämns ovan föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagens hänvisningar till unionens lagstiftning och lagens definition av traditionsfartyg samt att bestämmelser som behövs för genomförandet av direktivet om sär-skilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg tillsätts. Dessutom föreslås det ändringar i fartygsregisterlagen som hänför sig till kopia av registreringsansökans åtkomsthandling och registermyndighetens rätt att radera fartyget från registret. I propositionen föreslås dessutom ändring av bestämmelserna som hänför sig till säkerhetskontrollen av fartygen som klassificeringsinstitutionerna utför i lagen om sjöfartsskydd. I propositionen föreslås dessutom i lagen om marin utrustning föreslås dessutom vissa tekniska ändringar.

Lagarna om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten, fartygssäkerhetslagen och lagen om marin utrustning avses träda i kraft den 28 juni 2021. I lagarna om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten föreslås dock att vissa övergångsbestämmelser föreskrivs för att underlätta verkställandet av kommande krav för hamnar och fartyg. Lagarna om ändring av fartygsregisterlagen och lagen om sjöfartsskydd avses träda i kraft den 1 april 2021.
Målsättningar
Propositionens centrala mål är att genomföra lagändringar som EU:s fartygsavfallsdirektiv förutsätter. Genomförandet av fartygsavfallsdirektivet och majoriteten av de andra ändringarna som föreslås i miljöskyddslagen för sjöfarten effektiviserar skyddet av den marina miljön. Utvidgningen av bestämmelsen om lastöverföring strävar till exempel efter att undvika att leverans av bränsle och skadliga och farliga laster ska hamna i den marina miljön. Regleringen av svavelutsläppsavgiften strävar på motsvarande sätt efter att effektivisera genomförandet av svavelutsläppsbegränsningarna. De föreslagna ändringarna i lagen om sjöfartsskydd möjliggör permanenta skyddskontroller utförda av klassificeringssällskap. De föreslagna ändringarna i fartygsregisterlagen underlättar registreringen av fartyg och inskrivningen av äganderätten samt kvarhållandet av fartyg i trafiken vid störningar i normalförhållanden eller vid andra exceptionella situationer i samhället. 
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM036:00/2019 - Hankkeen sivu valtioneuvoston Hankeikkunassa / Författningsberedningsprojektets sida i statsrådets Hankeikkuna

Bilagor:

MYSL HE-luonnos lausunnolle FI.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi

MYSL RP utkast på remiss SV.docx - Utkastet till regeringens proposition

Tidtabell
Utlåtanden ska lämnas in senast den 17.12.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Begäran om utlåtandet har delats in i teman och varje tema kan besvaras separat under mellanrubrikerna. Det är även möjligt att lämna ett omfattande utlåtande antingen som text eller som bilaga.
Beredare
Miljöskyddslagen för sjöfarten: specialsakkunnig Laura Sarlin, tel. 029 534 2063, laura.sarlin@lvm.fi
Fartygssäkerhetslagen och lagen om marin utrustning: regeringsråd Katja Viertävä, p. 0295 342 612, katja.viertava@lvm.fi
Fartygsregisterlagen: planerare Merita Erkkilä, tel. 0295 342 136, merita.erkkila@lvm.fi
Fartugsskyddslagen: överinspektör Suvi Kankare, p. 0295 342 105, suvi.kankare@lvm.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering)    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finnpilot Pilotage Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisi    
Puolustusvoimat    
Puolutusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uusimaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ämnesord

jätehuolto

satamat

satama

jäänmurto

talvimerenkulku

merenkulku

veneily

rikki

öljypäästö

painolastivesisääntely

alusturvallisuus