Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2023-2024

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2023-2024

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20594/2022

Vastausaika on päättynyt: 7.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Nykyinen Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1167/2020) on ollut voimassa 1.1.2021 lukien ja sen voimassaoloaika päättyy 31.12.2022. Ehdotettava asetus vastaisi pääosin voimassa olevaa asetusta. Asetukseen esitetään tehtäväksi lähinnä teknisluonteisia tarkennuksia. Lisäksi asetuksen liitteen maksutaulukoihin ehdotetaan rakenteellisia muutoksia siten, että perusmaksun lisäksi säädettäisiin myös ns. lisämaksusta.  Pääosa taulukoista pysyisi ennallaan. Taulukkoon 1.2 ehdotetaan uutena maksullisena toimintana "sädehoitolaitteen tarkastus". Taulukko 1.3., jossa on säädetty maksuista sädehoitolaitteille annettavaa sädehoitoa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä ja käyttöönottotarkastuksista puolestaan ehdotetaan poistettavaksi. Asetuksen voimassaoloajaksi ehdotetaan kaksi vuotta 1.1.2023 lukien.

 
Tausta
Asetuksen liitteessä säädetään valtion maksuperustelain 8 §:n nojalla, minkä suuruisia maksuja Säteilyturvakeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista voidaan periä säteilytoiminnan valvontaan liittyen. Maksujen suuruus on määritelty ottaen huomioon valtion maksuperustelain säännökset suoritteiden kustannusvastaavuudesta.
 
Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien suoritteiden kustannusvastaavuus oli vuonna 2020 77 % ja vuonna 2021 70 %. Kustannusvastaavuus on jäänyt 100 %:n tavoitteesta johtuen kustannustason noususta sekä valvonnan ja valvontajärjestelmien kehittämiskustannuksista. Vuonna 2022 Säteilyturvakeskus on muuttanut uusiin toimitiloihin, jonka myötä sen vuokrakustannukset kasvoivat merkittävästi. Tämä on otettava huomioon suoritehinnoissa.

Asetuksessa ei ehdoteta tehtäväksi yhtenäistä prosenttiperusteista korotusta. Prosenttikorotukset eivät ole myöskään suoraan vertailukelpoisia nykyisiin hintoihin, koska nyt esitetään mahdollisuutta määrätä lisämaksu. Ns. lisämaksun määrääminen on otettu huomioon uuden perusmaksun määrittämisessä. Lisämaksun määräämismahdollisuudesta johtuen perusmaksuja ei ole tarvetta korottaa niin paljon kuin muuten olisi. Osa suoritteista muuttuu tuntiperusteisista kiinteähintaisiksi suoritteiksi.
Tavoitteet
Asetukseen ja siinä säädettyihin suoriteryhmiin tehtäisiin vähäisiä tarkennuksia voimassa olevaan asetukseen nähden. Suoritteiden hintoja korotettaisiin ennustettua kustannustasoa vastaavasti. Ehdotetut muutokset hintoihin perustuvat Säteilyturvakeskuksen vuoden 2021 kustannusvastaavuuslaskelmaan, arvioon suoritteiden tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista vuosina 2023−2024 sekä tavoitteeseen kattaa 100 % arvioiduista kustannuksista suoritemaksuilla. Ehdotetuissa hinnoissa on otettu huomioon suoritteen tekemiseen käytettävä työaika ja tarvittavat hankinnat sekä suoritteen tuottamisen tueksi tarvittava tukitoiminta. Lisäksi hinnoittelussa on tarkasteltu uudelleen joidenkin yksittäisten suoritteiden osalta niiden tuottamiseen kuluvia työmääriä. Perusmaksuja ehdotetaan korotettavaksi suoriteryhmittäin seuraavasti: taulukko 1.1. 3−24 %, taulukko 1.2 13−36 %, taulukko 2.1: 8−100 %, taulukko 3.1: 15 %, taulukko 4.1: 33−84 %, taulukko 5.1: 3−26 % sekä taulukko 6.1: 25 %. 
Linkit

https://www.lausuntopalvelu.fi/ProposalArea/FI/ProposalCreation/CreateEditProposal/e59a481c-bf20-4675-b930-c0df374e1f6e -

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/lainsaadanto/96947/kuvaukset - linkki hankeikkunaan asialle STM107:00/2022 länk till statsrådets tjänst för projektinformation för ärendet STM107:00/2022

Liitteet:

STMa_ STUK maksut 07112022 fi final.docx - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista maksuista vuosina 2023-2024

SHM förordning_STUK prestationer_07112022_sv final.docx - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska tas ut 2023−2024 för Strålsäkerhetscentralens prestationer

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan palvelun kautta keskiviikkoon 7.12.2022 mennessä.
 
 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoanne tässä lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon voivat antaa myös ne, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa.
 
Lausunnon antaminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käytöstä löytyvät kotisivuilta ohjeet - > käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan palvelussa ja hankkeen verkkosivuilla.
 
Valmistelijat
Lisätietoja esityksestä antaa hallitussihteeri Helena Korpinen, puh. 0295 163 317, sähköposti helena.korpinen@gov.fi.
Jakelu:
AAVA AM Jokinen    
AAVA Antti Aho    
AKAVA    
Anne Parkkinen SKY    
Avi -etelä    
Avtel V Ylonen    
Borealisgroup T Paulamaki    
Curiumpharma R Ahorinta    
Cybersolutions    
Dekra J Toivonen    
Dekra T Fi    
Dna J Leinonen    
Docrates    
Doseco    
EK    
Eksote    
Elisa V Mattila    
Ely-keskus kainuu    
Energia    
EPSHP    
Essote    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
ETL    
Evidensia J Toivonen    
Fennovoima    
Fennovoima J Specht    
Fingrid    
Finsecpro    
Finskastone    
Forestindustries    
Fortum P Fast    
Helen J Weckstrom    
HUS    
HY-arkki hki    
Hämeen ELY-keskus    
Indmeas R Kuoppamaki    
Istekki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JYU    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
KHSHP    
Kiinteistöliitto    
Kiwa F Asiakaspalvelu    
KSSHP    
KT    
KUH    
Kuntaliitto    
Kymsote    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LPSHP    
LSHP    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mehilainen J Jarvenpaa    
Microsoft A Alarotu    
MIL    
OAMK Heidi Fagerholm    
OPH    
Oral J Jokinen    
Ovaco    
PHHYKY    
Pihlajalinna H Rainesalo    
Pihlajalinna J Aaltonen    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Plusterveys E Annala    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohto    
Poliisihallitus    
Posiva J Mokka    
PPSHP    
PSHP    
Punainen risti    
Rakennusteollisuus    
Romukauppiaat    
Ruokavirasto    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satasairaala    
Senaatti    
SiunSote    
Soite    
Sonar    
Sosteri    
Sote Kainuu    
Ssab J Henttonen    
Storaenso F Contactcenter    
STTK    
STUK    
Suomen sairaalafyysikot ry    
Syke    
Synlab    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Taitotalo    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus A Aarnio    
Terrafame    
Terveystalo V Iho    
THL    
Traficom    
Tt13    
TTL    
Tulli    
Tvo J Tanhua    
TYKS    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VSHP    
Vtt    
Yrittäjät    
Ålands hälso- och sjukvård    
Asiasanat

Säteilyturvakeskus

maksulliset suoritteet

Strålsäkerhetscentralen

avgifter för prestationer