Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (työryhmän mietintö)

Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (työryhmän mietintö)

Lausuntopyynnön diaarinumero: 801/40.02.00/2015

Vastausaika on päättynyt: 22.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Puolustusministeriö asetti 1.10.2015 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Tavoitteena oli parantaa Puolustusvoimien tiedonhankintaa Puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä vakavista kansainvälisistä uhkista ja ajanmukaistaa Puolustusvoimien tiedustelua koskevat toimivaltuudet.

Hanke perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan, jonka mukaan hallitus esittää säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle.

Sisäministeriö on asettanut tätä tarkoitusta varten siviilitiedustelua ja oikeusministeriö siviili- ja sotilasviranomaisten tiedustelutoiminnan valvontaa koskevaa lainsäädäntöä valmistelevat työryhmät. Oikeusministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä selvitti perustuslain tarkistamista siten, että lailla voitaisiin säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan.

Sotilastiedustelulainsäädäntöä valmistellut työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Jussi Niinistölle 19.4.2017.

Työryhmä ehdottaa, että säädettäisiin uusi laki sotilastiedustelusta.

Laissa ehdotetaan säädettäväksi sotilastiedustelun tarkoituksesta, kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista sekä tiedustelutoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta puolustushallinnossa. Sotilastiedusteluviranomaisia olisivat Puolustusvoimien pääesikunta ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos.

Sotilastiedusteluviranomaisille ehdotetaan toimivaltuuksia henkilötiedusteluun, radiosignaalitiedusteluun ja ulkomaan tietojärjestelmätiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun Suomen rajan ylittävässä tietoliikenteessä. Toimivaltuudet olisivat käytettävissä Suomessa ja ulkomailla.

Laissa säädettäisiin myös sotilastiedusteluviranomaisten yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä tiedustelukielloista ja tietojen käsittelystä.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian lakiehdotuksen säätämisjärjestystä koskevat seikat huomioon ottaen.

Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi ”. Mietintö on saatavissa osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79757.

Puolustusministeriö toivoo, että myös jakelulistan ulkopuoliset kansalaisjärjestöt ja muut tahot antavat oma-aloitteisesti lausunnon mietinnöstä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta (Ohjeet > Käyttöohjeet).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä saa palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Tausta
Lisää tietoa saat täältä.
Linkit
Liitteet:

lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö

Työryhmän mietintö.pdf - Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi / Förslag till lagstiftning om militär underrättelseverksamhet (fi/sve)

remissbegäran.pdf - Remissbegäran

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 22.6.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
 Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen, puh 0295 140 602, minnamaria.nurminen@defmin.fi ja hallitussihteeri Kosti Honkanen, puh 0295 140 607, kosti.honkanen@defmin.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aliupseeriliitto ry    
American Chamber of Commerce in Finland (AmCham Finland)    
Amnesty International – Suomen osasto    
BaseN Oy    
Cinia Oy    
Cinia Oy    
CSC-Tieteen tietotekniikan Keskus Oy    
Demla ry    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Enfo Oyj    
Ericsson    
Ericsson    
FiCix ry    
Finnet-liitto ry    
Finnvera    
FISC    
F-Secure Oyj    
Fujitsu Finland Oy    
Google    
Google    
Google    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeusliitto    
Invest in Finland, Finpro ry    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisen sanan neuvosto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juridiska Föreningen i Finland    
Kadettitoverikunta ry    
Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta *kts alla    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Microsoft Oy    
Naisten Valmiusliitto ry    
Nixu Oy    
Nokia Oyj    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Patria    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
PLM konserniohjausyksikkö    
PLM puolustuspoliittinen osasto    
PLM resurssipoliittinen osasto    
PLM talousyksikkö    
PLM turvallisuusyksikkö    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Sininen Reservi ry    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SSH Secure Communications Oyj    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Internet-yhdistys    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Sadankomitea ry    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tieto Finland Oyj    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE    
Tullihallitus    
Turun hallinto-oikeus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoasiainministeriö    
Upseeriliitto ry    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Vasemmistoliitto r.p.    
Viestinnän Keskusliitto    
Viestintävirasto    
Vihreä liitto r.p.    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

puolustushallinto

tiedustelutoiminta

underrättelseverksamhet

sotilastiedustelu

työryhmät

mietintö

tiedustelulainsäädäntö

Puolustusvoimat

FI.PLM.2017-1390

tietoliikennetiedustelu

Militär underrättelseverksamhet

Försvarsmakten