Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23816/2023

Vastausaika on päättynyt: 14.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sisäministeriön maahanmuutto- osasto pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien kansainvälistä suojelua hakevalle, tilapäistä suojelua saavalle ja ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntaa myönnettävän vastaanottorahan ja käyttörahan tarkistamista (SM036:00/2023). Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettua lakia.

Vastaanottodirektiivi edellyttää vastaanottorahan sitomista kansalliseen sosiaaliturvaan. Esityksessä vastaanottorahan määrä ehdotetaan laskettavaksi sille tasolle, joka on mahdollista suhteessa kansalliseen sosiaaliturvaan. Kansallisen sosiaaliturvan vertailukohdaksi ehdotetaan kiireellistä toimeentulotukea, jota myönnetään välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaamiseksi esimerkiksi tilapäisesti Suomessa oleskeleville.

Esitys on valmisteltu väliaikaisena. Tarkoituksena on varmistaa, että vastaanottorahan perusosan määrä ei vastaanottorahaan kohdistuvan indeksijäädytyksen seurauksena laske kiireellisen toimeentulotuen alle. Vastaanottorahan määrä arvioidaan uudelleen keväällä 2024 käynnistyvän vastaanottolain uudistamishankkeen aikana. Pysyvämpi muutos on mahdollista valmistella, kun hallitusohjelman mukainen toimeentulotukilain kokonaisuudistus etenee ja toimeentulotukea koskevat muutokset ovat tiedossa. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki olisi voimassa 31.12.2025 asti. 
Tausta
Esityksen taustalla on pääministeri Orpon hallituksen ohjelman kohdan 10.3 Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa koskeva kirjaus vastaanottorahan pienentämisestä vastaanottodirektiivin ja perustuslain sallimaan minimiin. 
Tavoitteet
Esityksellä toteutetaan Petteri Orpon hallitusohjelmassa vastaanottotoiminnalle asetettuja säästötavoitteita. 

Esityksessä on pyritty arvioimaan riittävän taloudellisen tuen tasoa sellaisten henkilöiden tilanteessa, jotka eivät oleskele maassa vakinaisesti, mutta ovat oikeutettuja vastaanottopalveluihin. Esitys vahvistaa vastaanottorahan luonnetta lyhytaikaisena etuutena, jonka tarkoitus on turvata henkilön toimeentulo ainoastaan tilapäisesti. 
Linkit
Liitteet:

HE_vastaanottoraha_16.2.2024.pdf - Hallituksen esitys laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö_HEvastaanottoraha.pdf - Lausuntopyyntö

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 13.3.2024. 

Esityksen lausuntoaika on normaalia lyhyempi. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Perusteena normaalia lyhyemmälle lausuntoajalle on esityksen taloudelliset vaikutukset, joiden vuoksi esitys tulisi käsitellä lisätalousarvion yhteydessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Kaikki palvelussa annetut lausunnot ovat julkisia.

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa sekä toimittamaan lausunto tiedoksi osoitteeseen maahanmuutto-osasto.sm@gov.fi.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Tiina Järvinen, sisäministeriö, puh. 0295 488 625
Erityisasiantuntija Sanna Töykkälä, sisäministeriö, puh. 0295 488 334

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Amnesty International    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ETU- edustajat turvapaikanhakijalapsille ry    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Kansaneläkelaitos    
Kotimajoitusverkosto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maahanmuuttovirasto    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta ry    
Pelastakaa lapset ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Poliisihallitus    
Rikosuhripäivystys    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikkö    
Sisäministeriön poliisiosasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen kuntaliitto    
Suomen punainen risti    
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL    
Turvapaikanhakijoiden tuki ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UNHCR Pohjoismaiden toimisto    
Unicef    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vastaanottokeskukset ja ryhmäkodit    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

maahanmuutto

vastaanotto

vastaanottoraha