• 1.  Yleiskommentit + kommentit koskien oppaan alkusanoja ja oppaan tarkoitusta
   • Fortum Oyj, Fortum Recyclng and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Fortum Recycling and Waste Solutions pitää sekä purkutyön opasta että tähän liittyvää purkukartoitusopasta tarpeellisina ja hyvinä aloitteina. Tarkastelemme tässä lausunnossamme opasta oman erityisosaamisemme, jätehuollon kannalta, vaikka muut näkökulmat ovat oppaassa myös tärkeitä. Purkutöitä tekee Suomessa hyvin kirjava joukko toimijoita, joiden lähtökohdat oppaan alkusanoissa asetetulle tavoitteelle "laadukkaaseen purkutyöhön, jossa turvallisuus- ja kiertotalousasiat on huomioitu kattavasti" ovat keskenään hyvin erilaiset. Vastuulliset, alalla vakaasti toimivat yritykset kehittävät jatkuvasti toimintaansa, seuraavat lainsäädäntöä ja mm. tällaisia ohjeita. Toisessa päässä on toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita vain lyhyen aikavälin voitoista, jolloin yksittäisen purkutyön toteutus halutaan tehdä minimoimalla kustannukset. Tällaiset toimijat eivät ole kiinnostuneita noudattamaan "hyvien käytäntöjen" ohjeita vaan tähtäävät vain lainsäädännön minimitason noudattamiseen, eikä aina siihenkään. Jotta voitaisiin edistää lainsäädännön minimitason saavuttamista purkuhankkeissa, tulisi oppaassa tuoda selkeästi ilmi, mitkä asiat ovat lakisääteisiä ja mihin tämä perustuu (säädös ja tarvittaessa myös pykäläkohta). Tällöin opas auttaisi purkuhankkeen teettäjää urakoitsijaa valittaessa ja myös viranomaisia mm. valvonnan apuvälineenä. Alkusanoissa mainitaan, että ohje perustuu Infra ry:n aiempaan ohjeeseen. Ilmeisesti sisällysluettelo on peräisin tästä aiemmasta ohjeesta. Tämä tekee ohjeen käyttämisen aika hankalaksi, sillä samoja asioita on käsitelty lähes kaikkien otsakkeiden alla, mutta vähän eri näkökulmasta. Otsakkeiden ja sisällön vastaavuus ei ole selkeä ja niinpä opasta ei voi lukea vain osittain. Ohjeessa käytetyt termit ja niiden käyttö tulee vielä tarkistaa ja varmistaa, että samoja termejä käytetään läpi koko julkaisun. Myös yhteensopivuus samaan aiheeseen liittyvään oppaaseen "Purkukartoitukset" tulee varmistaa.
   • Rakennusteollisuus RT ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Rakennusteollisuus RT ry (RT) kiittää mahdollisuudesta lausua huomionsa Purkutyöt-oppaasta ja aluksi kiittää perusteellisesta työstä oppaan kirjoittajalle ja työn asiantuntevalle ohjausryhmälle. Purkutyöt -opas käsittelee hyvin rakennusten purkamisissa huomioitavia asioita työn suunnittelusta aina purkujätteen käsittelyyn. Kuvat havainnollistavat hyvin; niitä olisi voinut olla jopa lisää (esim. eri purkutavoista ja -menetelmistä). Oppaan sisällön selkeyttämisen oalta RT huomauttaa, että oppaassa esiintyy vielä useita kirjoitusvirheitä. Lisäksi terminologian oikeellisuus ja ristiriitaisuudet tulee vielä tarkistaa ennen oppaan julkaisua.
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Ympäristömerkintä Suomi Oy kiittää lausuntopyynnöstä koskien PURKUTYÖT -opasta. Opas on hyvä ja perusteellinen.
   • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Purkutyöt -oppaaseen on koottu kattavasti rakennusten puruissa huomioitavia asioita. Opas kattaa koko purkuketjun suunnittelusta purkujätteen keräykseen. Opasta noudattamalla purkutyöt on mahdollista tehdä tehokkaasti, turvallisesti ja kiertotaloutta edistäen. Opas on selkeä sisältäen useita havainnollisia kuvia ja ymmärrettävää tekstiä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry esittää kiitoksensa perusteellisesta työstä oppaan kirjoittajalle sekä taustaryhmälle. Opas sisältää valitettavan paljon kirjoitus- ja lauseenrakennevirheitä ja teksti vaatii useita korjauksia ennen kuin se on julkaistavassa muodossa. Osa virheistä on ajatusvirheitä, joissa pelkkä tekstin tarkistaminen tekstinkäsittelyohjelman avulla ei ole riittävä korjaustoimenpide.
   • Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry
    Päivitetty:
    25.6.2019
    • Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry pitää Purkutyöt-opasta hyvänä. Opas on kattava ja huolellisesti laadittu. KOVAlla ei ole muilta osin kommentoitavaa opasluonnokseen.
   • Rakennusliitto ry, Edunvalvontaosasto, Jääskeläinen Reino
    Päivitetty:
    25.6.2019
    • Yleisesti: Rakennusliitto pitää tärkeänä että valmisteilla oleva purkuoppaasta tehdää opas, joka tulee käyttöön kaikille rakennushankeissa mukana olijoille. Haitta-ainekartoitus / asbestikartoituksen laadullista merkitystä tulisi korostaa. Laadullisesti hyvä ja kattava rakennusmassasta tehty kartoitus on tärkeä Asiakirja niin tilaajalle, päätoteuttajalle ja purkutyön suorittaja yritykselle. Hyvin tehdyllä haitta-ainekartoituksella pystytään paremmin laskemaan purku-urakkaan kuuluvan haitta-aineiden poiston hinta purku-urakassa. Hyvällä haitta-ainekartoituksella pystytään vähentämään usein riitelyyn johtavia lisä laskutuksia, joita luonnollisesti tulee aina jonkin verran purkutöiden yhteydessä. Huono haitta-ainekartoitus johtaa purkutöissä oikaisemiseen ja altistaa työntekijöitä altistumaan haitallisille aineille. Hyvä haitta-ainekartoitus edellyttää kattavaa näytteidenottoa purettavista materiaaleista. Näytteet ottaa henkilö, jolla on osaamista ja tuntemusta käytetyistä rakennusmateriaaleista. Haitta-ainekartoituksen kirjoittaa henkilö, jolla tulee olla vankka osaaminen rakentamisesta ja tuntemus rakennusmateriaaleista.
   • Suomen Omakotiliitto ry
    Päivitetty:
    24.6.2019
    • Omakotiliitto pitää lausunnolla olevaa Ympäristöministeriön purkutyöt -opasta tarkoituksenmukaisena. Kotitalouksien kiinnostus jätteiden lajitteluun ja jätteiden määrän vähentämiseen yleensä on kasvanut. Purkutyöt- opas on seikkaperäinen opas ja lisää käyttäjän tietoisuutta. Rakennus- ja purkumateriaalien parempi hyödyntäminen on erittäin tärkeää. Liitto peräänkuuluttaa resursseja viestintään ja neuvontaan. Tulevaisuudessa saneerauksen ja purkamisen määrän voidaan olettaa kasvavan, jolloin keskeistä on kansalaisten tietoisuus ja osaaminen. Lisäksi liitto pitää olennaisena sitä, että jätteiden kierrätyskustannuksia tulee voida laskea.
   • 2.  Kommentit koskien lukua 1 / Purkutyöt ja purkuhankkeet
   • Fortum Oyj, Fortum Recyclng and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Tässä on kuvattu hyvin yleisesti purkutyön vaiheet, osapuolet ja asiaa koskeva lainsäädäntö. Olisiko tässä luvussa hyvä luetella täsmällisesti purkutyöhön liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet ja myös luetella täsmällisillä nimillä dokumentit, luvat ja muut käytännöt, jotka ovat pakollisia purkutyössä. Ehkä luvun 5 aineiston voisi siirtää tähän lukuun?
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Ei kommentteja
   • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • 1.1 Betonijätteen murskaus: Olisiko syytä mainita myös kiinteät murskauslaitokset? Kiinteiden laitosten mainitseminen on paikallaan, koska mikäli nykyajatusten mukaisesti end-of-waste -päätöksen saamiseksi betonimurskalle sovelletaan ympäristölupakäytäntöä, on kiinteä laitos ainoa mahdollinen paikka, jolle ympäristölupa voidaan nykylainsäädännön mukaan myöntää.
