Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain sekä liikennevakuutuslain muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain sekä liikennevakuutuslain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25958/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain sekä liikennevakuutuslain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenneturvallisuusmaksusta annettua lakia ja liikennevakuutuslakia.

Esityksellä korotettaisiin liikennevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden maksamaa liikenneturvallisuusmaksua. Jatkossa liikenneturvallisuusmaksu olisi 1,3 prosenttia vakuutusyhtiön vuosittain liikennevakuutuksesta saamasta maksutulosta. Esityksen tavoitteena on, että liikenneturvallisuusmaksulla kerätyt varat vastaisivat paremmin ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön vuosittain tarvittavaa rahoitusta.

Esityksellä muutettaisiin liikennevakuutuslakia Liikennevakuutuskeskuksen tehtävien osalta. Esityksessä ehdotetaan, että Liikennevakuutuskeskus toimisi liikennevakuutuksen maksukyvyttömyyselimenä. Lisäksi Liikennevakuutuskeskuksen tehtäviin lisättäisiin valtuutus neuvotella muiden jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyselinten kanssa sopiakseen elinten toimintojen, velvollisuuksien ja korvausprosessien yhteensovittamisesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön osa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin muuttamisesta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Tausta
Ennaltaehkäisevän liikenneturvallisuustyön rahoituksesta on vuodesta 2017 asti säädetty liikenneturvallisuusmaksusta annetussa laissa (471/2016). Voimassa olevan lain mukaan liikenneturvallisuusmaksu on 1 prosentti maksuvelvollisen vakuutusyhtiön vuosittain liikennevakuutuksesta saamasta maksutulosta. 

Liikenneturvallisuusmaksusta annettua lakia valmisteltaessa sen arvioitiin muodostavan valtiontalouden kannalta lähtökohtaisesti kustannusneutraalin ratkaisun. Liikenneturvallisuusmaksun arvioitiin tuottavan vuosittain suurin piirtein yhtä paljon kuin ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön tarvittiin määrärahoja. Liikenneturvallisuusmaksusta saatu tulokertymä on kuitenkin jäänyt pienemmäksi kuin ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön tarvittu rahoitus. Vajetta on tästä syystä jouduttu paikkaamaan muulla budjettirahoituksella. Koska liikennevakuutuksen maksutulon pienentyminen vaikuttaa pysyvältä, on liikenneturvallisuusmaksun prosenttiosuutta syytä tarkastella uudelleen.

Esityksen tarkoituksena on lisäksi panna täytäntöön osa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä (EU) 2021/2118 moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta. Osa mainitusta direktiivistä on pantava täytäntöön 18 kuukauden kuluessa direktiivin voimaantulosta, eli 23.6.2023 mennessä. Tässä yhteydessä toteutettaisiin ne direktiivin edellyttämät muutokset, joita koskee lyhyempi 18 kuukauden täytäntöönpanoaika. Muilta osin direktiivin täytäntöönpanoaika on 24 kuukautta. 

Tavoitteet
Liikenneturvallisuusmaksun korotuksella on tarkoitus varmistaa, että kerätyt varat kattavat paremmin liikenneturvallisuustyöhön tarvittavan rahoituksen. Liikennevakuutuslain muutosten tarkoituksena on varmistaa direktiivin (EU) 2021/2118 asianmukainen ja oikea-aikainen kansallinen täytäntöönpano.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Pyydämme toimittamaan lausuntonne viimeistään 1.4.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytä tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

Lausunnon voi myös toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle kirjaamo.stm@gov.fi. Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/25958/2021

VAHVA-ministeriöt: Lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/25958/2021

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

 
Valmistelijat
Hallitussihteeri Milla Mustamäki, etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Autoliitto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Oikeusministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtiovarainministeriö    
Ålands landskapsregering