Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1051/03/2017

Vastausaika on päättynyt: 30.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan useita muutoksia ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettuun lakiin. Ajoneuvojen katsastustoiminta säilyisi edelleen luvanvaraisena, mutta nykyistä toimilupasääntelyä muutettaisiin siten, että katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisena, eikä toimipaikkakohtaisena kuten nykyisin. Lisäksi nykyinen lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastusten välillä poistuisi. Jatkossa yksi katsastuslupa oikeuttaisi suorittamaan kaikkia katsastuslajeja ja kaikkien ajoneuvoluokkien katsastuksia.

 

Samalla velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia poistuisi. Katsastusluvan haltijan olisi jatkossa tehtävä ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle kaikista katsastustoimipaikoista, joilla ne suorittavat katsastuksia. Samassa ilmoituksessa olisi myös kuvattava ne katsastuspalvelut, joita kullakin katsastusasemalla tarjotaan.

 

Vaatimuksia katsastajien jatkokoulutukseen pääsyyn kevennettäisiin. Jatkossa pääsyvaatimuksena katsastajalta edellytettävään määräaikaiskatsastuskoulutuksen kevyiden ajoneuvojen koulutusjaksolle olisi kuuden kuukauden ajoneuvoalan korjaamokokemus taikka vastaavaa kokemus tai osaaminen. Siten muiden soveltuvien ammattikorkeakoulun konetekniikan perus- ja ammattiopintojen suorittaneiden tai erikoisammattitutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaneiden kokemusvaatimus ei olisi enää tiukempi kuin ammattikorkeakoulun ajoneuvotekniikan perus- ja ammattiopintojen suorittaneiden kokemusvaatimus.

 

Lisäksi esitetään täsmennyksiä katsastusluvan haltijoihin ja katsastajiin kohdistuvien sanktioiden antamisperusteisiin. Jatkossa Liikenteen turvallisuusvirasto voisi myös asettaa kaikkien ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten perusteella antamansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon. Nykyisin uhkasakon käyttöala on rajattu vain yksittäisiin kieltoihin tai määräyksiin. Myös niin sanotun testiautotoiminnan säädösperustaa selkiytettäisiin.

Tausta

Hankkeessa on kyse katsastuslainsäädännön uudistamisen toisesta vaiheesta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin voimaansaattamaan EU:n liikennekelpoisuuspakettiin sisältyvien säädösten, eli uuden katsastusdirektiivin 2014/45/EU, rekisteröintitodistusdirektiivin 2014/46/EU ja tienvarsitarkastusdirektiivin 2014/47/EU, vaatimukset. Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin eräitä katsastuksiin ja katsastustoimintaan liittyviä säännöksiä, jotka haittaavat kansalaisten arkea ja yritystoimintaa. Tällaisia olivat muun muassa määräaikaiskatsastusten aikaväli, katsastusajankohdan määräytyminen, katsastustoiminnan riippumattomuussääntely. Lisäksi esitettiin useiden teknisluontoisten säädösten siirtämistä valtioneuvoston asetuksesta annettavaksi Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä. Ensimmäisen vaiheen säädökset vahvistettiin kesällä 2017.

 

Hankkeen toisessa vaiheessa jatketaan kansalaisten arkea ja yritystoimintaa tarpeettomasti haittaavien säädösten perkaamista. Toisessa vaiheessa tarkastellaan katsastustoiminnan järjestämiseen liittyviä toimilupia ja nykyisen toimilupajärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi tarkastellaan keinoja katsastustoiminnan laadunvalvonnan kehittämiseksi. Katsastusten laatu on keskeisessä asemassa toiminnan yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumisen kannalta. Lausuttavana olevien lakimuutosesitysten lisäksi hankkeen toisessa vaiheessa tarkastellaan katsastuksiin liittyvää asetustasoista sääntelyä. Tässä yhteydessä tarkastellaan muun muassa sellaisten ajoneuvoluokkien katsastusvelvollisuutta, joiden määräaikaiskatsastuksiin katsastusdirektiivi ei velvoiteta. Näiltä osin muutosesitykset tulevat lausuttavaksi myöhemmin.

Tavoitteet

Sipilän hallituksen tavoitteena on sääntelyn nettomäärän keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Tavoitteena on vähentää kansalaisten arkea ja yritystoimintaa haittaavaa sääntelyä. EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Hankkeen tavoitteena on poistaa sellaista katsastustoimintaa rajoittavaa sääntelyä, joka on osoittautunut sääntelyn tavoitteisiin nähden tarpeettomaksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on löytää keinoja katsastustoiminnan laadun parantamiseen. 

Liitteet:
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Joel Karjalainen (etunimi.sukunimi@lvm.fi)
Erik Asplund (etunimi.sukunimi@lvm.fi)