Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - RAUTATEIDEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUN KÄYTTÄJIEN EDUSTAJIEN KUULEMINEN 2023

RAUTATEIDEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUN KÄYTTÄJIEN EDUSTAJIEN KUULEMINEN 2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/359988/03.06.03/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Euroopan Unioni (EU) on erilaisin sääntelymuutoksin pyrkinyt edistämään rautatiekilpailua jo 1990-luvulta lähtien. Tavaraliikenne vapautettiin kilpailulle vuonna 2007. Kansainvälisiä henkilöliikennepalveluja koskevat Euroopan unionin markkinat ovat olleet avoinna kilpailulle vuodesta 2010 ja kansallinen henkilöliikenne vuodesta 2021, lukuun ottamatta julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia. Ne tulee kilpailuttaa alalla pääsääntöisesti 25.12.2023 jälkeen. Suomen rautatieliikenteen markkinat on avattu sekä tavara- että henkilöliikenteessä ns. vapaan markkinoille tulon mallilla ("open access").

Rautatiealan sääntelyelin seuraa, valvoo ja edistää rautatiemarkkinoiden toimivuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä. Raideliikennelain 149 §:n 4 momentin mukaan sääntelyelimen on kuultava vähintään kahden vuoden välein rautateiden tavara- ja henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia ottaakseen huomioon näiden näkemykset rautatieliikenteen markkinoista.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Pyydämme antamaan lausunnot viimeistään 15.9.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnossanne toivomme teidän ottavan erityisesti kantaa edustamienne tahojen näkökulmasta:
 
​​​Palveluiden toimivuuteen ja saatavuuteen:Miten arvioisitte rautatiemarkkinoiden toimivuutta henkilöliikennepalveluissa Suomessa yleisesti? Mikä toimii hyvin, mikä huonosti? Tuleeko uusia palveluratkaisuja riittävästi tarjolle? Miten tyytyväisiä edustamanne tahot ovat junalla liikkumiseen ja palvelujen tarjontaan asemilla? Kaipaavatko he vaihtoehtoisia palveluja/palveluntarjoajia rautateille?

Palveluiden hinnoitteluun: Onko henkilöliikennepalvelun hinnoittelu mielestänne kilpailukykyistä verrattuna muihin kulkumuotoihin? Kaipaavatko edustamanne tahot vaihtoehtoja lippujen hinnoitteluun?

Lippujärjestelmiin:Ovatko digitaaliset lippujärjestelmät helposti saavutettavia ja helppokäyttöisiä? Miten helppoa matkaketjun järjestäminen on?

Palveluiden tulevaisuuden näkymiin:Miten edustamanne tahot toivoisivat henkilöliikenteen rautatiemarkkinoiden kehittyvän tulevaisuudessa? Minkälaisiin asioihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota?

Muuta: Mitä muita näkemyksiä ja ajatuksia haluatte kertoa rautateiden henkilöliikenteen markkinoista?
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa heinäkuussa erityisasiantuntija Mertti Anttila, puh. 029 534 6813, sähköposti: mertti.anttila[at]traficom.fi ja elokuussa lakimies Marko Sillanpää, puh. 029 534 5210, sähköposti: marko.sillanpaa[at]traficom.fi.
 
Jakelu:
AKAVA    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Invalidiliitto ry    
Kuluttajaliitto    
Matkailu- ja ravintolapalvelut ry    
Pyöräliitto ry    
SAK    
STTK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Rautatiematkustajat ry    
Asiasanat

henkilöliikenne

Rautatiemarkkinat