Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Muulla kuin koulun opetuskielellä ja vieraskielisessä koulussa annettavassa opetuksessa käytettävän opetuskielen hallinnan osoittaminen

Muulla kuin koulun opetuskielellä ja vieraskielisessä koulussa annettavassa opetuksessa käytettävän opetuskielen hallinnan osoittaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-1435-2022

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus on päättänyt päivittää vuonna 2005 antamaansa määräystä (25/011/2005) opettajalta edellytettävästä kielen hallinnasta muulla kuin koulun opetuskielellä annettavassa esi- ja perusopetuksessa.

Opetushallituksen antamaa määräystä (25/011/2005) on tarvetta päivittää vastaamaan käsitteiltään Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014. Perusteiden (2014) mukaan kaksikielisestä opetuksesta puhuttaessa käytetään käsitteitä kielikylpykieli, joka voi olla ruotsin, suomen tai saamen kieli ja kohdekieli, joka voi olla esimerkiksi englanti tai jokin muu vieras kieli. Erillisessä opetusryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kielellä. Tällöin opetuskieli voi olla esimerkiksi englanti tai jokin muu vieras kieli.

Perusopetuslain 37 §:n (22.12.2009/1444) mukaan Opetushallitus voi tarvittaessa antaa opettajien kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen säännöksiä täydentäviä määräyksiä.
Tausta
Perusopetuslain10 §:n (23.12.1999/1288) mukaan koulun opetuskieli ja muualla kuin koulussa järjestettävässä opetuksessa käytettävä kieli on joko suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Lisäksi osa opetuksesta voidaan antaa muulla kuin edellä mainitulla oppilaan omalla kielellä, jos se ei vaaranna oppilaan mahdollisuuksia seurata opetusta.

Jos opetuskieli on muu kuin koulun opetuskieli tai jos kysymys on perusopetuslain 10 §:n 4 momentissa tarkoitetussa koulussa järjestettävästä opetuksesta, opetusta voi antaa myös henkilö, joka hallitsee opetuksessa käytettävän kielen. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 9 §:n 2 momentin (18.12.2003/1133) mukaan Opetushallitus määrää tarvittaessa, miten kielenhallinta osoitetaan.
 
Tavoitteet
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 ja Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpano ja kaksikielisen opetuksen tavoitteisiin pääsy kunnan tai koulun järjestämässä kaksikielisessä opetuksessa edellyttävät opettajilta määräysluonnoksessa (OPH-1435-2022) kuvattua hallintaa kohde- tai kielikylpykielellä tai muulla kuin opetuskielellä annettavassa kaksikielisessä esi- ja perusopetuksessa.

Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa määritellään, missä määrin opettajan tulee käyttää opetuksessaan kielikylpy- tai kohdekieltä, jotta kaksikielisessä esiopetuksessa olevien lasten ja perusopetuksessa olevien oppilaiden kielikylpy- ja kohdekielen taito kehittyisi vähitellen hyväksi ja monipuoliseksi ja millaista kielikylpy- tai kohdekielen hallintaa kaksikielisessä perusopetuksessa edellytetään. Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy toteutetaan esiopetuksessa pääosin kielikylpykielellä, ja kielikylpyopettajan tulee käyttää johdonmukaisesti ainoastaan kielikylpykieltä. Laajamittaisessa ja suppeammassa kaksikielisessä esiopetuksessa eli kielirikasteisessa esiopetuksessa opettajan oletetaan käyttävän vain jompaakumpaa kieltä aktiivisesti.

Perusopetuksessa kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan oppilaiden hyvä ja monipuolinen kielitaito koulun opetuskielen lisäksi kielikylpy- ja kohdekielessä. Tähän pyritään järjestämällä kielikylpykielen tai kohdekielen tuntien lisäksi eri oppiaineiden opetusta kummallakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös opetuksen ulkopuolella. Kaksikielisessä opetuksessa oppilaille tarjotaan autenttinen kielenkäyttöympäristö. Eri oppiaineiden opetus kielikylpy- tai kohdekielellä edellyttää opettajalta kielitietoista ja kielipedagogista otetta sekä riittävää kielenhallintaa.

Opetushallituksen järjestämissä kuulemisissa (06/2021, 03/2022) mukana olleet rehtorit ja asiantuntijat pitivät tarpeellisena sitä, että Opetushallitus antaa jatkossakin määräyksen opettajalta edellytettävästä kielen hallinnasta muulla kuin koulun opetuskielellä annettavassa esi- ja perusopetuksessa. Perusteluina määräyksen tarpeellisuudelle ja päivittämiselle kuulemisissa todettiin, että esi- ja perusopetuksen järjestäjillä ei tule olla itsenäistä harkintaa esi- ja perusopetuksessa toimivan opettajan kohde- tai kielikylpykielen tai muun kuin opetuskielen hallinnan osoittamisen osalta, jotta hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti valtakunnallisesti. Opetushallituksen antaman määräyksen tuleekin olla yksiselitteinen ja kaikille sama.

Monessa kunnassa nähdään kaksikielisen opetuksen, jossa kohdekielenä on englanti tai jossa opetus annetaan pääosin englannin kielellä järjestäminen veto- ja pitovoimatekijänä kansainvälisten ammattilaisten hakeutumiselle paikkakunnalle työtehtäviin eri organisaatioissa. Kansainvälisesti liikkuvat perheet haluavat lastensa jatkavan koulunkäyntiä englannin kielellä uudessa asuinkunnassaan. Opettajien englannin kielen hallinnan tulee olla laadukasta. 

Opetushallituksen vuonna 2005 antaman määräyksen (25/011/2005) päivittämisellä kielenhallinnan osoittamisesta huolehditaan esi- ja perusopetuksessa annettavan kaksikielisen opetuksen laadusta valtakunnallisesti. Tätä tavoitetta tukevat määräysluonnoksessa (OPH-1435-2022) annetut tavat osoittaa opettajan kohde- tai kielikylpykielen tai muun kuin opetuskielen hallinta.
 
Linkit

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisning-pa-tva-sprak#anchor-vad-ar-undervisning-pa-tva-sprak - Vad är undervisning på två språk?

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus#anchor-mita-on-kaksikielinen-opetus - Mitä on kaksikielinen opetus?

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph250112005su_0.pdf - Voimassa oleva määräys (25/011/2005) opettajalta edellytettävästä kielen hallinnasta muulla kuin koulun opetuskielellä annettavassa esi- ja perusopetuksessa.

Liitteet:

Määräysluonnos (OPH-1435-2022)_SU.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), suomi

Määräysluonnos (OPH-1435-2022) _SV.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), ruotsi

Määräysluonnos (OPH-1435-2022)_inarinsaame.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), inarinsaame

Määräysluonnos (OPH-1435-2022)_koltansaame.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), koltansaame

Määräysluonnos (OPH-1435-2022)_pohjoissaame.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), pohjoissaame

oph250112005sv.pdf - Den gällande föreskriften (25/011/2005) om språkkunskaper som krävs av lärare i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som sker på ett annat än språk skolans undervisningsspråk .

Aikataulu
Määräysluonnoksesta voi lausua 25.4.-31.5.2022 välisenä aikana.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Määräysluonnoksen käännös ruotsiksi sekä inarinsaameksi, koltansaameksi ja pohjoissaameksi löytyy liitteistä.

Lausunnot pyydetään tekemään Lausuntopalvelussa joko suomen tai ruotsin kielellä.
Valmistelijat
Annamari Kajasto, Opetushallitus
annamari.kajasto@oph.fi


 
Jakelu:
Aineenopettajat    
Ankkalampi    
AVI, etelä    
AVI, itä    
AVI, Lappi    
AVI, lounais    
AVI, Länsi    
AVI, pohjois    
EK    
Espoo    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin Saksalainen koulu    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Itä-Suomen koulu    
Jakobstad    
Jyväskylä    
Jyväskylän yliopisto    
Kauniainen    
Kieliverkosto    
Kirkkonummi    
Kokkola    
Kolttasaamelaiset ry    
Kotka    
Kouvola    
Kuntaliitto    
Lahti    
Lappeenranta    
Liminka    
Luokanopettajat    
OAJ    
OAJ    
OKM    
OM    
Opsia    
Oulu    
Pori    
Porvoo    
Saamelaiskäräjät    
Seinäjoki    
Sipoo    
Sivistystyönantajat    
Soveltavan kielentutkimuksen keskus    
SUKOL    
Suomalais-venäläinen koulu    
SuviKyKy ry    
Talentia    
Tampere    
TEM    
The English School    
Turku    
Vaasa    
Vantaa    
VOL    
Yksityiskoulujen liitto    
Åbo Akademi    
Asiasanat

grundläggande utbildning

förskoleundervisning

Utbildningsstyrelsens föreskrift

språkbadsspråk

målspråk

annat än skolans undervisningsspråk

utbildning på två språk