   • 3.  Kommentit koskien lukua 2 /  Purkuhankkeeseen ryhtyminen ja hankkeen suunnittelu
   • Fortum Oyj, Fortum Recyclng and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Tässäkin luvussa on sekavuutta ja epäjohdonmukaisuutta, kun ensin puhutaan asbestikartoituksesta ja vasta myöhemmin haitta-ainekartoituksesta, johon asbestikartoitus kuuluu osana. Kaaviokuvan "Purkuprosessin laadunhallinta", jossa purkukartoitus sisältää alakohdat haitta-ainekartoitus ja purkumateriaaliselvitys, logiikkaa tulisi seurata oppaassa läpi tekstin. Nyt nämä hämärtyvät monessa kohdin. Kohdassa 2.5.1 "Purkukartoitus" tämä jako tulisi myös näkyä. Nyt jää epäselväksi mitä "Purkumateriaaliselvityksen" tulee sisältää ja mihin selvitykseen kuuluvat luvussa kuvaillut kohdat "Uudelleen käytettävät rakennusosat ja materiaalit", Betonijätteen hyödyntäminen" ja "Muiden purkujätteiden käsittely". Haitta-ainekartoitus ei huomioi sellaisia aineita, jotka sisältyvät EU:n kemikaalilainsäädännön luvanvaraisiin aineisiin tai huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ns. kandidaattilistalle. Näiden aineiden tarkastelun tulee sisältyä tarvittavilta osin haitta-ainekartoitukseen. (ks. kommenttimme Purkukartoitusoppaaseen). Tästä on syytä mainita myös purkutyöoppaassa. Purkutyön suunnitteluvaiheeseen on kiitettävästi otettu mukaan jätteiden käsittelyyn liittyvien tavoitteiden/periaatteiden asettaminen. Kieliopillisen passiivirakenteen sijaan ehdotamme käytettävän seuraavankaltaisia lauseita, joista käy ilmi aktiivinen toimija: Purku-urakassa tilaaja voi (poistetaan: voidaan) asettaa mm. rakennusosien, koneiden ja laitteiden sekä materiaalien uudelleen käyttöön sekä jätelajien kierrätykseen ja hyödyntämiseen kohdistuvia tavoitteita." Kuvassa "Etusijajärjestyksen huomioiminen" on virheitä, ks kommenttimme samaan kuvaan Purkukartoitusoppaassa.
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen ja tutkimusten teettäminen: Asbesti- ja haitta-ainekartoittajan pätevyys: Mikä koulutus ja tässä haetaan, millä osoitetaan luotettavuus? Pitäisi olla tarkemmin tieto, mikä koulutus on riittävä pätevyyteen. Kemian ja materiaalien osaaminen on tässä tärkeää. Ehdotus: asiantuntijalla tulee olla joko ympäristöinventoinnin ja ympäristölainsäädännön koulutus sekä vähintään kolmen vuoden asianmukainen työkokemus, esim. rakennusalalla, tai kokemusta vähintään kymmenen kohteen inventoinnista yhdessä kokeneen työnohjaajan kanssa. Asiantuntijalla tulee olla kokemusta kyseisen rakennustyypin inventoinnista ja tämän tulee tuntea inventointiin ja korjausrakentamiseen liittyvät työympäristöriskit. Purkukartoitus: Hyväkuntoisille rakennusosille on mahdollista löytää uudelleenkäyttöä sellaisenaan - mutta on tärkeää tietää, liittyykö rakennusosiin mahdollisesti jotain uudelleenkäyttöä haittaavaa ominaisuutta kuten pintakäsittelyä, formaldehydipäästöjä tms. Betonijätteen hyödyntämiskelpoisuus: Pitäisi määritellä mitä haitta-aineita tutkitaan. Muiden purkujätteiden käsittely: Tästä tulee kuva, että purkujätteen toimittaminen hyötykäyttöön pitäisi olla kannattavaa. Mielestämme kierrätykseen toimittaminen ei lähtökohtaisesti tarvitse olla taloudellisesti (lyhytnäköisesti) kannattavaa. Lisäksi tulisi huomioida, että materiaalikierrätys aina parempi kuin poltto, mikäli materiaali ominaisuuksiltaan sopii materiaalikierrätykseen Purkujätteiden hyödyntämistavoitteiden asettaminen: Olisi tärkeää asettaa numeeriset tavoitteet, jotta seuranta olisi mahdollinen. Tähän liittyy myös purkujäte-erien lajittelu ja tarkka seuranta, jossa jätteiden määrä ja laatu tulisi olla tarkasti tiedossa.
   • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • 2.7 Kuva: Vaarallisen jätteen laatikosta on myös syytä laittaa nuoli "Hyödyntäminen energiana" -laatikkoon. Poltettavasta vaarallisesta jätteestä otetaan lämpö talteen.
   • 4.  Kommentit koskien lukua 3 /  Purkamisen suunnittelu ja kilpailuttaminen
   • Fortum Oyj, Fortum Recyclng and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Purkutyön urakoitsijaa valittaessa on tarpeen vaatia selvitys purkujätteiden suunnitellusta käsittelystä ja näiden luvanvaraisuudesta. Erilaiset hyötykäyttöratkaisut voivat vaatia ympäristöluvan tai ilmoituksen (ns. MARA-ilmoitus). Jätteen vastaanottamiseen tarvitaan vähintään ammattimaisen jätehuoltotoimijan ympäristölupa tai rekisteröityminen jätehuoltorekisteriin. Jätteen kuljettaminen vaati jätelaji- ja aluekohtaisen luvan. Jätteen toimittaminen kaatopaikalle on nykyisin hyvin rajattua. Lisäksi yksityinen toimija ei voi ostaa kunnallisilta jätehuoltopalvelujen tuottajilta palveluita (esim. kaatopaikkasijoittamista) kuin tietyin edellytyksin. Tämän vuoksi purkutyön tilaajan kannattaa vaatia tarjoukseen selvitys jätteiden aiotusta käsittelystä niihin vaadittavine lupineen. On myös huomattava, että jäte voidaan materiaalihyödyntää joko jätteenä (vaatii ympäristöluvan tai ilmoituksen, kuten ns. MARA-ilmoitus) tai siten, että jäteluokittelu päättyy (end-of-waste). Lainsäädäntökehys on näissä eri toimintatavoissa erilainen. Ks. myös kommentit kohdassa 5.
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Suunnitelmat ja urakka-asiakirjat/Haitta-aineraportti: Olisi tärkeä määritellä mitä haitta-aineita tässä tarkoitetaan. Voisiko avata tarkemmin, miten haitta-aineselvitys suunnitellaan ja tehdään.
   • 5.  Kommentit koskien lukua 4 /  Rakennuttajan/tilaajan valvonta ja velvollisuudet
   • Fortum Oyj, Fortum Recyclng and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Otsikko ja sisältö eivät vastaa täysin toisiaan. Sisällöstä ei käy kattavasti selville, mitkä asiat ovat rakennuttajan vastuulla. Tässä tulisi myös tuoda ilmi se, miten asiat voidaan siirtää esim. sopimusteknisesti purkutyön tekijälle. Kohdassa 1. Turvallisuus on selkeästi jaoteltu eri vastuutahot ja näiden tehtävät (tosin otsikon vastaisesti, sillä tässä piti käsitellä vain rakennuttajan velvoitteita). Tämän jälkeen teksti hämärtyy vain passiivimuodoksi eikä vastuutaho käy selville. Esim. haitallisten aineiden poistaminen kohdassa jää epäselväksi miten vastuut tilaajan ja purkutyön tekijän välillä jakautuvat. Kohdassa tulisi käsitellä myös jätehuollon vastuut ja se, että jätelain mukaan jätteen tuottaja (eli rakennuttaja/tilaaja) on vastuussa jätehuollon järjestämisestä, mihin kuuluu koko jätehuoltoketju lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, esikäsittelystä, kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä. Kun tämä vastuu siirretään purkutyön tekijälle, tulee kaikki vähintään lakisääteiset velvoitteet siirtää sopimusteknisesti ja mitä paremmin velvoitteet on lueteltu sopimuksessa, sitä pienempi riski on teettäjällä siitä, että jätteitä ei käsiteltäisikään normien mukaisesti.
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Ei kommentteja
   • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • 4.4. Tekstissä mainittu jo vuonna 2012 poistunut termi "ongelmajäte"
   • Rakennusliitto ry, Edunvalvontaosasto, Jääskeläinen Reino
    Päivitetty:
    25.6.2019
    • Asbesti: Asbestitytyön ennakkoilmoituksesta ja asbestipurkutyötä telkevältä yritykseltä edellytettävästä asbestipurkuluvasta, joka haetaan ja saadaan AVI viranomaiselta. Lisäisi tähän kappaleeseen tai erikseen myös vaatimuksena: ” Asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan semmoinen työntekijä jolla on ammatillinen rekisteröity ammattipätevyys tehdä asbestipurkutyötä, elikä asbestipurkajalla on suoritettuna ammattitutkinnon osa asbestipurku rakennusalan ammattitutkinnosta, joka on rekisteröity työsuojeluviranomaisen ylläpitämään purkajarekisteriin. Työsuojeluyhteistyö: Työsuojeluyhteistyö on kaikkien eri henkilöstöryhmien välistä aitoa yhteistyöstä. Työsuojeluvaltuutetun rooli on tuotava esille myös työsuojelun yhteistoiminassa. Henkilösuojaimet: Oppaassa otetaan kantaa henkilökohtaisten suojaimien hankinnasta sopien tapauskohtaisesti. Kyseinen kohta tulee poistaa. Työnantaja hankkii ja antaa työntekijän käyttöön tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet ja piste.
   • 6.  Kommentit koskien lukua 5 /  Purkutyöt
   • Fortum Oyj, Fortum Recyclng and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Myöskään tämän kohdan sisältö ei vastaa täysin otsikkoa. Alussa kuvaillaan joitakin velvoitteita, sitten purkutyötapoja hyvin yleisluonteisesti (onko tarpeen tässä oppassa?), sitten luvussa keskitytään kuvaamaan erilaisia viranomaisille tehtäviä ilmoituksia. Kappaleen sisältö on päällekkäinen luvun 1 kanssa ja toisaalta luvun 4 otsakkeen kanssa, koska tässä käsitellään myös eri tahojen velvollisuuksia. Kohdassa 5.11.2 käsitellään betonijätteen murskausta työmaalla. Parhaillaan on käsittelyssä betonijätteen jätteeksi luokittelun päättymiseen liittyvä asetus, joka tulee huomioida tässä oppaassa. Tämänhetkisen asetusluonnoksen mukaan jätestatus ei voi päättyä pelkästään työmaalla tehtävän murskauskäsittelyn jälkeen. Kohdassa 5.12. tulee selventää kirjanpito- ja raportointivelvollisuus. Tällä hetkellä kaikki vaarallisten jätteiden tuottajat pl. kotitaloudet ovat kirjanpitovelvollisia, mutta kaikkien ei tarvitse raportoida. Tämä tulee muuttumaan EU:n jätedirektiivin implementoinnin myötä (viimeistään 5.7.2020), jolloin vastaava velvoite laajennetaan myös raportointiin. Vaarattomien jätteiden raportointivelvollisuus on erilainen ympäristölupavelvollisilla toimijoilla (esim. jos purettava rakennus sijaitsee ympäristöluvan omaavalla toimipaikalla) ja muilla. Siirtoasiakirjat voivat toimia tehokkaana kirjanpidon aineistona, mutta säilytysaika on tällöin 6 vuotta (siirtoasiakirjan säilyttämisvelvoite on 3 v.) Kohdan täydentämisessä on syytä käyttää ympäristöviranomaisten asiantuntemusta.
   • Rakennusteollisuus RT ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • 5.3: otsikko ja muu teksti Haitallisia ja vaarallisia aineita ei pureta vaan haitallisia ja vaarallisia aineita SISÄLTÄVIÄ materiaaleja, rakenteita jne.
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkaminen: Tässä on määritelty esimerkkejä terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineista: asbesti, kreosootti (esim. kivihiilipiki), PCB- ja lyijy-yhdisteet sekä kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet. Uudelleenkäytettävät rakennusosat, materiaalit ja irtaimisto: Olisi tärkeä pitää näistä kirjaa ja kuvata mistä otettu, mitä materiaali on ja mitä se haitallisia aineita se saattaa sisältää. Myös arvio, onko tehtävä haitta-ainekartoitus ennen uudelleenkäyttöä tai uudelleenkäyttöä rajoitettavia tekijöitä.
   • Rakennusliitto ry, Edunvalvontaosasto, Jääskeläinen Reino
    Päivitetty:
    25.6.2019
    • Rakennusmateriaaleissa ja rakenteissa yleisemmin esiintyvistä haitallisista aineista. Listattaviin haitallisiin aineisiin tulee lisätä eli kvartsi. Kvartsi on päätynyt Euroopassa syöpävaarallisten aineiden listalle ja kvartsi tulee saada listauksensa osalta luetteloon. Purun yhteydessä pitää huomioida htp raja-arvojen mittaus, jotta sallitut raja-arvot eivät ylity haitallisten aineiden kuten myös kvartsin osalta purkutyön aikana.
   • 7.  Kommentit koskien lukua 6 /  Purkujätteet
   • Fortum Oyj, Fortum Recyclng and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Luku 6 on olennaisin purkutyön jätehuollon kannalta. Myös tämä luku on myös melko sekava, sillä alajaottelu ei ole looginen. Jätehuollon vaiheista on esitetty vain kuljetus. Siirtoasiakirja kuuluisi kuljetusotsakkeen alle ja siihen vaadittavat tiedot tulisi esittää yksityiskohtaisesti, jotta oppaasta olisi hyötyä (EWC-koodit ja R/D-koodit). Malli täytetystä rakennusjätteen siirtoasiakirjasta tulisi lisätä liitteisiin. Purkujätteiden keräysastioista on puutteellisesti tietoja samoin kuin varastoinnista ja merkinnöistä sekä lajitteluun perehdyttämisestä. Erilliskerättävien jätelajien (kohta 6.5.) alta on jätetty pois luvussa aiemmin käsitellyt SER-jätteet, vaarallisia haitta-aineita sisältävät jätteet ja kemikaalijätteet. Erilliskerättävien jätteiden alakohtien sisältöä tulisi terävöittää ja yhtenäistää ja se voisi sisältää esim: - jätelaadun kuvaus - mistä rakennustuotteista/materiaaleista jätettä syntyy - jätteen olemassaolevia käsittelymahdollisuuksia neutraalisti kuvattuna (ei tarvita nykyisten ratkaisujen "kehumista" tai haasteista jaarittelua; kerrottava myös lainsäädäntöön perustuvista rajoitteista, esim, kaatopaikkasijoittamisessa - erityisesti huomioitavaa jätteessä, esimerkkejä haitta-aineista tai luokittelusta, esim. saumausaineet voivat sisältää PCB:tä tai painekyllästetty puujäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi
   • Rakennusteollisuus RT ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • 6.5.10. Eristeet (korjaukset ISOLLA) Eristeitä käytetään rakentamisessa lähinnä lämmöneristeinä seinissä, lattioissa, katoissa sekä putkieristeinä. Rakentamisessa käytettävät eristeet ovat yleisesti polyuretaani (PU), POLYSTYREENIERISTEITÄ tai MINERAALIVILLAERISTEITÄ (LASI- TAI KIVIVILLA). Eristemateriaaleja valmistetaan myös puukuiduista. Eristeiden valmistuksessa käytetään erilaisia raaka-aineita ja kemikaaleja ja materiaalista riippuen niissä on myös palonestoaineita, joina aikaisemmin on käytetty haitallisia POP-yhdisteitä ja mm. bromia sisältäviä kemikaaleja. - TÄHÄN KAPPALEESEEN YLEINEN KOMMENTTI: VÄÄRINKÄSITYSTEN VÄLTTÄMISEKSI OLISI SYYTÄ TARKEMMIN KERTOA, MISSÄ MATERIAALEISSA MITÄKIN AINEITA AIKOINAAN ON KÄYTETTY . Eristemateriaaleista mineraalivillan valmistuksessa voidaan uudelleen käyttää KIERRÄTETTYÄ MINERAALIVILLAA raaka-aineena. Uuden villan valmistuksessa käytettävän villan tulee kuitenkin olla puhdasta, eikä siinä saa olla epäpuhtauksia. (MAININTA MIKROBIVAURIOISTA PITÄÄ POISTAA, SILLÄ SE KOSKEE KAIKKIA MUITAKIN MATERAALEJA, EI PELKÄSTÄÄN MINERAALIVILLAA). Kierrätettävä mineraalivilla onkin yleensä peräisin uudisrakennuskohteista, joissa jää käyttämätöntä villaa hukkapaloista ja ylijäämästä. Purkutyömailla kierrätykseen kelpaavan MINERAALIVILLAN keräys tulee tehdä muusta MINERAALIVILLASTA ERILLÄÄN ja huolehtia, ettei se pääse keräyslavoilla kastumaan eikä siihen sekoittumaan muita aineksia. POLYSTYREENIERISTEET ja PU-eristeet hyödynnetään osittain sekalaisena energiajätteenä, osin ne sijoitetaan kaatopaikoille. Villaeristeet päätyvät käytännössä kaatopaikoille loppusijoitukseen.
