Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden avulla terveydenhuollon ulkopuolelle välitettävistä asiakirjoista

Begäran om utlåtande: Föreskrift om handlingar som ska förmedlas till aktörer utanför hälso- och sjukvården med hjälp av riksomfattande informationssystemtjänster

Lausuntopyynnön diaarinumero: THL/3/4.05.00/2024

Vastausaika on päättynyt: 24.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Institutet för hälsa och välfärd (THL) begär ett utlåtande om utkastet till föreskrift 2/2024 om handlingar som ska förmedlas till aktörer utanför hälso- och sjukvården med hjälp av riksomfattande informationssystemtjänster

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården 703/2023 träder i kraft den 1 januari 2024. Institutet för hälsa och välfärds föreskrifter från 2021 som utfärdats med stöd av den gällande lagen om kunduppgifter 784/2021 ska förnyas när lagen förnyas. Föreskrift 2/2024 ersätter således THL:s tidigare motsvarande föreskrift 2/2021.

I föreskriften har man uppdaterat begrepp och gjort ändringar av teknisk natur, såsom uppdateringar av hänvisningar till lagar och föreskrifter samt strävat efter att förtydliga texten.

Föreskriften gäller aktörer utanför hälso- och sjukvården som tar i bruk informationsförmedlings- och förfrågningsservicen och deras producenter av informationssystemtjänster, leverantörer av informationssystem för hälso- och sjukvården samt FPA:s Kanta-tjänster.
 

Bakgrund
Informationshanteringen inom social- och hälsovården och den elektroniska behandlingen av kunduppgifter styrs av THL:s föreskrifter som grundar sig på lagen om kunduppgifter. Föreskrifterna gäller datastrukturerna för kunduppgifter och förmedlingen av uppgifter till aktörer utanför social- och hälsovårdstjänsterna. Med hjälp av informationssäkerhetsplaner styrs aktörerna inom social- och hälsovården till en tillräcklig och enhetlig informationssäkerhets- och dataskyddspraxis. Dessutom förenhetligas de väsentliga kraven på informationssystem och välbefinnandeapplikationer på riksnivå. Föreskrifterna om väsentliga krav gäller lösningarnas funktionalitet, interoperabilitet och informationssäkerhet. Föreskrifterna styr också certifieringen av system och applikationer som behandlar kunduppgifter och uppgifter om välbefinnande.

 
Länkar:
Tidtabell
Vi ber att utlåtandena ges senast 23.11.2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber att utlåtandena ges genom att besvara frågorna i begäran om utlåtande som publiceras på utlåtande.fi.
Materialet för utlåtandet publiceras på THL:s websidan.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna ge sitt utlåtande ska respondenten registrera sig och logga in på utlåtande.fi.
Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Stöd för att ta i bruk tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Alla utlåtandena är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Ämnesord

THL

Asiakastietolaki 703/2023

THL:n määräykset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos