• 1. Yleiskommentit + kommentit koskien johdantoa
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Purkukartoitus-opas on tarpeellinen ja hyödyllinen osa purkutöiden käytännön oppaiden sarjassa. Johdanto on selkeä ja se kuvaa hyvin viitekehyksen, johon opas kuuluu.
   • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Purkukartoitus-opas tarjoaa selkeän ja kattavan tietopaketin siitä mitä pitää ottaa huomioon ennen kuin rakennuksia tai rakenteita aloitetaan purkamaan. Ohje kattaa eri toimijat, kiinteistönomistajasta purkajaan ja jätteenkäsittelijästä viranomaiseen. Oppaan teksti on luettavaa eikä sisällä suurempia asia- tai kirjoitusvirheitä
   • Motiva Oy
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Motiva pitää purkukartoitusopasta myönteisenä kehityksenä kohti kiertotaloutta ja rakennusosien ja -materiaalien parempaa hyödyntämistä. Haluaisimme kiinnittää huomiota siihen, että Materiaalitori (jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta) tarjoaa työkalun purkujätteiden uudelleen hyödyntämiselle.
   • Senaatti-kiinteistöt, Rakennuttamisyksikkö
    Päivitetty:
    27.6.2019
    • Pidämme opasta hyvänä. Se auttaa lisäämään tietoisuutta purkumateriaalien merkityksestä kiertotaloudessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä edesauttaa yhdenmukaisten kartoitusten tuottamista. Oppaan johdannossa ja tavoitteissa todetaan, että tavoite on lisätä materiaalien erilliskeräystä ja materiaalihyödyntämistä. Tietoisuuden lisäämisen ja motivoinnin näkökulmasta voisi vielä selvemmin kertoa myös muutamalla lauseella, miksi näin on välttämätöntä toimia tulevaisuutta silmällä pitäen. Materiaaliselvitys on vasta ensimmäinen askel hyödyntämisessä, eikä johda mihinkään yksinään ellei saada muodostettua markkinapaikkoja ja toimintamalleja, joilla tarjonta ja kysyntä jätemateriaaleissa voi kohdata.
   • Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry
    Päivitetty:
    25.6.2019
    • Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry pitää Purkukartoitusopasta hyvänä. Opas on kattava ja huolellisesti laadittu. Muilta osin KOVAlla ei ole kommentoitavaa opasluonnokseen.
   • Suomen Omakotiliitto ry
    Päivitetty:
    24.6.2019
    • Omakotiliitto pitää lausunnolla olevaa Ympäristöministeriön purkukartoitusopasta tarkoituksenmukaisena eikä liitolla ole oppaasta huomautettavaa. Voidaan olettaa, että oikein tehtynä purkukartoitus parantaa rakennus- ja purkumateriaalien parempaa hyödyntämistä. Purkukartoitus sisältää kaksi osaa: haitta-ainekartoituksen ja tutkimukset sekä purkumateriaaliselvityksen. Haitta-ainekartoituksen tekee pätevöitynyt asiantuntija. Omakotiliitto pitää järkevänä, että purkumateriaaliselvitys on vapaaehtoinen ja että sen voi kiinteistön omistaja tai haltija itse tehdä.
   • 2. Kommentit koskien lukua 1 /Termistö
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Termit on hyvin kuvattu. Kohdassa "Jätteen käsittelijä" mainitaan, että jätteen käsittelijän tulee pitää siirtoasiakirjat viranomaisen saatavilla. Tämä antaa väärän kuvan asiasta; siirtoasiakirjoja tulee sekä jätteen haltijan että vastaanottajan säilyttää vähintään 3 vuotta. Tästä kohdasta voisi ottaa tämän asian pois.
   • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Jätteen käsittelijä kohdassa mainittu erillisenä kommenttina siirtoasiakirjan säilyttäminen. Sama velvollisuus koskee myös jätteen tuottajaa. Pitäisikö tuo myös mainita vai vastavuoroisesti jätteen käsittelijäkohdasta poistaa maininta?
   • Senaatti-kiinteistöt, Rakennuttamisyksikkö
    Päivitetty:
    27.6.2019
    • Jäimme pohtimaan kartoituksen roolitusta. Onko erillinen konsultti ainut oikea taho kartoituksen tekijäksi? Voisiko lisäksi yksi mahdollinen menettely olla sisällyttää kartoitus urakoitsijan tehtäväksi purku-urakan tai urakkakilpailun osana? Kartoituksen laatu tai ehdotettu kierrätysaste voisi olla yksi urakoitsijan valintakriteeri. Uskomme, että tällä hetkellä paras osaaminen ja verkostot jätteen hyödyntämiseen liittyen on juuri purku-urakoitsijoilla. Heitä myös eniten suoraan hyödyttää purkumateriaalin saaminen hyödynnettäväksi. Materiaalien kierrätys- ja hyötykäyttöasteen parantaminen vähentää jätehuollon kustannuksia ja parantaa purkajan liiketoiminnan kannattavuutta. Taloudellisen ohjauksen rooli on merkittävä. Pidämme tehokkaana keinona purkumateriaalin hyödyntämisen lisäämiseen myös kannustinpalkkioita urakoitsijoille.
   • 3. Kommentit koskien lukua 2 / Purkukartoituksen tarve ja ajantasaisuus
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Luvussa esitetään selkeästi lakisääteinen asbestikartoitusvelvoite ja lisäksi "vapaaehtoinen" muiden haitta-aineiden kartoittaminen. Muidenkin haitta-aineiden kartoittaminen voi olla välttämätöntä ainakin seuraavissa tapauksissa: - jätteen luokitteleminen vaaralliseksi jätteeksi (eri velvoitteet jätehuollossa) - jätteen luokitteleminen POP-jätteeksi (omat raja-arvot ja velvoitteet jätteenkäsittelylle) - rakennusosa tms. on suunniteltu uudelleenkäytettäväksi tai jäte kierrätetään tuotteeksi tai materiaaliksi jätteeksi luokittelun päättymisen kautta (EU:n kemikaalilainsäädännön velvoitteet astuvat voimaan, mm. luvanvaraisiin ja SVHC-aineisiin liittyvät velvoitteet) Kemikaalilainsäädännön perusteella kiellettyjen tai rajoitettujen aineita sisältävien jätteiden erottaminen jätevirroista tulisi tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vältytään näiden aineiden sekoittuminen ja laimentuminen ja myöhemmin tapahtuva tuotteiden ja materiaalien kontaminaatio.
   • 4. Kommentit koskien lukua 3 / Purkukartoituksen vaiheet
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Haitta-ainekartoituksen sisällössä on hyvä huomioida vaarallisten jätteiden lisäksi myös vaarallisia aineita sisältävät jätteet, jotka eivät välttämättä tule luokitelluksi vaarallisiksi. Näiden jätteiden käsittelystä on hyvä antaa myös ohjeita, mm. yo. kohtaan liittyvät rajoitukset markkinoille uudelleen luovuttamisesta.
   • Senaatti-kiinteistöt, Rakennuttamisyksikkö
    Päivitetty:
    27.6.2019
    • Oppaassa puhutaan vuorotellen purkukartoituksesta ja purkumateriaaliselvityksestä. Jos puhutaan samasta asiasta, pitäisi käyttää vain yhtä termiä. Jos puhutaan eri asiasta, pitää selventää, mikä on näiden suhde. "Purkumateriaaliselvityksen tavoitteena on - … antaa suosituksia tunnistettujen materiaalien käsittelytavoista" : Koska kelvollisia hyödyntämistapoja tai toimituspaikkoja jätteelle voi olla useampia kuin yksi, pidämme joustavaa ja suositustyyppistä määrittelyä jatkohyödyntämistavoista parempana kuin ehdottomia vaatimuksia sisältäviä. Tämä antaa myös purkuliikkeelle pelivaraa toimia markkinatilanteen ja olosuhteiden kannalta optimaalisella tavalla. "- tarjota rakennuksen omistajan tai viranomaisten pyytämiä lisätietoja, kuten arvioita materiaalien ja rakennusosien arvosta, teknisestä kunnosta, ympäristöjalanjäljestä ja mahdollisista lisäselvitys- tai tutkimustarpeista." - Jos purkukartoitus on vapaaehtoinen toimintamalli, miksi viranomainen pyytäisi siitä mitään tietoja? - "Lisätietoja ympäristöjalanjäljestä" kaipaa lisäselvennystä, mitä tietoa tämä on ja miksi sitä tulisi tuottaa. Mihin tietoa voidaan hyödyntää ja mihin ympäristövaikutuksiin voidaan elinkaaren tässä vaiheessa vielä vaikuttaa?
   • 5. Kommentit koskien lukua 4 / Aineistoon tutustuminen
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Onko olemassa jokin tietokanta käytössä olleiden rakennusmateriaalien sisältämistä aineista? Jos on, tieto siitä olisi hyvä lisätä tähän.
   • 6. Kommentit koskien lukua 5 /Kenttätutkimus
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Ei kommentteja.
