Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta

Julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/276/00.01.00.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 7.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Valtiovarainministeriön rooli julkisen hallinnon ICT:n osalta on määritelty laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, jossa keskeisinä asioina ovat 4 § Yhteentoimivuus ja kokonaisarkkitehtuurin mukaisuus. Tässä asiakirjassa esitetään valtiovarainministeriön periaatteita, joita sovelletaan ohjauksessa JulkICT-osaston vastuualueella.

Tausta

Nämä linjaukset julkisen hallinnon tiedon sijainnista ja hallinnasta on laadittu valtiovarainministeriön (VM) päätöksen VM/276/00.01.00.01/2018 mukaisesti. Linjaukset määrittävä, miten julkisen hallinnon organisaation omistamaa tietoa voidaan sijoittaa ja hallita maantieteellisesti.
Osana linjaustyötä on selvitetty linjausten toteuttamisen mahdollisesti edellyttämiä muutoksia nykyisiin VAHTI- sekä muihin tietoturvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta koskeviin ohjeisiin. Muutokset toteutetaan erikseen osana valtiovarainministeriössä käynnissä olevaa tiedonhallintalaki-uudistusta ja siihen liittyvää VAHTI-ohjeistusuudistusta (”VAHTI 100”).
Linjaukset päivitetään vastaamaan uutta tiedonhallintalakia sen voimaantulon jälkeen.
Tiedon sijainnilla tarkoitetaan tässä sitä, missä maantieteellisessä sijainnissa organisaation omistamaa tai sen käyttöönsä tuottamaa tietoa käsitellään ICT-palvelussa tiedon elinkaaren eri vaiheissa.
Tiedon hallinnalla tarkoitetaan tässä edellä mainitun ICT-palvelun palveluhallintaan liittyviä palveluita, jotka voivat tapahtua maantieteellisesti muualta kuin missä hallinnoitava tieto sijaitsee. Tyypillisesti maantieteelliset alueet jakautuvat Suomi, EU/ETA-alue sekä muu maailma.
Taustamateriaalina on käytetty muun muassa Norjan, Skotlannin ja Kanadan vastaavia linjauksia.

Tavoitteet

Tarkemmin linjausten tavoitteena on:

  • Hallita palveluiden tuottamiseen liittyviä riskejä sekä tunnistaa niihin liittyviä mahdollisuuksia; mahdollistaa uusien teknologioiden turvallinen käyttöönotto
  • Mahdollistaa ICT-palveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen parantamalla esimerkiksi saatavaa asiakashyötyä ja kustannustehokkuutta
  • Tukea pilvipalveluiden käyttöön liittyvää riskienarviointia
  • Valmistaa ICT-henkilöstöä pilvipalveluihin
  • Antaa julkisen hallinnon organisaatiolle reunaehdot, joita noudattamalla esimerkiksi pilvipalveluja voidaan turvallisesti hyödyntää

Linjausten näkökulmat:

  • Ohjausvaikutuksen vaikuttavuus
  • Kustannus-hyöty -arviointi
  • Hankinta ja sopimukset
  • Hallittu riskitaso uuden teknologian hyödyntämisessä
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vastausohjeiden mukaisesti viimeistään perjantaina 7.9.2018. Lausuntojen perusteella valtiovarainministeriö päivittää linjausten lopullisen version.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne oheisista linjauksesta. Lausuntoa pyydetään PDF-tiedostona olevaan asiakirjaan, joka löytyy kohdassa "Asiasanat, linkit, liitteet".

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopyynnön jakelu näkyy lausuntopalvelussa. Lausuntopalvelun kautta myös muut kuin pyynnön saaneet voivat antaa lausuntonsa. 


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Lisätietoa palvelun käytöstä saa palvelun ylläpidosta lausuntopalvelu.om@om.fi(mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi).                            

Lausunto annetaan tämän sivun alareunan välilehden "Lausuntoni" kunkin vihreän väliotsikon alle. Vastauskentät aukeavat klikkaamalla otsikon perässä olevaa kolmiota. Muita annettuja lausuntoja voi selailla välilehdellä "Lausunnonantajien lausunnot".        
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Pauli Kartano, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh 02955 30486
Jakelu:
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ICT

Linjaus

Pilvipalvelut