Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi

Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VNK/274/05/2016

Vastausaika on päättynyt: 11.10.2016

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistamista valmistellut työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa valtioneuvoston kanslialle. Ehdotuksessa uudeksi viestintäsuositukseksi linjataan valtionhallinnon viestintää ohjaavat arvot sekä kuvataan viestinnän asema ja tehtävät nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suositusluonnos on kommentoitavana oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi-palvelussa 11. lokakuuta asti.
 
Viestintäsuositus on tarkoitettu palvelemaan koko valtionhallintoa. Sen tehtävänä on toimia perustana ja selkänojana organisaatioiden omille tarkemmille viestintäohjeille.
Tausta
Valtioneuvoston kanslia asetti maaliskuussa 2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, miltä osin nykyinen valtionhallinnon viestintäsuositus vuodelta 2010 edellyttää uudistamista ja laatia esitys päivitetyksi suositukseksi. Uudessa suosituksessa oli huomioitava erityisesti valtionhallinnon viestinnän asema ja tehtävä muuttuvassa viestinnän toimintaympäristössä.

Tehtävänä oli myös kuvata viestinnän merkitystä strategisessa johtamisessa sekä linjata poliittisen ja virkamiesviestinnän suhdetta. Muita tärkeitä osa-alueita olivat muun muassa kansalaisviestintä, muuttuva mediakenttä, viestinnän uudet muodot, medialukutaito ja viestinnän vaikuttavuus.

Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 1.3.2016–31.12.2016.


Työryhmä on kokoontunut työnsä aikana eri kokoonpanoissa 16 kertaa. Kokousten ohella työryhmä järjesti kolme kuulemistilaisuutta eri hallinnonalojen viestijöille, median edustajille ja julkisuuslainsäädännön asiantuntijoille.
Tavoitteet
Työryhmän esitys lähti lausunnoille syyskuussa. Niiden perusteella viimeisteltävän ja visualisoidun uuden valtionhallinnon viestintäsuosituksen on määrä valmistua lokakuun aikana, jonka jälkeen siitä järjestetään koulutusta loppuvuoden aikana.
Linkit

http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1266558/Viestint%C3%A4suositus_asettamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s/9c777b8f-903f-4f28-ac0b-bf0b3123fe11 - Työryhmän asettamispäätös 4.3.2016

http://vnk.fi/julkaisu?pubid=13602 - Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi - työryhmän muistio | Förslag till rekommendation om statsförvaltningens kommunikation – Arbetsgruppspromemoria

Liitteet:

Lausuntopyyntö1509.pdf - Valtioneuvoston kanslian lausuntopyyntö | Statsrådets kanslis begäran om utlåtande 15.9.2016

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään tiistaihin 11. lokakuuta 2016 mennessäNiiden perusteella viimeisteltävän ja visualisoidun uuden valtionhallinnon viestintäsuosituksen on määrä valmistua lokakuun aikana, jonka jälkeen siitä järjestetään koulutusta loppuvuoden aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon voi myös toimittaa valtioneuvoston kanslian kirjaamoon kirjaamo(at)vnk.fi tai Valtioneuvoston kanslia, kirjaamo, PL 23, 00023 Valtioneuvosto.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Valtioneuvoston kanslia

viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski (työryhmän puheenjohtaja), paivi.paasikoski(at)vnk.fi, p. 040 547 6279
johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen (työryhmän sihteeri), jussi.toivanen(at)vnk.fi, p. 040 350 5595
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Akava ry    
Arkistolaitos    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus    
Eduskunnan kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fimea    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Finpro Oy    
Folktinget    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Journalistiliitto ry    
Julkisen alan tiedottajat Jat ry    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansalliskirjasto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus Kotus    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus Luke    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto Mavi    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusasiamiehen kanslia    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Politiikan toimittajat ry    
Procom ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat/Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
STUK    
Suomen Akatemia    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen pankki    
Suomen riistakeskus    
Suomen Teollisuussijoitus Oy    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Taideyliopisto    
Taloustoimittajat ry    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tekes    
Tekijänoikeusneuvosto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Viesti ry    
Viestinnän eettinen neuvottelukunta    
Viestinnän keskusliitto ry    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

demokratia

viestintä

avoimuus

Hallinto

politiikka

julkisuus

julkisuuslaki