Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta

Julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/276/00.01.00.01/2018

Svarstiden gick ut: 7.9.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Finansministeriets roll i den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationsteknik (IKT) fastställs i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. Centrala punkter är interoperabilitet och överensstämmelse med den övergripande arkitekturen (4 §). Detta dokument redovisar finansministeriets principer för styrningen inom ansvarsområdet för informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT).

Bakgrund

Nämä linjaukset julkisen hallinnon tiedon sijainnista ja hallinnasta on laadittu valtiovarainministeriön (VM) päätöksen VM/276/00.01.00.01/2018 mukaisesti. Linjaukset määrittävä, miten julkisen hallinnon organisaation omistamaa tietoa voidaan sijoittaa ja hallita maantieteellisesti.
Osana linjaustyötä on selvitetty linjausten toteuttamisen mahdollisesti edellyttämiä muutoksia nykyisiin VAHTI- sekä muihin tietoturvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta koskeviin ohjeisiin. Muutokset toteutetaan erikseen osana valtiovarainministeriössä käynnissä olevaa tiedonhallintalaki-uudistusta ja siihen liittyvää VAHTI-ohjeistusuudistusta (”VAHTI 100”).
Linjaukset päivitetään vastaamaan uutta tiedonhallintalakia sen voimaantulon jälkeen.
Tiedon sijainnilla tarkoitetaan tässä sitä, missä maantieteellisessä sijainnissa organisaation omistamaa tai sen käyttöönsä tuottamaa tietoa käsitellään ICT-palvelussa tiedon elinkaaren eri vaiheissa.
Tiedon hallinnalla tarkoitetaan tässä edellä mainitun ICT-palvelun palveluhallintaan liittyviä palveluita, jotka voivat tapahtua maantieteellisesti muualta kuin missä hallinnoitava tieto sijaitsee. Tyypillisesti maantieteelliset alueet jakautuvat Suomi, EU/ETA-alue sekä muu maailma.
Taustamateriaalina on käytetty muun muassa Norjan, Skotlannin ja Kanadan vastaavia linjauksia.

Målsättningar

Tarkemmin linjausten tavoitteena on:

  • Hallita palveluiden tuottamiseen liittyviä riskejä sekä tunnistaa niihin liittyviä mahdollisuuksia; mahdollistaa uusien teknologioiden turvallinen käyttöönotto
  • Mahdollistaa ICT-palveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen parantamalla esimerkiksi saatavaa asiakashyötyä ja kustannustehokkuutta
  • Tukea pilvipalveluiden käyttöön liittyvää riskienarviointia
  • Valmistaa ICT-henkilöstöä pilvipalveluihin
  • Antaa julkisen hallinnon organisaatiolle reunaehdot, joita noudattamalla esimerkiksi pilvipalveluja voidaan turvallisesti hyödyntää

Linjausten näkökulmat:

  • Ohjausvaikutuksen vaikuttavuus
  • Kustannus-hyöty -arviointi
  • Hankinta ja sopimukset
  • Hallittu riskitaso uuden teknologian hyödyntämisessä
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandet enligt svarsanvisningarna senast tisdagen den 7 september 2018. Finansministeriet utformar utifrån utlåtandena den sista versionen av riktlinjerna.
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet begär ert utlåtande om bifogade riktlinjer. Dokumentet som är föremål för utlåtandet finns som pdf-fil under ”Ämnesord, länkar, bilagor”.

Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som lagts ut i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas per e-post eller post.

Sändlistan för begäran om utlåtande syns i utlåtandetjänsten. Även andra än de av vilka utlåtande har begärts kan lämna ett utlåtande via tjänsten. 

Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om utlåtandetjänsten finns på webbplatsen Utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar.
 
OBS! Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på Utlåtande.fi.
 
Mer information om användningen av tjänsten lämnas av systemadministrationen på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi (mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi).                            

Fyll i utlåtandet under de gröna mellanrubrikerna på fliken ”Ert utlåtande” längst ner på denna sida. Klicka på trianglarna efter respektive rubrik för att öppna svarsrutorna. Redan inlämnade utlåtanden visas på fliken ”Utlåtanden från remissinstanser”.
Beredare
Pauli Kartano, konsultativ tjänsteman, etunimi.sukunimi@vm.fi, tfn 02955 30486
Sändlista:
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

ICT

Linjaus

Pilvipalvelut