Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinointikeskukseksi

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinointikeskukseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13297/2021

Vastausaika on päättynyt: 26.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö on keväällä 2021 käynnistänyt säädöshankkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämiseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksesta ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta annetun asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta.
 
Tarkoitus on, että lakimuutos tulee voimaan viimeistään 29.12.2021.
Tausta
Euroopan komissio antoi 12.9.2018 ehdotuksen (COM(2018) 630 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla perustettaisiin Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kyberturvallisuuden kansallisten koordinointikeskusten verkosto. Lisäksi kansalliset koordinointikeskukset kokoaisivat kansallisen tason kyberturvallisuuden sidosryhmistä yhteisön, josta tulee yhdessä EU –tason osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston kanssa osa EU:n laajuista kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä. Esityksessä ehdotetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämistä asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi.
 
Kyberturvallisuuskeskukselle tulisi kansallisena koordinointikeskuksena hoidettavaksi uusia asetukseen perustuvia tehtäviä, joista on tarpeen säätää Liikenne- ja viestintävirastosta annetussa laissa ja sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa. Osa tehtävistä olisi kokonaan uusia ja osa sellaisia, joita vastaavia tehtäviä Kyberturvallisuuskeskuksessa hoidetaan jo nykyisin. Kyberturvallisuuskeskukselle nimeämisen myötä tulevia uusia tehtäviä olisivat erityisesti kansallisen kyberturvallisuusyhteisön rakentamiseen sekä Digitaalinen Eurooppa- ja Horisontti Eurooppa –ohjelmista kyberturvallisuuteen kohdennettavan rahoituksen kanavointiin liittyvät tehtävät.
Tavoitteet
Asetuksella kehitetään EU:n kyberturvallisuuden strategista ja kestävää koordinaatiota sekä yhteistyötä elinkeinoelämän, kyberturvallisuusalan tutkimusyhteisöjen ja hallitusten välillä. Asetuksella perustetaan koordinaation ja yhteistyön kehittämiseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto, jonka muodostavat jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset koordinointikeskukset. Kansalliset koordinointikeskukset kokoavat kansallisen tason kyberturvallisuuden sidosryhmistä yhteisön, josta tulee yhdessä EU –tason osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten kanssa osa EU:n laajuista kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä.
 
Osaamiskeskuksen ja verkoston perustamisen tavoitteena on edistää vahvan eurooppalaisen kyberturvallisuusekosysteemin muodostumista ja auttaa EU:ta vahvistamaan sen johtajuutta ja strategista itsenäisyyttä kyberturvallisuuden alalla. Tähän pyritään kehittämällä EU:n kyberturvallisuusalan tutkimusta sekä akateemista, yhteiskunnallista, teknologista ja teollista kapasiteettia ja valmiuksia. Lisäksi kehittämistoimenpiteillä vahvistetaan digitaalisten sisämarkkinoiden turvallisuutta ja niiden luotettavuutta.
 
Kansallisen koordinointikeskuksen tehtävänä on tukea EU –tason osaamiskeskusta sen tehtävien toimeenpanossa. Kukin kansallinen koordinointikeskus toimii kansallisena yhteyspisteenä ja edistää kansallisten kyberturvallisuusekosysteemien kehittymistä. Asetuksessa kyberturvallisuusalan teollisuusteknologioiden, tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseksi säädetyt tehtävät edistävät samalla kansallisen kyberturvallisuusstrategian ja tulevan kyberturvallisuuden kehittämisohjelman tavoitteita.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos_kyberturvallisuuden kansallinen koordinointikeskus.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta.

RP_nationellt samordningscentrum.docx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 26.7.2021.

Ruotsinkielinen luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta toimitetaan lausuntopalveluun myöhemmin. Lausuntoaika on sen osalta vastaavasti pidempi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa VN/13297/2021.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja
hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat Erica Karppinen, p. 0295 342 107 ja Olli Lehtilä p. 0295 342 106.
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finlands näringsliv rf    
Espoon kaupunki    
F-Secure Oyj    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kuopion kaupunki    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö MMM    
Nixu Oyj    
Oikeusministeriö OM    
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö PLM    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Sisäministeriö SM    
Sosiaali- ja terveysministeriö STM    
Suomen tietoturvaklusteri FISC ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry, Teknologiindustrin rf    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, Ficom ry     
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)    
Ulkoministeriö UM    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionvarainministeriö VM    
Vantaan kaupunki    
Ympäristöministeriö YM