Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022–2027

Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: EPOELY/2276/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Referens: Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005), lag om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker (659/2010)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) ber ert utlåtande om handlingarna:
  • Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde 2022–2027
  • Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde 2022–2027
  • Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde 2022–2027
  • Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde 2022–2027
  • Miljörapporterna som ingår som en del av hanteringsplanerna
Förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden och miljörapporterna finns framlagda till påseende 2.11.2020–14.5.2021 på adressen www.miljo.fi/paverkavatten och på webbplatserna i de kommuner som planerna gäller samt på NTM-centralen i Södra Österbottens kontor.

 
 
Bakgrund

Översvämningar orsakar betydande skador i Finland. Klimatförändringen och urbaniseringen kan öka översvämningarna. Översvämningsskador kan förebyggas och minskas på många olika sätt, bl.a. med planering av markanvändningen och egen beredskap samt mha. översvämningsskydd. I Finland finns 22 områden med betydande översvämningsrisk och fem av dessa ligger i de österbottniska landskapen: Lappo i Lappo ås avrinningsområde, Ilmajoki–Seinäjoki och Ylistaro–Kvevlax i Kyro älvs avrinningsområde, Laihela–Toby–Runsor i Toby-Laihela ås avrinningsområde samt Lappfjärd i Lappfjärds ås avrinningsområde. För att minska och förebygga översvämningsriskerna har NTM-centralen i Södra Österbotten uppdaterat de år 2015 utarbetade planerna för hanteringen av översvämningsrisker på ovan nämnda områden. I planerna behandlas bl.a. målen och åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker enligt förslag av översvämningsgrupperna, som utnämnts till samarbetsorgan för områdena med översvämningsrisk. Åtgärderna har undersökts i så bred skala som möjligt från prognoser för översvämningar till planering av markanvändning och räddningsåtgärder, utan att man har glömt befolkningens beredskap på eget initiativ. Åtgärderna är avsedda att minska de skadliga översvämningarna och de skador de leder till genom att i mån av möjlighet använda andra metoder än sådana som baserar sig på skyddskonstruktioner. I planen behandlas kostnaderna för och nyttan av åtgärderna och en prioritetsordning för åtgärderna presenteras.
 
För områden med betydande översvämningsrisk har utarbetats eller uppdaterats kartor över översvämningshotade områden och över områden med översvämningsrisk. Kartorna är tillgängliga på adressen www.ymparisto.fi/tulvakartat (på finska).
 

Målsättningar
Förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden och miljörapporterna finns framlagda till påseende 2.11.2020–14.5.2021 på adressen www.miljo.fi/paverkavatten och på webbplatserna i de kommuner som planerna gäller samt på NTM-centralen i Södra Österbottens kontor.

Särskilt önskas att medborgare och intressegrupper svarar på följande frågor:
  • Kan de mål som valts för hanteringen av översvämningsrisker uppnås mha. de åtgärder som presenteras i planen?
  • Har åtgärdernas prioriteringsordning, genomförbarhet samt inverkan på vattenvårdens mål bedömts tillräckligt?
Länkar:

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Kuulemisaineisto ja siihen liittyvä tausta-aineisto: Tulvariskien hallinta > Lapuanjoki/Kyrönjoki/Laihianjoki/Lapväärtin-Isojoki

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat - Tutustu tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin sekä merkittäviin tulvariskialueisiin. Bekanta dig med kartorna över översvämningshotade områden och områden med översvämningsrisk samt med områden med betydande översvämningsrisk.

http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat - Tulvaryhmien verkkosivut.

http://www.miljo.fi/paverkavatten - Samrådshandlingar och bakgrundsmaterial: Hantering av översvämningsrisker > Lappo å/Kyro älv/Toby-Laihela å /Lappfjärds å

https://www.miljo.fi/oversvamningsgrupper - Översvämningsgruppernas webbsidor.

Tidtabell

Remisstiden är 2.11.2020.-14.5.2021.
 

Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er senast 14.5.2021 skicka ert utlåtande till NTM-centralen i Södra Österbotten antingen via tjänsten utlåtande.fi eller per e-post eller post. Postadressen är NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. E-postadressen är registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi

Beredare

Gruppchef Sari Yli-Mannila (0295 027 962)
Vattenhushållningsexpert Erika Saarenpää (0295 028 027) 

Översättare Satu-Mikaela Burman (0295 027 646)
e-post fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Sändlista:
Ahtari    
Alajärvi    
Alavus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Evijärvi    
Halsua    
Ilmajoki    
Isojoki    
Isokyrö    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kannus    
Karijoki    
Kaskinen    
Kauhajoki    
Kauhava    
Kaustinen    
Kokkola    
Korsnäs    
Kristiinankaupunki    
Kronoby    
Kuortane    
Kurikka    
Laihia    
Lapua    
Larsmo    
Lestijarvi    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Malax    
Mustasaari    
Närpes    
Pedersöre    
Perho    
Pietarsaari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Seinajoki    
Soini    
Teuva    
Toholampi    
Uusikaarlepyy    
Vaasa    
Veteli    
Vimpeli    
Vöyri    
Ämnesord

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta

översvämning

översvämningsrisker

hantering av översvämningsrisker