Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE-luonnos laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras-puitelain velvoitteiden jatkamiseksi

HE-luonnos laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras-puitelain velvoitteiden jatkamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM077:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 16.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa mahdollisuuden lausua hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

Lausuntopalvelussa on mahdollisuus tuoda esiin näkökulmia, joita tulisi ottaa huomioon valmistelussa. Näkemykset esitysluonnoksesta kirjallisesti ma 16.9.2019 klo 16.15 mennessä. Vastaukset pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi, sekä auli.valli-lintu@stm.fi.
Liitteet:
Aikataulu
Vastaaminen päättyy 16.9.2019 klo 16.15.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kun lähetät lausunnon klikkaa "Lähetä lausunto ilman hyväksyntää". Pyydämme myös lähettämään lausuntonne auli.valli-lintu@stm.fi.
Valmistelijat
Auli Valli-Lintu, STM. puh. 050 570 4394