Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift och trafikförsäkringslagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift och trafikförsäkringslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25958/2021

Svarstiden gick ut: 1.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Social- och hälsovårdsministeriet ber ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift och trafikförsäkringslagen. I propositionen föreslås det att lagen om trafiksäkerhetsavgift och trafikförsäkringslagen ändras.

Genom propositionen höjs den trafiksäkerhetsavgift som betalas av försäkringsbolag som bedriver trafikförsäkringsverksamhet. I fortsättningen är trafiksäkerhetsavgiften 1,3 procent av ett försäkringsbolags årliga premieinkomster av trafikförsäkringen. Syftet med propositionen är att de medel som samlas in genom trafiksäkerhetsavgiften bättre ska motsvara den finansiering som årligen behövs för det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet.
 
Genom propositionen ändras trafikförsäkringslagen i fråga om Trafikförsäkringscentralens uppgifter. I propositionen föreslås det att Trafikförsäkringscentralen ska vara insolvensorgan för trafikförsäkringen. Till Trafikförsäkringscentralens uppgifter fogas dessutom ett bemyndigande att förhandla med andra medlemsstaters insolvensorgan för att komma överens om samordningen av organens verksamhet, skyldigheter och ersättningsförfaranden. Genom propositionen genomförs en del av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet.
 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Bakgrund
Bestämmelser om finansieringen av det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet har sedan 2017 funnits i lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016). Enligt den gällande lagen är trafiksäkerhetsavgiften en procent av den avgiftsskyldige försäkringsbolagets totala premieinkomster av trafikförsäkringen för motorfordon.

Vid beredningen av lagen om trafiksäkerhetsavgift bedömdes det att med tanke på statsfinanserna utgör lagen en i princip kostnadsneutral lösning. Trafiksäkerhetsavgiften uppskattades årligen inbringa i stora drag ett lika stort belopp som det anslag som behövdes för det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet.  Inkomsterna av trafiksäkerhetsavgiften har under de senaste åren varit mindre än den finansiering som behövts för det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. Det har därför varit nödvändigt att åtgärda underskottet med annan budgetfinansiering. Eftersom minskningen av premieinkomsterna av trafikförsäkringen verkar vara permanent, är det skäl att på nytt se över trafiksäkerhetsavgiftens procentuella andel.

Avsikten med propositionen är dessutom att genomföra en del av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2118 om ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet. En del av direktivet ska genomföras inom 18 månader från det att direktivet har trätt i kraft, det vill säga senast den 23 juni 2023. I denna proposition genomförs de ändringar som ändringsdirektivet förutsätter och som omfattas av en kortare genomförandetid på 18 månader. Den allmänna tiden för genomförandet av ändringsdirektivet är 24 månader.
 

Målsättningar
Syftet med höjningen av trafiksäkerhetsavgiften är att säkerställa att de medel som samlas in bättre täcker den finansiering som behövs för trafiksäkerhetsarbetet. Syftet med ändringarna i trafikförsäkringslagen är att säkerställa det korrekta genomförandet av direktiv (EU) 2021/2118.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 1.4.2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ert utlåtande ska ni registrera er och logga in på webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Ni kan också skicka utlåtandet till social- och hälsovårdsministeriet kirjaamo.stm@gov.fi. Vi ber er att hänvisa till diarienummer VN/25958/2021

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Regeringssekreterare Milla Mustamäki, etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Sändlista:
Autoliitto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Oikeusministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtiovarainministeriö    
Ålands landskapsregering