Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (508/2018) muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (508/2018) muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2415/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetukseen.
Tausta
Merenkulun ammattipätevyyksiä koskeva lainsäädäntö perustuu pääosin kansainväliseen, erityisesti kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (International Maritime Organization, IMO) hyväksyttyyn sääntelyyn sekä Euroopan unionin lainsäädäntöön.

Suomessa aluksen miehityksestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta säädetään laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetussa laissa (1687/2009) eli ns. laivaväkilaissa. Merenkulkijoiden pätevyyksistä ja koulutuksesta säädetään liikenteen palveluista annetussa laissa. Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2020. Laki selkeyttää vuokravenetoimintaa.
Tavoitteet
Muutoksilla on tarkoitus saattaa valtioneuvoston asetus vastaamaan 1.6.2020 voimaantulevan vesiliikennelain (782/2019) sekä liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) sisältöä.
 
Lisäksi asetuksen pätevyysvaatimuksia ehdotetaan helpotettavaksi, jotta esimerkiksi aluksella tilapäisissä tarkastus-, huolto- tai luotsaustehtävissä oleville henkilöille tai tilapäisessä työssä oleville viihdetaiteilijoille ei asetettaisi merenkulun pätevyysvaatimuksia. Asetuksessa myös laajennettaisiin vahtiperämiehenkirjan osalta harjoittelumahdollisuuksia suuremmilla kotimaanliikenteen koulualuksilla, mutta lisättäisiin toisaalta alaraja sen koulualuksen koolle, jolla harjoittelun voi suorittaa, niin, että harjoittelua ei voisi suorittaa kaikkein pienimmillä aluksilla, kuten pienillä veneillä. Mahdollisuuksia simulaattorikoulutukseen lisättäisiin. Asetuksella ehdotetaan helpotettavaksi myös lisäpätevyystodistusten myöntämistä, jotta nopeutetaan työllistymistä ja parannetaan työvoiman saatavuutta muun muassa uusissa ympäristöystävällistä polttoainetta käyttävissä aluksissa.

Asetuksen eräät pykälät ehdotetaan kumottaviksi, koska niillä ei käytännössä ole ollut enää merkitystä.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää erityisesti jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi.
Liitteet:

Muistio VN miehitysasetus.pdf - Muistio: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (508/2018) muuttamisesta

VN miehitysasetus luonnos lausunnolle.pdf - Luonnos: valtioneuvoston asetukseksi aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (508/2018) muuttamiseksi

Lausuntopyyntö Luonnos valtioneuvoston asetukseksi aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 508_2018 muuttamisesta.pdf - Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (508/2018) muuttamisesta

Begäran om utlåtande_Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet 508_2018.pdf - Begäran om utlåtande: Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (508/2018)

Promemoria.pdf - Prememoria: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.4.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi antaa hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, irja.vesanen-nikitin@lvm.fi, puh. 0295 34 2544 ja ylitarkastaja Katja Peltola, katja.peltola@lvm.fi, puh. 0295 34 203
Jakelu:
Axxell Utbildning Ab    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto    
Högskolan på Åland    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Karkun evankelinen opisto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova    
Maritime E.S.B.H Oy    
Meriturva    
Merivoimien esikunta    
Opetushallitus    
Purjehduksenopettajat PORY ry    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Navigaatioliitto ry    
Suomen Navigoinninopettajat ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Veneilykouluttajat - Turvallisesti vesillä ry    
Tampereen Navigaatioseura ry    
Yrkeshögskolan Novia    
Ålands sjösäkerhetscentrum    
Ålands yrkesgymnasium