Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (työryhmän mietintö)

Förslag till lagstiftning om militär underrättelseverksamhet (arbetsgruppsbetänkande)

Lausuntopyynnön diaarinumero: 801/40.02.00/2015

Vastausaika on päättynyt: 22.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Försvarsministeriet tillsatte den 1 oktober 2015 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till lagstiftning om militär underrättelseverksamhet. Syftet var att förbättra Försvarsmaktens informationsinhämtning om allvarliga internationella hot med anknytning till Försvarsmaktens uppdrag och att modernisera Försvarsmaktens befogenheter gällande underrättelseinhämtning.

Projektet grundar sig på statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram, enligt vilket regeringen föreslår att underrättelse utomlands och datatrafikspaning ska basera sig på lagstiftning.

För detta syfte har inrikesministeriet tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftning om civil underrättelseinhämtning och justitieministeriet en arbetsgrupp för att bereda lagstiftning om övervakningen av de civila och de militära myndigheternas underrättelseinhämtning. En sakkunnigarbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har utrett en revision av grundlagen så att det för att trygga den nationella säkerheten genom lag kan föreskrivas om nödvändiga begränsningar i skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden, när de förutsättningar som ska anses behövliga uppfylls.

Den arbetsgrupp som beredde lagstiftningen om militär underrättelseverksamhet överlämnade sitt betänkande till försvarsminister Jussi Niinistö den 19 april 2017.
Arbetsgruppen föreslår att en ny lag om militär underrättelseverksamhet ska stiftas.

Det föreslås att i lagen ska föreskrivas om syftet med och föremålen för militär underrättelseverksamhet och om de principer som ska följas i underrättelseverksamheten samt om styrningen och övervakningen av underrättelseverksamheten vid försvarsförvaltningen.  Försvarsmaktens huvudstab och Försvarsmaktens underrättelsetjänst ska enligt vad som föreslås vara militärunderrättelsemyndigheter.

Militärunderrättelsemyndigheterna föreslås få befogenheter till underrättelseinhämtning som avser person, underrättelseinhämtning via radiosignaler och underrättelseinhämtning som avser utländska datasystem samt underrättelseinhämtning som avser datatrafik i den datatrafik som överskrider Finlands gräns. Befogenheterna ska kunna användas både i Finland och utomlands.

I lagen ska det också föreskrivas om militärunderrättelsemyndigheternas samverkan med andra myndigheter, internationella samarbete samt underrättelseförbud och behandling av uppgifter.

Det föreslås att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt med beaktande av de omständigheter som gäller den föreslagna lagens lagstiftningsordning.
Försvarsministeriet ber er lämna in ett remissutlåtande på arbetsgruppens betänkande ”Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi” (Förslag till lagstiftning om militär underrättelseverksamhet). Betänkandet finns på adressen http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79757.

Försvarsministeriet önskar att också frivilligorganisationer som inte finns på sändlistan och andra instanser på eget initiativ ger ett utlåtande om betänkandet.
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar.

Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Bakgrund
Du hittar mera information härifrån.
 
Länkar:
Bilagor:

lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö

Työryhmän mietintö.pdf - Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi / Förslag till lagstiftning om militär underrättelseverksamhet (fi/sve)

remissbegäran.pdf - Remissbegäran

Tidtabell
Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi senast den 22 juni 2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
Beredare
Ytterligare information fås av äldre regeringssekreterare Minnamaria Nurminen, puh 0295 140 602, minnamaria.nurminen@defmin.fi och regeringssekreterare Kosti Honkanen, puh 0295 140 607, kosti.honkanen@defmin.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aliupseeriliitto ry    
American Chamber of Commerce in Finland (AmCham Finland)    
Amnesty International – Suomen osasto    
BaseN Oy    
Cinia Oy    
Cinia Oy    
CSC-Tieteen tietotekniikan Keskus Oy    
Demla ry    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Enfo Oyj    
Ericsson    
Ericsson    
FiCix ry    
Finnet-liitto ry    
Finnvera    
FISC    
F-Secure Oyj    
Fujitsu Finland Oy    
Google    
Google    
Google    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeusliitto    
Invest in Finland, Finpro ry    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisen sanan neuvosto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juridiska Föreningen i Finland    
Kadettitoverikunta ry    
Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta *kts alla    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Microsoft Oy    
Naisten Valmiusliitto ry    
Nixu Oy    
Nokia Oyj    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Patria    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
PLM konserniohjausyksikkö    
PLM puolustuspoliittinen osasto    
PLM resurssipoliittinen osasto    
PLM talousyksikkö    
PLM turvallisuusyksikkö    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Sininen Reservi ry    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SSH Secure Communications Oyj    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Internet-yhdistys    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Sadankomitea ry    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tieto Finland Oyj    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE    
Tullihallitus    
Turun hallinto-oikeus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoasiainministeriö    
Upseeriliitto ry    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Vasemmistoliitto r.p.    
Viestinnän Keskusliitto    
Viestintävirasto    
Vihreä liitto r.p.    
ympäristöministeriö    
Ämnesord

puolustushallinto

tiedustelutoiminta

underrättelseverksamhet

sotilastiedustelu

työryhmät

mietintö

tiedustelulainsäädäntö

Puolustusvoimat

FI.PLM.2017-1390

tietoliikennetiedustelu

Militär underrättelseverksamhet

Försvarsmakten