Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14341/2020

Vastausaika on päättynyt: 5.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin vesiliikennelakia.
Tausta
Vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Se hyväksyttiin kesäkuussa 2019. Kyse oli kokonaisuudistuksesta, jossa koottiin yhteen ja uudistettiin useita säädöksiä samaan lakiin. Lakia valmistellessa ei ollut vielä tietoa 1.1.2020 voimaantulleen hallintolain tarkemmasta sisällöstä, minkä vuoksi laki ei vastaa hallintolain sääntelyä julkisista kuulutuksista. Jälkikäteen on huomattu, että laista puuttuu väylänpidon vastuutaho lauttaväylien osalta ja viittaus erävalvojien oikeuteen valvoa valtion vesialueita. Merenkulun turvalaitteiden osalta ei ole otettu huomioon virtuaalisia turvalaitteita, jotka olisivat tarpeen esim. haastavissa jääolosuhteissa. Huvialusten pätevyys- ja varustevaatimuksissa on havaittu tarkentamistarpeita. Toisaalta eräiden uusien vesikulkuneuvotyyppien osalta varustevaatimuksia on pidetty ylimitoitettuina. Sulkukanavilla liikkumista on havaittu olevan tarpeen rajoittaa paitsi esim. matkustajaliikenteen sujuvuuden myös pienillä vesikulkuneuvoilla liikkuvien turvallisuuden vuoksi.

Lain käytännön valvonnassa on kesällä 2020 ilmennyt tulkintaongelmia eräiden sanktioitujen tekojen (merikartta varustevaatimuksena, nopeusrajoituksen rikkominen, eräät rekisteröintirikkomukset) osalta, mikä vaatii täsmennyksiä lakiin. Samoin on huomattu tarve lisätä erilaisten kesäisin vesialueella järjestettävien kilpailujen ja tapahtumien turvallisuutta parantavaa sääntelyä. Lakiin liittyvien Traficomin määräysten osalta on havaittu täsmennystarpeita määräyksenantovaltuuksissa, minkä vuoksi lakia tulee myös tarkistaa (esim. valo-opasteet, vesiliikennemerkit, rekisteröintimenettely).

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1.7.2021.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja helpottaa lain valvontaa käytännössä.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM037:00/2020 - Hankkeen sivusto Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa -verkkosivulla

Liitteet:

Lausuntopyyntö vesiliikennelain muutos.pdf - Lausuntopyyntö

HE vesiliikennelaki_19.1.2021.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Utkast_regeringens proposition.docx - Propositionens huvudsakliga innehåll, specialmotivering och lagförslag

Begäran om utlåtande.docx - Begäran om utlåtande

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 5.2.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
1. Yleiset huomiot lakiluonnoksesta.

2. Erityistä huomattavaa lakiluonnoksesta.
  • Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää asianomaisia tahoja, joita se koskee, kiinnittämään lausunnoissaan erityistä huomiota vesillä järjestettävien kilpailujen ja muiden tapahtumien turvallisuutta koskevaan ehdotukseen.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/14341/2020.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja hallituksen esitysluonnoksesta antaa hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin,
 irja.vesanen-nikitin@lvm.fi, ja ylitarkastaja Katja Peltola, katja.peltola@lvm.fi.
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Aboa Mare (Novia)    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Alamarin-Jet Oy    
Arctica Oy    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Baltic cruising    
Dimecc    
Dokk    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eräkarkku    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu    
Finlandia Sailing    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finntriathlon Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
HT-Engineering Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteenlaitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja Kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maritime E.S.B.H.    
Melaveikot RY    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Metsäteollisuus ry    
Midnight Sun Sailing Oy Ab    
Natur och miljö    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pelastuslaitokset    
Pidä saaristo siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
RaceWKND    
Rajavartiolaitos    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Skipperi    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystölitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Melonta- ja soutuliitto    
Suomen Melontakouluttajat    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Meripelastusseura    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Navigoinninopettajat ry    
Suomen Partiolaiset ry    
Suomen Purjehduksenopettajat PORY ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen teknologiateollisuus    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestä ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen Navigaatioseura ry    
Tampereen yliopisto    
Tekes (Arktiset meret -hanke)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turvallisesti vesillä ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työväen urheiluliitto TUL    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WEGA    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
VTT expert services Oy    
WWF    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

TURVALLISUUS

vesiliikenne