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Vaaralliset jätteet ja niitä sisältävät materiaalit: Tyypillisiä rakennusmateriaaleja, joissa voi esiintyä haitallisia aineita, on kuvattu myös Joutsenmerkin kriteereissä korjausrakentamiselle, Liite 3 Survey of hazardous substances and hazardous waste Puujäte (käsitelty): Kyllästetyn puun käsittely pitäisi myös mainita.
   • 8.  Kommentit koskien lukua 7 /  Purkuhankkeiden asiakirjamalleja
   • Fortum Oyj, Fortum Recyclng and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • 7.1 Purku-urakkaohjelma ja 7.2. Purkusuunnitelma Jää epäselväksi mitä nämä asiakirjat ovat, sillä niitä ei mainita oppaassa missään kohdassa. Näihin liittyvä selkeä viittaus tulee lisätä asianomaisiin kohtiin. 7.3 Purkutyösuunnitelma. Tämä asiakirja mainitaan mm. kohdissa 2.2, 4.1 ja luvussa 5 useassa kohdassa. Viittaus liitteeseen tulee lisätä. Näiden eri dokumenttien (ja mahdollisesti muiden) määritelmät ja yhteydet tulisi jotenkin selventää oppaassa. Asiakirjamalleihin tulee lisätä malli täytetystä siirtoasiakirjasta.
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Ei kommentteja
   • 9.  Kommentit koskien lukua 2 /  Purkuhankkeeseen ryhtyminen ja hankkeen suunnittelu
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Ei kommentteja
   • 10. Muut mahdolliset huomiot
   • Fortum Oyj, Fortum Recyclng and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Jätelainsäädännön uudistaminen EU:n jätedirektiivin implementoinnin yhteydessä on huomioitava joko nyt tai myöhemmällä päivityksellä oppaaseen.
   • Ympäristömerkintä Suomi
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Muutama keskeinen huomautus: - on tärkeää, että purkumateriaalien kartoitusta tekevällä henkilöillä on riittävä pätevyys rakennusmateriaaleista ja – kemikaaleista - haitta-aineiden tutkimukset tulee perustua riittävän kattavaan arviointiin, jotta selviää mitkä haitta-aineet ovat oleellista tutkia - purettavat materiaalit pitäisi kirjata tarkasti, mistä käyttökohteesta ne on purettu, mitä haitta-ainetutkimuksia on tehty jne, jotta materiaalit ovat tunnistettavissa ja jäljitettävissä mm. uudelleenkäyttöä ajatellen - purkujätteen hyödyntämiselle ja seurannalle tulisi asettaa numeeriset tavoitteet - korjaus- ja uudisrakentamisen kohteille voidaan hakea Joutsenmerkkiä, jolloin elinkaari, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus huomioitu, rakennustuotteet täyttävät tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset, rakennuksilla on alhainen ilmastovaikutus, ja rakennusprosessi kolmannen osapuolen varmistama. Joutsenmerkinnällä ei ole kriteereitä purkutyöt-tuoteryhmälle, mutta Joutsenmerkin korjausrakentamisen kriteerit kattavat myös purkutöitä ja näitä kriteereitä voi hyödyntää tietolähteenä, esim. liite 3 Survey of hazardous substances and hazardous waste. Linkki kriteereihin: https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/korjausrakentaminen-1/ Suomessa ei ole vielä yhtäkään Joutsenmerkittyä korjausrakentamisen kohdetta, mutta kriteerit on laadittu pohjoismaisessa yhteistyössä, taustalla kattavat asiantuntijaselvitykset. Tämän tietotaidon hyödyntämiseen olisi hienoa, jos saataisiin käynnistettyä Joutsenmerkkiin tähtääviä pilottikohteita käyntiin. Kokemukset Joutsenmerkityistä uudisrakentamisesta ovat hyviä, mm on Joutsenmerkityssä päiväkodissa tutkitusti alhaisemmat sisäilman epäpuhtauspitoisuudet, rakennusjätteen kierrätyksessä materiaaleina on päästy huippulukemiin ja Joutsenkohteen ilmastovaikutus on ollut pieni. https://joutsenmerkki.fi/teemat/rakentaminen/