Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - POP-jätteen tunnistusopas

POP-jätteen tunnistusopas

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5401/2022

Vastausaika on päättynyt: 1.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta POP-jätteen tunnistamisoppaaksi.
Tausta
Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun ns. POP-asetuksen (EU) 2019/1021 mukaan jäsenmaiden on laajennettava jätedirektiivin mukaista vaarallisten jätteiden seurantajärjestelmäänsä kattamaan myös pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät jätteet (POP-jätteet).

POP-asetuksen velvoite on pantu Suomessa täytäntöön jätelain muutokseen (714/2021) sisältyvillä uusilla POP-jätteitä koskevilla kirjanpitovelvoitteilla sekä velvoitteella laatia POP-jätteiden kuljetuksista siirtoasiakirja. Velvoitteet tulivat voimaan 19.7.2021 alkaen. Uudet velvoitteet lisäävät tarvetta POP-jätteiden tunnistamiseen koko jätehuoltoketjussa.

Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön toimeksiannosta valmistellut luonnoksen oppaaksi, jonka tarkoituksena on ohjeistaa toimijoita POP-jätteiden tunnistamisessa ja kirjaamisessa. Opas on tarkoitettu jätteen tuottajille, kuljettajille ja käsittelijöille sekä valvonnasta vastaaville viranomaisille. Oppaassa käsitellään erityisesti keskeisiä kuluttajajätevirtoja, jotka voivat sisältää POP-yhdisteitä. 
Tavoitteet
Oppaan tavoitteena on tukea EU:n POP-asetuksen sekä jätelain uusien POP-jätteitä koskevien velvoitteiden toimeenpanoa parantamalla POP-jätteiden tunnistamista jätehuoltoketjun eri vaiheissa ja antamalla ohjeistusta POP-jätteiden luokittelusta ja kirjaamisesta. Samalla voidaan edistää POP-jätteiden päätymistä asianmukaiseen käsittelyyn. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 1.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja opasluonnoksesta antavat Eevaleena Häkkinen/SYKE, eevaleena.hakkinen@syke.fi, puh. 0295 251 200 ja Timo Seppälä/SYKE, timo.seppala@syke.fi, puh. 0295 251 630 ja Riitta Levinen/YM, riitta.levinen@gov.fi, puh. 0295 250 162
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elker Oy    
Energiateollisuus ry    
ERP Finland ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Muoviteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Recser Oy    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SER-Tuottajayhteisö Ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Romukauppiaiden liitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti Ry    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Traficom    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesilaitosyhdistys    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP