Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

Begärän om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om patientonmbudspersoner och socialombudspersoner

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25975/2021

Vastausaika on päättynyt: 8.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet har berett ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om patientombudspersoner och socialombudspersoner. Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna yttrande om det bifogade utkastet till regeringsproposition. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Bakgrund
Propositionsutkastet har samband med regeringsprogrammet för Sanna Marins regering, enligt vilket patient- och socialombudsmannens verksamhet ska förbättras.

Enligt utkastet ska man i stället för de nuvarande benämningarna på ombudsmän ta i bruk könsneutrala benämningar: patientombudsperson och socialombudsperson. I den föreslagna lagen om patientombudspersoner och socialombudspersoner föreskrivs det om ordnande av patientombudspersoners och socialombudspersoners verksamhet samt om patientombudspersoners och socialombudspersoner oberoende, behörighet och uppgifter. I lagen föreslås dessutom bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i patientombudspersoners och socialombudspersoners verksamhet.
 
Enligt utkastet ska patientombudspersoners och socialombudspersoners verksamhet ordnas av välfärdsområdena och Helsingfors stad i fråga om den offentliga och privata social- och hälsovården, företagshälsovården samt småbarnspedagogiken. Dessutom ska HUS-sammanslutningen ordna patientombudspersoners verksamhet i fråga om den hälso- och sjukvård som sammanslutningen ordnar och producerar. Staten ska ordna patientombudspersoners verksamhet i hälso- och sjukvård som ges vid statens sinnessjukhus, hälso- och sjukvårdstjänster som ordnas och produceras av en hälso- och sjukvårdsenhet vid Försvarsmakten och hälso- och sjukvårdstjänster som ordnas och produceras av Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. Dessutom ska Arbetshälsoinstitutet ordna patientombudspersoners verksamhet i de hälso- och sjukvårdstjänster som institutet producerar.
Målsättningar
Syftet med lagen är att främja tillgodoseendet av rättigheterna och rättsskyddet för patienter samt klienter inom socialvården och småbarnspedagogiken genom att förbättra patientombudspersoners och socialombudspersoners villkor och oberoende samt kvaliteten på verksamheten.
 
I och med den föreslagna nya lagen om patientombudspersoner och socialombudspersoner upphävs de nuvarande bestämmelserna om patientombudsmän och socialombudsmän i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000). Den nya lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 8 augusti 2022 före kl. 16.15
Svarsanvisningar för mottagare
Remissvaren lämnas via den elektroniska tjänsten för utlåtanden (utlåtande.fi) där det finns både allmänna frågor och preciserade frågor om utkastet till regeringsproposition. I enkäten är det möjligt att motivera svaren på frågorna, och dessutom är det möjligt att ge fritt formulerade kommentarer och specificerade förslag till ändring av bestämmelserna. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om utlåtandet sänds till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor
(Kirjaamo.stm@gov.fi) ska det hänvisas till ärendenummer
VN/25975/2021.
 
VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummer VN/25975/2021 för utlåtandet i VAHVA.
 
De utlåtanden som lämnas in kommer att beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens proposition. Vänligen notera att alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen Utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna).
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av
 
Regeringsråd Pirjo Kainulainen, tfn 0295163092, pirjo.kainulainen@gov.fi
Sändlista:
A-klinikkasäätiö    
Attendo Finland    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoo kaupunki    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Forssan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin kaupunki    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kauhajoen kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotkan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kuurojen liitto    
Lagmansgårdenin koulukoti    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasianvaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Limingan koulutuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Maahanmuuttovirasto    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mikkelin kaupunki    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pihlajalinna    
PlusTerveys    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pääkaupungin turvakoti ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Saamelaiskäräjät    
Sairilan koulukoti    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sippolan koulukoti    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Soste Suomen sosiaali- ja terveys    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUVA ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Vaasan kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vanajan vankilan perheosasto    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhustyön keskusliitto    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Vuorelan koulukoti    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Ämnesord

sosiaaliasiamies

potilasasiavastaava

sosiaaliasiavastaava

potilasasiamies