Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - IMOn MEPC 79 ja MEPC 80 -kokouksissa tehtyjen MARPOL-yleissopimuksen ja painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksyminen

Godkännande av ändringar av MARPOL-konventionen och barlastvattenkonventionen som gjorts vid IMO:s MEPC 79- och MEPC 80-möten

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24973/2023

Vastausaika on päättynyt: 3.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om ert utlåtande om godkännande av de ändringar i konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL-konventionen) som antagits vid Internationella sjöfartsorganisationens IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC) 79:e session i december 2022 och de ändringar i barlastvattenkonventionen som antagits vid kommitténs 80:e session i juli 2023. Resolutionerna på engelska och promemoriorna på finska och svenska finns som bilaga till denna begäran.
Bakgrund
Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s MEPC-kommitté antog vid sitt 79:e möte i december 2022 fyra resolutioner genom vilka juridiskt bindande ändringar görs i bilagorna I, II, IV, V och VI till MARPOL-konventionen och vid sitt 80:e möte i juli 2023 en resolution genom vilken barlastvattenkonventionen ändras på motsvarande sätt. Ändringarna ska godkännas och, till den del de hör till EU:s och medlemsstaternas delade behörighet, också sättas i kraft nationellt.

Resolution MEPC.361(79) handlar om att utse Medelhavet till ett svavelkontrollområde i enlighet med bilaga VI till MARPOL-konventionen. De ändringar som hänför sig till detta hör i och med det s.k. svaveldirektivet (2016/802) till EU:s exklusiva befogenhet och avsikten är därför att de ska föreläggas statsrådet för godkännande. Genom resolutionerna MEPC.359(79) och MEPC.362(79) ändrades bilagorna I, II, IV och VI till MARPOL-konventionen så att regionala mottagningsarrangemang i hamnar i Arktis tillåts. Ändringarna hör till EU:s exklusiva behörighet. Genom resolutionerna MEPC.359(79) och MEPC.362(79) gjordes även vissa tekniska ändringar i bilagorna I och VI till MARPOL-konventionen, vilka hör till EU:s och dess medlemsstaters delade behörighet. Avtalsändringarna jämställs med blandade avtal, så avsikten är att de i sin helhet ska föreläggas republikens president för godkännande. Den fjärde resolution som antogs vid MEPC 79-mötet (MEPC.360(79)) innehåller ändringar som hör till området för lagstiftningen, och avsikten är därför att den ska läggas fram som ett separat ärende för riksdagen för godkännande. Denna begäran om yttrande avser därför inte denna sistnämnda resolution.

Genom resolution MEPC.369(80) ändras tillägg II till barlastvattenkonventionen, genom vilket en modell för barlastvattendagbok har utfärdats. Avsikten är att ändringen ska föreläggas republikens president för godkännande, eftersom den hör till EU:s och dess medlemsstaters delade behörighet.
Bilagor:

VN-muistio MARPOL-muutosten hyväksymisestä_päätöslauselma MEPC.361(79).docx - Muistio päätöslauselmalla MEPC.361(79) tehtyjen MARPOL-yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä (suomeksi)

VN-muistio MARPOL-muutosten hyväksymisestä_päätöslauselma MEPC.361(79)_svenska.docx - Promemoria om godkännande av de ändringar i MARPOL-konventionen som gjorts genom resolution MEPC.361(79) (på svenska)

VN-muistio MARPOL-muutosten hyväksymisestä_päätöslauselmat MEPC.359(79) ja MEPC.362(79).docx - Muistio päätöslauselmilla MEPC.359(79) ja MEPC.362(79) tehtyjen MARPOL-yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä (suomeksi)

VN-muistio MARPOL-muutosten hyväksymisestä_päätöslauselmat MEPC.359(79) ja MEPC.362(79)_svenska.docx - Promemoria om godkännande av de ändringar i MARPOL-konventionen som gjorts genom resolutionerna MEPC.359(79) och MEPC.362(79) (på svenska)

VN-muistio painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksymisestä_päätöslauselma MEPC.369(80).docx - Muistio päätöslauselmalla MEPC.369(80) tehtyjen painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksymisestä (suomeksi)

VN-muistio painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksymisestä_päätöslauselma MEPC.369(80)_svenska.docx - Promemoria om godkännande av de ändringar i barlastvattenkonventionen som gjorts genom resolution MEPC.369(80) (på svenska)

Resolution MEPC.359(79).pdf - Päätöslauselma MEPC.359(79) (englanniksi) / Resolution MEPC.359(79) (på engelska)

MEPC.361(79).pdf - Päätöslauselma MEPC.361(79) (englanniksi) / Resolution MEPC.361(79) (på engelska)

MEPC.362(79).pdf - Päätöslauselma MEPC.362(79) (englanniksi) / Resolution MEPC.362(79) (på engelska)

RESOLUTION MEPC.369(80).pdf - Päätöslauselma MEPC.369(80) (englanniksi) / Resolution MEPC.369(80) (på engelska)

Tidtabell
Utlåtandena bes senast den 3 oktober 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena bes lämnas in via lausuntopalvelu.fi-tjänsten eller skickas per e-post till kommunikationsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.lvm@gov.fi. I ett utlåtande som sänds per e-post ska nämnas diarienumret VN/26279/2023.
Beredare
Laura Sarlin
Kommunikationsministeriet
laura.sarlin@gov.fi
tfn 029 534 2063

Laura Rantanen
Kommunikationsministeriet
laura.rantanen@gov.fi
tfn 029 534 2175
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering)    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Puolutusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

alusliikenne

rikki

öljypäästö

painolastivesisääntely

IMO