   • Senaatti-kiinteistöt, Rakennuttamisyksikkö
    Päivitetty:
    27.6.2019
    • Kappale "Mittaukset purkupaikalla": Piirustuksiin perustuvat mitat ja määrät tulisi olla riittävä tarkkuus määräarvioille. Jos mitään dokumentteja ei ole ollenkaan saatavilla, jotain mittausta lienee tehtävä. Laserskannaus ja fotogrammetria ovat kuitenkin ylimitoitettuja menetelmiä purettavan rakennuksen mittaamisessa. Päämitat ja karkeat arviot tulisi olla riittävä taso.
   • 7. Kommentit koskien lukua 6 / Raportointi ja suositukset
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • 6.1 Purkukartoitukseen tulee sisältyä vaarattomien ja vaarallisten jätteiden lisäksi erityisjätteet, kuten POP-jätteet tai jätteet, joiden markkinoille toimittamiseen on rajoituksia. Kuva 6: Kuvassa on virheellisesti esitetty päättelyketju, että jätteen luokittelu vaaralliseksi johtaisi kategorisesti siihen, että sitä ei voida kierrättää tai hyödyntää muutoin. Vaaralliselle jätteelle tulee lisätä muutkin käsittelyvaihtoehdot kuin loppukäsittely. Esim. CCA-kyllästetty puu voidaan hyödyntää energiana sellaisissa laitoksissa, joilla on ympäristölupa tähän. Kuvassa on myös hyödyntämisvaihtoehto "Maantäyttö", jota ei ole käsitelty muualla oppaassa eikä myöskään Purkutyö-oppaassa. Tämä voi jättää käsittelytavasta väärinkäsityksiä asiaa tuntemattomalle lukijalle.
   • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Kuva 6: Vaarallisen jätteen laatikosta on myös syytä laittaa nuoli "Hyödyntäminen energiana" -laatikkoon. Poltettavasta vaarallisesta jätteestä otetaan lämpö talteen.
   • Senaatti-kiinteistöt, Rakennuttamisyksikkö
    Päivitetty:
    27.6.2019
    • Alaluku 6.3, "Tarkasteltavat asiat voivat sisältää: - suosituksia vaarallisten jätteiden turvallisesta poistamisesta" -- Tämä kuuluu haitta-ainekartoitukseen ja/tai kuuluu urakoitsijan yksityiskohtaiseen purkusuunnitelmaan ja jätehuoltosuunnitelmaan. Ei päällekkäistä sisältöä purkumateriaalikartoitukseen. - "suosituksia purkutyön tai jätehuoltovaiheen aikaisista terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä työsuojelutoimenpiteistä" -- Työturvallisuus ja työsuojelu kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvän ja urakoitsijan velvollisuuksiin jo muuta kautta. Ei päällekkäistä sisältöä purkumateriaalikartoitukseen.
   • 8. Kommentit koskien liitettä A
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Voisiko liitteitä A ja B yhtenäistää niin, että myös vaarallisille jätteille ehdotettaisiin jäteluokituksia (EWC). Jäteluokituksiin tulisi lisätä varauma, että jäteluokituksen tekeminen on jätteen tuottajan velvollisuus ja luokitus on aina tarkistettava. Tämä helpottaisi toimijoita mm. siirtoasiakirjojen täyttämisessä.
   • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Liite A:ssa muutamia kirjoitusvirheitä: • PAH & Kreosootti -kohdassa hyöry, pitäisi olla höyry • Haitalliset metallit -kohdassa energiansäästölamput on yhdyssana
   • 9. Kommentit koskien liitettä B
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Ks. kommentti kohdassa 8.
   • Senaatti-kiinteistöt, Rakennuttamisyksikkö
    Päivitetty:
    27.6.2019
    • Raportoitaviin ympäristöjalanjälkitietoihin sama kommentti kuin luvussa 3: tulisi selventää, mihin tätä tietoa voidaan käyttää ja mihin voidaan vaikuttaa elinkaaren tässä vaiheessa, jotta olisi selvää, miksi tätä tietoa tulisi tuottaa.
   • 10. Muut mahdolliset huomiot
   • Fortum Oyj, Fortum Recycling and Waste Solutions, Westerholm Auli
    Päivitetty:
    12.7.2019
    • Tavanomainen jäte -termi tulee koko julkaisussa korvata termillä "vaaraton jäte", joka tulee sisältymään jätelain tulevaan muutokseen. Tätä termiä on jo käytetty YM: n julkaisemassa oppaassa "Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi - päivitetty opas, YM:n julkaisuja 2019:2". Sama kommentti koskee tämän oppaan yhteydessä valmisteltua "Purkutyöt"-opasta.