Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi konsulipalveulain muuttamiseksi

Lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi konsulipalveulain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: PC0TQ245-1

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoministeriössä on laadittu virkatyönä luonnos hallituksen esitykseksi konsulipalvelulain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konsulipalvelulakia.
 
Tausta
Uudistamishankkeessa on tarkasteltu konsulipalveluluiden antamiseen liittyviä kansallisia muutostarpeita.  Hankkeen valmistelussa on kartoitettu  mahdollisuuksia  keventää  konsulipalveluiden antamiseen liittyviä hallinnollisia menettelyjä sekä  selvitetty mahdollisuutta ulkoistaa tiettyjä edustustoissa annettavia notaaripalveluja ja niihin liittyviä avustavia tehtäviä ulkoiselle palveluntarjoajalle.
Suomen edustustoverkkoa voidaan pitää suhteellisen kattavana, sillä edustustoja, jotka tarjoavat konsulipalveluita on noin 80 valtiossa.  Konsulipalvelut ovat edustustoja eniten työllistävä sisältötehtävä. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma kuitenkin vähentää sekä henkilöstöä että määrärahoja. Tämä edellyttää konsulipalvelujen   antamisen suunnittelua, jotta ulkoasiainhallinto voi vastaisuudessakin antaa lakisääteiset palvelut.
Hankkeen tavoitteena on ylläpitää hyvän hallinnon takeiden toteutumista ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluvien konsulipalvelujen antamisessa valtion tuottavuusohjelman määrittelemissä puitteissa.
Esitys on osa ulkoministeriössä vireillä olevaa konsulipalveluiden kehittämistä koskevaa hanketta ja toteuttaa osaltaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja normin purkamisesta.
   
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on  yksinkertaistaa  konsulipalveluita koskevia  toimintatapoja ja keventää niihin liittyviä hallinnollisia menettelyjä.  Lisäksi tavoitteena on selkeyttää ja ajanmukaistaa konsulipalveluita koskevaa sääntelyä.
Voimassa olevan konsulipalvelulain nojalla ainoastaan Suomen ulkomaan edustustot voivat antaa notaaripalveluja ulkomailla. Esityksen tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia tapoja nykyiselle järjestelylle ja mahdollistaa tiettyjen laissa erikseen säädettyjen notaaripalvelujen ja niihin  liittyvien  avustavien  tehtävien   ulkoistaminen  ulkoiselle palveluntarjoajalle.
Ehdotuksessa esitetyt vaihtoehtoiset menettelyt mahdollistaisivat sen, että suomalaisten notaaripalveluiden saatavuus paranisi esimerkiksi sellaisessa maassa, jossa Suomella ei ole edustustoa.  Lisäksi ehdotuksella joustavoitettaisiin ulkomaisen asiakirjan laillistamista koskevaa prosessia mahdollistamalla asiakirjan jättäminen ulkoiselle palveluntarjoajalle välitettäväksi edustustolle.   
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto tulee antaa perjantaihin 31.8.2018 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Ulkoasiainministeriö pyytää lausuntoanne  liitteenä olevasta  hallituksen esityksen luonnoksesta konsulipalvelulain muuttamiseksi.  Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon voivat antaa muutkin kuin ne, joille lausuntopyyntö on varsinaisesti lähetetty.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lakimies Minna-Kaisa Liukko, puh. 0295 351053 tai minna-kaisa.liukko@formin.fi.
Valmistelijat
Lakimies Minna-Kaisa Liukko
Jakelu:
Business Finland    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Evankelis-luterilainen kirkko    
Finanssialan keskusliitto    
Helsingin maistraatti    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Kaapatut Lapset ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Länsi-Suomen maistraatti    
Maahanmuuttovirast    
Matkailun edistämiskeskus    
Oikeusministeriö    
Pelastakaa Lapset ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto ry    
Suomen hautaustoimistojen liitto    
Suomen matkatoimistoalan liitto ry    
Suomen Punainen risti    
Suomi-Seura ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Trafi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys ry    
Ulkosuomalaisparlamentti    
Valtionkonttori    
Valtiovarainministeriö    
VisitFinland    
Väestörekisterikeskus