Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Påvisande av behärskande av undervisningsspråket i undervisning som ges på ett annat än skolans undervisningsspråk och i en skola med ett främmande språk som undervisningsspråk

Påvisande av behärskande av undervisningsspråket i undervisning som ges på ett annat än skolans undervisningsspråk och i en skola med ett främmande språk som undervisningsspråk

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1435-2022

Svarstiden gick ut: 31.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utbildningsstyrelsen har beslutat att revidera föreskriften (25/011/2005) som utfärdats år 2005 om språkkunskaper som krävs av lärare i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som sker på ett annat språk än skolans undervisningsspråk.

Det är nödvändigt att revidera Utbildningsstyrelsens föreskrift (25/011/2005) för att begreppen som används ska motsvara Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. I beskrivningarna av undervisning på två språk i läroplansgrunderna (2014) används begreppen språkbadsspråk, som kan vara finska, svenska eller samiska, och målspråk, som kan vara till exempel engelska eller något annat främmande språk. I en särskild undervisningsgrupp eller läroanstalt kan undervisningen meddelas huvudsakligen eller uteslutande på ett annat språk. Då kan undervisningsspråket vara till exempel engelska eller något annat främmande språk. 

Enligt 37 § i lagen om grundläggande utbildning (22.12.2009/1444) kan Utbildningsstyrelsen vid behov utfärda föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i förordningen om behörighetsvillkoren för lärare.
Bakgrund
Enligt 10 § i lagen om grundläggande utbildning 23.12.1999/1288) är skolans undervisningsspråk och det språk som används i undervisning som ordnas på annan plats än i skolan antingen finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara samiska, rommani eller teckenspråk. Dessutom kan en del av undervisningen meddelas på något annat språk än elevens egna ovan nämnda språk, om detta inte äventyrar elevens möjligheter att följa undervisningen.

Om undervisningsspråket är ett annat än skolans undervisningsspråk eller om det är fråga om undervisning som ordnas i en sådan skola som avses i 10 § 4 mom. lagen om grundläggande utbildning, kan undervisningen också meddelas av en person som behärskar det språk som används i undervisningen. Enligt 9 § 2 mom. i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (18.12.2003/1133) bestämmer Utbildningsstyrelsen vid behov hur språkkunskaperna skall visas.
 
Målsättningar
För att kunna implementera Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och för att inom sådan undervisning som kommunen eller skolan ordnar på två språk kunna uppnå målen för undervisning på två språk förutsätts att lärarna har sådana kunskaper i mål- eller språkbadsspråket eller något annat språk än undervisningsspråket i förskoleundervisning och grundläggande utbildning på två språk, som beskrivs i utkastet till föreskriften (OPH-1435-2022).

I grunderna för förskoleundervisningens läroplan och läroplanen för den grundläggande utbildningen beskrivs i vilken mån läraren ska använda språkbads- eller målspråket i undervisningen, för att barnen och eleverna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning på två språk gradvis utvecklar goda och mångsidiga färdigheter i språkbads- eller målspråket. I grunderna beskrivs också vilka kunskaper i språkbads- eller målspråket som förutsätts av läraren. Tidigt fullständigt språkbad i de inhemska språken i förskoleundervisningen genomförs i huvudsak på språkbadsspråket, och språkbadsläraren ska konsekvent endast använda språkbadsspråket. I omfattande eller mindre omfattande undervisning på två språk inom förskoleundervisning, det vill säga i språkberikad undervisning inom förskoleundervisning, förväntas läraren aktivt använda endast någotdera språket.
 
Målet för undervisning på två språk i den grundläggande utbildningen är att eleverna uppnår goda och mångsidiga språkkunskaper såväl i skolans undervisningsspråk som i språkbadsspråket eller målspråket. Målet eftersträvas genom att man, utöver lektionerna i språkbadsspråket eller målspråket, även ordnar undervisningen i olika läroämnen på båda språken och utnyttjar båda språken i skolans vardag, också utanför undervisningen. Eleverna ska erbjudas autentiska språkmiljöer i undervisningen på två språk. Undervisning i olika läroämnen på språkbads- eller målspråket förutsätter att läraren antar ett språkmedvetet och språkpedagogiskt perspektiv och behärskar språket tillräckligt bra

Rektorer och sakkunniga som deltog i Utbildningsstyrelsens höranden (06/2021, 03/2022) ansåg det nödvändigt att Utbildningsstyrelsen även i fortsättningen utfärdar en föreskrift för språkkunskaper som krävs av lärare i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som sker på ett annat språk än skolans undervisningsspråk. Behovet av att utfärda och revidera föreskriften konstaterades grunda sig på att anordnarna av förskoleundervisning och grundläggande utbildning inte bör ha rätt till självständig prövning när det gäller påvisande av kunskaper i mål- eller språkbadsspråk eller ett annat språk än skolans undervisningsspråk som krävs av lärare i förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Orsaken är att de sökande nationellt ska behandlas jämlikt. Utbildningsstyrelsens föreskrift ska därmed vara entydig och densamma för alla.

I många kommuner anses anordnandet av undervisning på två språk, där målspråket är engelska eller där undervisningen huvudsakligen meddelas på engelska, påverka hur attraktiv kommunen är för internationella yrkesverksamma som söker sig till orten för arbetsuppgifter vid olika organisationer. Familjer som flyttar efter arbete till olika länder vill att deras barn ska kunna fortsätta skolgången på engelska i sin nya hemkommun. Lärarna ska ha högklassiga kunskaper i engelska. 

Målet med att revidera den föreskrift som Utbildningsstyrelsen har utfärdat 2005 (25/011/2005) om påvisande av språkkunskaper är att nationellt säkerställa kvaliteten på undervisning som meddelas på två språk inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. De sätt som i utkastet till Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-1435-2022) beskrivs för att påvisa kunskaperna i mål- eller språkbadsspråket eller ett annat språk än undervisningsspråket stöder det här målet.


 
Länkar:

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisning-pa-tva-sprak#anchor-vad-ar-undervisning-pa-tva-sprak - Vad är undervisning på två språk?

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus#anchor-mita-on-kaksikielinen-opetus - Mitä on kaksikielinen opetus?

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph250112005su_0.pdf - Voimassa oleva määräys (25/011/2005) opettajalta edellytettävästä kielen hallinnasta muulla kuin koulun opetuskielellä annettavassa esi- ja perusopetuksessa.

Bilagor:

Määräysluonnos (OPH-1435-2022)_SU.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), suomi

Määräysluonnos (OPH-1435-2022) _SV.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), ruotsi

Määräysluonnos (OPH-1435-2022)_inarinsaame.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), inarinsaame

Määräysluonnos (OPH-1435-2022)_koltansaame.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), koltansaame

Määräysluonnos (OPH-1435-2022)_pohjoissaame.pdf - Määräysluonnos (OPH-1435-2022), pohjoissaame

oph250112005sv.pdf - Den gällande föreskriften (25/011/2005) om språkkunskaper som krävs av lärare i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som sker på ett annat än språk skolans undervisningsspråk .

Tidtabell
Utlåtanden om utkastet till föreskriften kan ges 25.4.─31.5.2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
Den svenska översättningen samt den enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska översättningen av utkastet till föreskriften finns i bilagan.

Remissinstansen ombeds ge sitt utlåtande i Utlåtandetjänsten antingen på svenska eller finska.
Beredare
Annamari Kajasto, Opetushallitus
annamari.kajasto@oph.fi


 
Sändlista:
Aineenopettajat    
Ankkalampi    
AVI, etelä    
AVI, itä    
AVI, Lappi    
AVI, lounais    
AVI, Länsi    
AVI, pohjois    
EK    
Espoo    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin Saksalainen koulu    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Itä-Suomen koulu    
Jakobstad    
Jyväskylä    
Jyväskylän yliopisto    
Kauniainen    
Kieliverkosto    
Kirkkonummi    
Kokkola    
Kolttasaamelaiset ry    
Kotka    
Kouvola    
Kuntaliitto    
Lahti    
Lappeenranta    
Liminka    
Luokanopettajat    
OAJ    
OAJ    
OKM    
OM    
Opsia    
Oulu    
Pori    
Porvoo    
Saamelaiskäräjät    
Seinäjoki    
Sipoo    
Sivistystyönantajat    
Soveltavan kielentutkimuksen keskus    
SUKOL    
Suomalais-venäläinen koulu    
SuviKyKy ry    
Talentia    
Tampere    
TEM    
The English School    
Turku    
Vaasa    
Vantaa    
VOL    
Yksityiskoulujen liitto    
Åbo Akademi    
Ämnesord

grundläggande utbildning

förskoleundervisning

Utbildningsstyrelsens föreskrift

språkbadsspråk

målspråk

annat än skolans undervisningsspråk

utbildning på två språk