Suomen yhdistetty 24.-26. määräaikaisraportti YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta

Vastausaika päättyy: 2.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus tuli Suomessa voimaan 13.8.1970 (SopS 37/1970).  Sopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin, syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden tulee kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä ehkäisemään rasismia yleensä sekä erityisesti kriminalisoida rotusyrjintä ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen.
 
Yleissopimuksella perustettu rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD) seuraa sopimusvelvoitteiden toteutumista sopimusvaltioissa. Sopimusvaltioilla on velvollisuus antaa komitealle määräajoin tai komitean pyytäessä raportti yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Komitealle raportoidaan edelleen ns. perinteisen raportointimenettelyn mukaisesti kattaen yleissopimuksen artiklat 1-7.

Raporttiluonnos on laadittu ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä huomioiden komitean antamat raportointiohjeet. ​
 
Tausta
Suomen edellinen 23. määräaikaisraportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annettiin YK:n pääsihteerille joulukuussa 2015 ja se käsiteltiin komitean 92. istunnossa Genevessä (24.4.–12.5.2017). Komitean vuonna 2017 hyväksymät päätelmät ja suositukset ovat liitteenä.
Tavoitteet
Yhdistetyssä 24.-26. raportissa on tarkoitus tuoda esiin niitä lainsäädännöllisiä, oikeudellisia, hallinnollisia ja muita toimia, joihin on ryhdytty tai ryhdytään yleissopimuksen täytäntöönpanossa ja erityisesti komitean edellisellä valvontakierroksella antamien päätelmien ja suositusten johdosta. Raportissa on tarkoitus esittää myös keskeistä tilastotietoa.
 
Raportointi kattaa ajanjakson keväästä 2017 raportin laatimisen ajankohtaan kevääseen 2021.
 
Nyt laadittavassa yhdistetyssä 24.-26. määräaikaisraportissa ei toisteta Suomen perusraportissa (HRI/CORE/FIN/2020) annettuja tietoja.
 
Jakelu:
Ihmisoikeusinstituutti/Åbo Akademi    
Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Svenska Finland's Folkting    
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että raportin enimmäissanamäärä on 21 200 sanaa (noin 40 sivua englanniksi). Lisäksi määräaikaisraportissa voi olla liitteitä. Tarvittaessa lausunnon liitteeksi pyydetäänkin toimittamaan englanninkielisinä ne säädöstekstit, joihin lausunnossa viitataan. Liitteeksi lausuntoon voi laittaa suoraan Word-asiakirjaan tehdyt ehdotetut lisäykset ja muutokset raporttiluonnokseen.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 2.7.2021.
 
Suomen yhdistetty 24. –26. raportti tulee antaa komitealle 13.8.2021.
Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa.
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan 2.7.2021 mennessä Lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja
paivi.rotola-pukkila@formin.fiMyös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Yksikönpäällikkö Krista Oinonen
Puh. +358 295 351 172
S-posti: krista.oinonen@formin.fi

Lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila
Puh. +358 295 351 922
S-posti: paivi.rotola-pukkila@formin.fi