Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2023-2024

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som 2023-2024 ska tas ut för Strålsäkerhetscentralens prestationer.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20594/2022

Vastausaika on päättynyt: 7.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriets gällande förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer (1167/2020) har varit i kraft sedan den 1 januari 2021 och dess giltighetstid löper ut den 31 december 2022. Den nu föreslagna förordningen motsvarar i huvudsak den gällande förordningen. I förordningen föreslås närmast preciseringar av teknisk natur. Dessutom föreslås det strukturella ändringar i avgiftstabellerna i bilagan till förordningen så att det utöver grundavgiften även föreskrivs om en så kallad tilläggsavgift. Merparten av tabellerna förblir oförändrade. I tabell 1.2 föreslås ”inspektion av strålbehandlingsapparat” bli en ny avgiftsbelagd verksamhet. Tabell 1.3 med avgifter för beslut om säkerhetstillstånd för strålbehandling med strålbehandlingsapparater och för inspektion vid ibruktagande av strålbehandlingsapparater föreslås i sin tur bli slopad. Förordningens giltighetstid föreslås vara två år från och med den 1 januari 2023.

 
Bakgrund
I bilagan till förordningen föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten om hur stora avgifter som får tas ut för Strålsäkerhetscentralens offentligrättsliga prestationer i anslutning till tillsynen över strålningsverksamhet. Avgifternas storlek har fastställts med beaktande av bestämmelserna om prestationernas kostnadsmotsvarighet i lagen om grunderna för avgifter till staten.
 
De prestationer som omfattas av förordningens tillämpningsområde hade en kostnadsmotsvarighet på 77 % år 2020 och 70 % år 2021. Kostnadsmotsvarigheten har inte nått upp till målet 100 % på grund av den höjda kostnadsnivån och kostnaderna för att utveckla tillsynen och tillsynssystemen. År 2022 flyttade Strålsäkerhetscentralen till nya lokaler och därmed ökade dess hyreskostnader avsevärt. Detta måste beaktas i priserna på prestationerna.

I förordningen föreslås det inte någon enhetlig procentbaserad höjning. De procentuella höjningarna är inte heller direkt jämförbara med de nuvarande priserna, eftersom det nu föreslås en möjlighet att påföra en tilläggsavgift. Påförandet av en så kallad tilläggsavgift har beaktats vid fastställandet av den nya grundavgiften. På grund av möjligheten att påföra en tilläggsavgift behöver grundavgifterna inte höjas så mycket som annars skulle vara fallet. En del av prestationerna ändras från timbaserade prestationer till prestationer med ett fast pris.
 
Målsättningar
I förordningen och i de grupper av prestationer som anges i den görs mindre preciseringar jämfört med den gällande förordningen. Priserna på prestationerna höjs så att de motsvarar den uppskattade kostnadsnivån. De föreslagna ändringarna i priserna baserar sig på Strålsäkerhetscentralens kostnadsmotsvarighetskalkyl för 2021, en uppskattning av kostnaderna för utförandet av prestationerna åren 2023–2024 samt målet att täcka 100 % av de uppskattade kostnaderna med prestationsavgifter. I de föreslagna priserna har man beaktat den arbetstid som används för utförandet av en prestation och de anskaffningar som behövs samt den stödverksamhet som behövs till stöd för utförandet av en prestation. Dessutom har man i prissättningen på nytt granskat arbetsmängden vid utförandet av vissa enskilda prestationer. Det föreslås att grundavgifterna höjs enligt prestationsgrupp på följande sätt: tabell 1.1. 3−24 %, tabell 1.2 13−36 %, tabell 2.1: 8−100 %, tabell 3.1: 15 %, tabell 4.1: 33−84 %, tabell 5.1: 3−26 % samt tabell 6.1: 25 %. 
 
Länkar:

https://www.lausuntopalvelu.fi/ProposalArea/FI/ProposalCreation/CreateEditProposal/e59a481c-bf20-4675-b930-c0df374e1f6e -

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/lainsaadanto/96947/kuvaukset - linkki hankeikkunaan asialle STM107:00/2022 länk till statsrådets tjänst för projektinformation för ärendet STM107:00/2022

Bilagor:

STMa_ STUK maksut 07112022 fi final.docx - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista maksuista vuosina 2023-2024

SHM förordning_STUK prestationer_07112022_sv final.docx - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska tas ut 2023−2024 för Strålsäkerhetscentralens prestationer

Tidtabell
 
Vi ber er lämna utlåtandet via tjänsten senast onsdagen den 7 december 2022.
 
 
 
Svarsanvisningar för mottagare
 
Vi ber er lämna ert utlåtande i denna lausuntopalvelu.fi-tjänst. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Även de som inte nämns separat i sändlistan kan lämna utlåtande.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar - > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten och på projektets webbplats.

 
Beredare
Tillläggsuppgifter om propositionen ges av regeringssekreterare Helena Korpinen, tfn 0295 163 317, e-post helena.korpinen@gov.fi.
 
Sändlista:
AAVA AM Jokinen    
AAVA Antti Aho    
AKAVA    
Anne Parkkinen SKY    
Avi -etelä    
Avtel V Ylonen    
Borealisgroup T Paulamaki    
Curiumpharma R Ahorinta    
Cybersolutions    
Dekra J Toivonen    
Dekra T Fi    
Dna J Leinonen    
Docrates    
Doseco    
EK    
Eksote    
Elisa V Mattila    
Ely-keskus kainuu    
Energia    
EPSHP    
Essote    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
ETL    
Evidensia J Toivonen    
Fennovoima    
Fennovoima J Specht    
Fingrid    
Finsecpro    
Finskastone    
Forestindustries    
Fortum P Fast    
Helen J Weckstrom    
HUS    
HY-arkki hki    
Hämeen ELY-keskus    
Indmeas R Kuoppamaki    
Istekki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JYU    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
KHSHP    
Kiinteistöliitto    
Kiwa F Asiakaspalvelu    
KSSHP    
KT    
KUH    
Kuntaliitto    
Kymsote    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LPSHP    
LSHP    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mehilainen J Jarvenpaa    
Microsoft A Alarotu    
MIL    
OAMK Heidi Fagerholm    
OPH    
Oral J Jokinen    
Ovaco    
PHHYKY    
Pihlajalinna H Rainesalo    
Pihlajalinna J Aaltonen    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Plusterveys E Annala    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohto    
Poliisihallitus    
Posiva J Mokka    
PPSHP    
PSHP    
Punainen risti    
Rakennusteollisuus    
Romukauppiaat    
Ruokavirasto    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satasairaala    
Senaatti    
SiunSote    
Soite    
Sonar    
Sosteri    
Sote Kainuu    
Ssab J Henttonen    
Storaenso F Contactcenter    
STTK    
STUK    
Suomen sairaalafyysikot ry    
Syke    
Synlab    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Taitotalo    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus A Aarnio    
Terrafame    
Terveystalo V Iho    
THL    
Traficom    
Tt13    
TTL    
Tulli    
Tvo J Tanhua    
TYKS    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VSHP    
Vtt    
Yrittäjät    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ämnesord

Säteilyturvakeskus

maksulliset suoritteet

Strålsäkerhetscentralen

avgifter för prestationer