Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21641/2023

Vastausaika on päättynyt: 29.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. Lukuvuosimaksuja koskevalla yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muutoksella toteutettaisiin pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjaus ”hallitus etenee kohti EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellisuutta”. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta vieraskielisessä tutkintokoulutuksessa perittävien lukuvuosimaksujen tulisi jatkossa kattaa koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

Opiskelijan oleskeluluvalla maahan tullut säilyisi lukuvuosimaksuvelvollisena, vaikka hän vaihtaisi oleskelulupaansa esimerkiksi työperusteiseksi. Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin poikkeus, jonka mukaan tilapäistä suojelua saavat eivät olisi jatkossa lukuvuosimaksuvelvollisia.

Hallitusohjelman kirjaus nimellisen hakemusmaksun käyttöönotosta toteutettaisiin palauttamalla käyttöön hakemuksen käsittelymaksu haettaessa ammattikorkeakoulututkintoon tai alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen muualla kuin EU/ETAalueella suoritetun koulutuksen perusteella.
 
Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain tilauskoulutusta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin huomioimaan paremmin opiskelijoiden oikeudet. Korkeakouluille säädettäisiin tiedonsaantioikeus hakijan ja opiskelijan sekä heidän perheenkokoajansa oleskelulupatiedoista.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2024. Hakemuksen käsittelymaksua koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan 1.8.2025 ja sen jälkeen alkavan koulutuksen osalta. Lukuvuosimaksujen suuruutta koskevat säännökset tulisivat voiman 1.8.2026 ja sen jälkeen alkavan koulutuksen osalta.
 
Tausta
Lukuvuosimaksut otettiin käyttöön vuonna 2017. Muutoksen vaikutuksia ja tavoitteiden toteutumista selvittänyt seuranta- ja arviointityöryhmän loppuraportti valmistui vuonna 2022.
 
Tavoitteet
Lukuvuosimaksujen korottamista koskevan ehdotuksen tavoitteena on vähentää lukuvuosimaksuvelvollisten korkeakouluopiskelijoiden kouluttautumisesta aiheutuvia kustannuksia julkiselle taloudelle. Kustannukset korvaava lukuvuosimaksu lieventää riskiä, jonka aiheuttaa julkisten varojen käyttäminen henkilöihin, joiden maahan jääminen ja työllistyminen on epävarmaa. Tavoitteena on, että lukuvuosimaksuvelvollisten kattaessa koulutuksensa kustannukset, voidaan korkeakoulutuksen tarjontaa lisätä. Muutos saattaisi Suomen vastaavaan asemaan tärkeimpien verrokkimaiden Ruotsin, Tanskan ja Norjan kanssa, jotka kaikki myös perivät EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta kustannuksia vastaavat lukuvuosimaksut.

Lukuvuosimaksuvelvollisena pysymistä koskevan muutoksen tarkoituksena on säilyttää opiskelutarkoituksessa maahan tulleen henkilön lukuvuosimaksuvelvollisuus, vaikka hän vaihtaisi oleskelulupaperustetta. Tilauskoulutuksen muutosten tavoitteena on puuttua havaittuihin ongelmiin tilauskoulutuksen järjestämisessä. Tilapäistä suojelua saavat pyritään saattamaan korkeakoulutuksen maksuttomuuden osalta samaan asemaan kuin kansainvälistä suojelua saavat. Hakemuksen käsittelymaksun tavoitteena on vähentää korkeakouluja työllistäneitä harkitsemattomia ja heikkolaatuisia hakemuksia.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 29.1.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta. Viranomaisia, joita ehdotetut lainmuutokset koskevat, pyydetään ottamaan kantaa erityisesti ehdotusten vaikutuksiin jakorkeakouluja pyydetään arvioimaan esityksen vaikutuksia omaan toimintaansa. Myös muut kuin alla jakelukohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


VAHVA-asiakirjahallintajärjestelmän käyttäjien tulee viedä lausunto VAHVA:ssa asiaan VN/21641/2023.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

Hallitusneuvos Henna Närhi p. 0295 330 006 (etunimi.sukunimi@gov.fi)
Opetusneuvos Maija Innola p. 0295 330 120 (etunimi.sukunimi@gov.fi)

 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
HAAGA-HELIA ammattikorke    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maahanmuuttovirasto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Opetushallitus    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sisäministeriö    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi