Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Lausuntopyyntö luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: 27/010/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Pääministeri Juha Sipilän hallitus hyväksyi vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelman valtioneuvoston yleisistunnossa 13. huhtikuuta 2018. Päätöksen myötä ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) opiskelu päätettiin varhaistaa alkamaan viimeistään perusopetuksen ensimmäisen vuoden keväällä.
A1-kielen opiskelu alkaa nykyisin pääasiassa perusopetuksen 3. vuosiluokalta. A1-kielen opetus esitetään alkamaan viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukautena.  Uudistus kasvattaa 1-2 vuosiluokilla annettavaa A1-kielen opetusta yhteensä 2 vuosiviikkotunnilla. Varhaisempi kieltenopetus koskee kaikkia ensimmäisen vuosiluokan oppilaita 1.1.2020 alkaen.

Tähän luonnokseen sisältyy ehdotus perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta sekä ehdotus perusopetusasetuksen (852/1998) vuosittaista ja viikoittaista tuntimäärää koskevan 3 §:n 1 momentin muuttamisesta Tuntijakoasetukseen esitetään myös määräaikaista siirtymäsäännöstä, jotta jokaisen oppilaan oikeus saada A1-kielen opetusta turvataan myös siirtymäkauden aikana. Asetusmuutokset esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2020.
 
Liitteet:
Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnon sähköisesti viimeistään 10.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi).

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat opetusneuvos Minna Polvinen (minna.polvinen@minedu.fi) ja hallitussihteeri Kirsi Lamberg (kirsi.lamberg@minedu.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelun.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteestalausuntopalvelu.om@om.fi
Jakelu:
Enontekiön kunta    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Espoon kaupunki    
Etno – Oikeusministeriö    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Förbundet Hem och Skola    
Helsingin kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Juuan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Karvi - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kauniaisten kaupunki    
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto - OKM    
Kotus – Kotimaisten kielten keskus    
KT - Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuurojen liitto ry.    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Mäntyharjun kunta    
OAJ – Opetusalan ammattijärjestö    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Opsia ry.    
Pietarsaaren kaupunki    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sodankylän kunta    
SUKOL ry. - Suomen kielenopettajien liitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luokanopettajat ry.    
SURE ry.    
Svenska Finlands folkting    
Tampereen kaupunki    
Utsjoen kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry.    
Vanhempainliitto    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu