Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022–2027

Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022–2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: EPOELY/2276/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Viite: Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää teiltä lausuntoa seuraavista asiakirjoista:
  • Ehdotus Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027
  • Ehdotus Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027
  • Ehdotus Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027
  • Ehdotus Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027
  • Hallintasuunnitelmien osana esitettävät ympäristöselostukset
Ehdotukset Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi ja ympäristöselostuksiksi ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja suunnitelmaa koskevien alueiden kuntien verkkosivuilla sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikoissa.
Tausta
Tulvat aiheuttavat huomattavia vahinkoja Suomessa, joita ilmastonmuutos ja kaupungistumien voivat lisätä. Tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää monin tavoin, mm. maankäytön suunnittelulla, omatoimisella varautumisella ja tulvasuojelun keinoin. Suomessa on 22 merkittävää tulvariskialuetta, joista viisi sijaitsee pohjalaismaakunnissa: Lapuanjoen vesistöalueella Lapua, Kyrönjoen vesistöalueella Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Koivulahti, Laihianjoen vesistöalueella Laihia-Tuovila-Runsor sekä Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella Lapväärtti. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt vuonna 2015 laaditut ehdotukset yllä mainittujen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi, joissa käsitellään mm. tulvariskialueille nimettyjen yhteistyöelimien eli vesistöalueiden tulvaryhmien asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteitä on tarkasteltu mahdollisimman laajasti tulvien ennustamisesta aina maankäytön ja pelastustoimien suunnitteluun asti unohtamatta väestön omatoimista varautumista. Toimenpiteillä pyritään vähentämään haitallisia tulvia ja niistä aiheutuvia vahinkoja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan muita kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia keinoja. Suunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä esitetään toimenpiteiden etusijajärjestys.

Merkittäviltä tulvariskialueilta on myös laadittu/päivitetty tulvavaara- ja tulvariskikartat, jotka löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvakartat.
Tavoitteet
Ehdotukset Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi ja ympäristöselostuksiksi ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja suunnitelmaa koskevien alueiden kuntien verkkosivuilla sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikoissa.

Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Saavutetaanko suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet?
  • Onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi?
Linkit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Kuulemisaineisto ja siihen liittyvä tausta-aineisto: Tulvariskien hallinta > Lapuanjoki/Kyrönjoki/Laihianjoki/Lapväärtin-Isojoki

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat - Tutustu tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin sekä merkittäviin tulvariskialueisiin. Bekanta dig med kartorna över översvämningshotade områden och områden med översvämningsrisk samt med områden med betydande översvämningsrisk.

http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat - Tulvaryhmien verkkosivut.

http://www.miljo.fi/paverkavatten - Samrådshandlingar och bakgrundsmaterial: Hantering av översvämningsrisker > Lappo å/Kyro älv/Toby-Laihela å /Lappfjärds å

https://www.miljo.fi/oversvamningsgrupper - Översvämningsgruppernas webbsidor.

Aikataulu

Kuulemisen aikataulu on 2.11.2020.-14.5.2021.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään toimittamaan 14.5.2021 mennessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta, sähköpostilla tai postitse.  Postiosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60100 Seinäjoki. Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi.

Valmistelijat

Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila (0295 027 962)
Vesitalousasiantuntija Erika Saarenpää (0295 028 027) 
Sähköposti: etunimi.sukunimi at ely-keskus.fi

Jakelu:
Ahtari    
Alajärvi    
Alavus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Evijärvi    
Halsua    
Ilmajoki    
Isojoki    
Isokyrö    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kannus    
Karijoki    
Kaskinen    
Kauhajoki    
Kauhava    
Kaustinen    
Kokkola    
Korsnäs    
Kristiinankaupunki    
Kronoby    
Kuortane    
Kurikka    
Laihia    
Lapua    
Larsmo    
Lestijarvi    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Malax    
Mustasaari    
Närpes    
Pedersöre    
Perho    
Pietarsaari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Seinajoki    
Soini    
Teuva    
Toholampi    
Uusikaarlepyy    
Vaasa    
Veteli    
Vimpeli    
Vöyri    
Asiasanat

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta

översvämning

översvämningsrisker

hantering av översvämningsrisker