Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - IMOn MEPC 79 ja MEPC 80 -kokouksissa tehtyjen MARPOL-yleissopimuksen ja painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksyminen

IMOn MEPC 79 ja MEPC 80 -kokouksissa tehtyjen MARPOL-yleissopimuksen ja painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksyminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24973/2023

Vastausaika on päättynyt: 3.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn merellisen ympäristön suojelukomitean (MEPC) 79. istunnossa joulukuussa 2022 tehtyjen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen (MARPOL-yleissopimus) muutosten ja mainitun komitean 80. istunnossa heinäkuussa 2023 tehtyjen painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksymisestä. Englanninkieliset päätöslauselmat ja niitä koskevat muistiot suomeksi ja ruotsiksi ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Tausta
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn MEPC-komitea antoi 79. istunnossaan joulukuussa 2022 neljä päätöslauselmaa, jolla tehdään oikeudellisesti sitovia muutoksia MARPOL-yleissopimuksen I, II, IV, V ja VI liitteisiin, ja 80. istunnossaan heinäkuussa 2023 yhden päätöslauselman, jolla vastaavasti muutetaan painolastivesiyleissopimusta. Muutokset tulee hyväksyä ja, siltä osin kuin muutokset kuuluvat EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan, myös saattaa kansallisesti voimaan.

Päätöslauselma MEPC.361(79) koskee Välimeren nimeämistä MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen mukaiseksi rikin oksidien valvonta-alueeksi. Tähän liittyvät muutokset kuuluvat nk. rikkidirektiivin (2016/802) myötä EU:n yksinomaiseen toimivaltaan ja ne on siksi tarkoitus esittää valtioneuvoston hyväksyttäviksi. Päätöslauselmilla MEPC.359(79) ja MEPC.362(79) tehtiin MARPOL-yleissopimuksen I, II, IV ja VI liitteisiin muutokset, jotka sallivat alueelliset vastaanottojärjestelyt satamissa arktisilla alueilla. Muutokset kuuluvat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Päätöslauselmilla MEPC.359(79) ja MEPC.362(79) tehtiin myös MARPOL-yleissopimuksen I ja VI liitteisiin myös eräitä teknisiä muutoksia, jotka kuuluvat EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. Sopimusmuutokset rinnastetaan sekasopimuksiin, joten ne on tarkoitus esittää kokonaisuudessaan tasavallan presidentin hyväksyttäviksi. Neljäs MEPC 79 -kokouksessa hyväksytty päätöslauselma (MEPC.360(79)) sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia muutoksia, minkä vuoksi se on tarkoitus esittää erillisenä asiana eduskunnan hyväksyttäväksi. Nyt käsillä oleva lausuntopyyntö ei siksi koske tätä viimeksi mainittua päätöslauselmaa.

Päätöslauselmalla MEPC.369(80) muutetaan painolastivesiyleissopimuksen II lisäystä, jolla on annettu painolastivesipäiväkirjan malli. Muutos on tarkoitus esittää tasavallan presidentin hyväksyttäviksi, sillä se kuuluu EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan.
 
Liitteet:

VN-muistio MARPOL-muutosten hyväksymisestä_päätöslauselma MEPC.361(79).docx - Muistio päätöslauselmalla MEPC.361(79) tehtyjen MARPOL-yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä (suomeksi)

VN-muistio MARPOL-muutosten hyväksymisestä_päätöslauselma MEPC.361(79)_svenska.docx - Promemoria om godkännande av de ändringar i MARPOL-konventionen som gjorts genom resolution MEPC.361(79) (på svenska)

VN-muistio MARPOL-muutosten hyväksymisestä_päätöslauselmat MEPC.359(79) ja MEPC.362(79).docx - Muistio päätöslauselmilla MEPC.359(79) ja MEPC.362(79) tehtyjen MARPOL-yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä (suomeksi)

VN-muistio MARPOL-muutosten hyväksymisestä_päätöslauselmat MEPC.359(79) ja MEPC.362(79)_svenska.docx - Promemoria om godkännande av de ändringar i MARPOL-konventionen som gjorts genom resolutionerna MEPC.359(79) och MEPC.362(79) (på svenska)

VN-muistio painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksymisestä_päätöslauselma MEPC.369(80).docx - Muistio päätöslauselmalla MEPC.369(80) tehtyjen painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksymisestä (suomeksi)

VN-muistio painolastivesiyleissopimuksen muutosten hyväksymisestä_päätöslauselma MEPC.369(80)_svenska.docx - Promemoria om godkännande av de ändringar i barlastvattenkonventionen som gjorts genom resolution MEPC.369(80) (på svenska)

Resolution MEPC.359(79).pdf - Päätöslauselma MEPC.359(79) (englanniksi) / Resolution MEPC.359(79) (på engelska)

MEPC.361(79).pdf - Päätöslauselma MEPC.361(79) (englanniksi) / Resolution MEPC.361(79) (på engelska)

MEPC.362(79).pdf - Päätöslauselma MEPC.362(79) (englanniksi) / Resolution MEPC.362(79) (på engelska)

RESOLUTION MEPC.369(80).pdf - Päätöslauselma MEPC.369(80) (englanniksi) / Resolution MEPC.369(80) (på engelska)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 3.10.2023 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot tulee toimittaa lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi. Sähköpostitse toimitettavassa lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/26279/2023.
Valmistelijat
Laura Sarlin
Liikenne- ja viestintäministeriö
laura.sarlin@gov.fi
puh. 029 534 2063

Laura Rantanen
Liikenne- ja viestintäministeriö
laura.rantanen@gov.fi
puh. 029 534 2175
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering)    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Puolutusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

alusliikenne

rikki

öljypäästö

painolastivesisääntely

IMO