Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25975/2021

Vastausaika on päättynyt: 8.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitysluonnosta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Tausta
Esitysluonnos liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan potilas- ja sosiaaliasiamiestoimintaa parannetaan.

Esitysluonnoksen mukaan nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan otettaisiin käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet: potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava. Esitysluonnoksen mukaan laissa potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista säädettäisiin potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä sekä potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä. Lisäksi laissa säädettäisiin henkilötietojen käsittelystä potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnassa.
 
Esitysluonnoksen mukaan potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestäisivät julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon, työterveyshuollon sekä varhaiskasvatuksen osalta hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Lisäksi HUS-yhtymä järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan järjestämänsä ja tuottamansa terveydenhuollon osalta. Valtio järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan valtion mielisairaaloissa annettavassa terveyden- ja sairaanhoidossa, Puolustusvoimien terveydenhuoltoyksikön järjestämissä ja tuottamissa terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa ja Vankiterveydenhuollon yksikön järjestämissä ja tuottamissa terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa. Lisäksi Työterveyslaitos järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan tuottamissaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa.
Tavoitteet
Lain tavoitteena on edistää potilaan sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan toteutumista parantamalla potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toimintaedellytyksiä ja riippumattomuutta sekä toiminnan laatua.

Uuden potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia koskevan lain myötä kumottaisiin nykyiset potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) säännökset potilasasiamiehestä ja sosiaaliasiamiehestä. Uuden lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.8.2022 klo 16.15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa (lausuntopalvelu.fi), jossa on kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Vastauksia on mahdollisuus perustella kyselyssä, minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus vapaamuotoisen kommentointiin ja yksilöityihin säädösmuutosehdotuksiin. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos lausunto lähetetään sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi), lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/25975/2021.
 
VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/25975/2021.
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Pyydämme huomioimaan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä Valtioneuvoston Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa:
 
Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, p. 0295163092, pirjo.kainulainen@gov.fi
Jakelu:
A-klinikkasäätiö    
Attendo Finland    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoo kaupunki    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Forssan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin kaupunki    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kauhajoen kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotkan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kuurojen liitto    
Lagmansgårdenin koulukoti    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasianvaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Limingan koulutuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Maahanmuuttovirasto    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mikkelin kaupunki    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pihlajalinna    
PlusTerveys    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pääkaupungin turvakoti ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Saamelaiskäräjät    
Sairilan koulukoti    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sippolan koulukoti    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Soste Suomen sosiaali- ja terveys    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUVA ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Vaasan kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vanajan vankilan perheosasto    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhustyön keskusliitto    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Vuorelan koulukoti    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Asiasanat

sosiaaliasiamies

potilasasiavastaava

sosiaaliasiavastaava

potilasasiamies