Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Europpan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoa (Eurojust) koskevaa asetusta täydentävä lainsäädäntö

Europpan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoa (Eurojust) koskevaa asetusta täydentävä lainsäädäntö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5641/2018

Vastausaika on päättynyt: 26.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Eurojust perustettiin neuvoston päätöksellä 2002/187/YOS. Sen pääasiallisena tehtävänä on tukea ja vahvistaa kansallisten esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten koordinaatiota sekä yhteistyötä vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen liittyvissä asioissa. Eurojustia on vahvistettu vuonna 2009 tehdllä neuvoston päätöksellä 2009/426/YOS. Suomessa päätös on pantu kansallisesti täytäntöön Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetulla lailla 742/2010 (Eurojust-laki).

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan komissio antoi heinäkuussa 2013 Euroopan uninonin toiminnasta tehdyn sopimuksen 85 artiklaan perustuvan asetusehdotuksen Euroopan unionin rikosoikeudellisesta virastosta (Eurojust). Ehdotuksen tarkoituksena oli perustaa nykyisen neuvoston päätöksellä perustetun Eurojustin seuraajaksi uusi virasto ja säilyttää asetuksessa ne osat jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi Eurojustin hallinnossa ja toiminnassa, mutta samalla uudistaa viraston oikeudellista kehystä ja tehostaa sen toimintaa ja rakennetta. Asetus hyväksyttiin marraskuussa 2018 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1727, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta. Asetusta sovelletaan 12 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.

Oikeusministeriö asetti 18 päivänä lokakuuta 2018 työryhmän valmistelemaan kansallisiä säännöksiä, jotka täydentävät kyseistä neuvoston asetusta. Työryhmä luovutti mietintönsä 13.6.2019.
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on tehdä Eurojustia koskevaan lainsäädäntöön asetuksen edellyttämät muutokset. Selkeyden vuoksi asetuksesta aiheutuvat lainsäädäntömuutokset ehdotetaan tehtäväksi kumoamalla voimassa oleva Eurojust-laki, ja säätämällä uusi asetusta täydentävä Eurojust-laki. Ehdotettavan uuden Eurojust-lain nimeksi tulisi laki Euroopan Unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta, joka vastaisi muotoilultaan esimerkiksi Europol-asetusta täydentävää lakia Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (214/2017). Ehdotettu laki vastaisi kuitenkin sisällöltään monelta osin voimassa olevaa lakia. Tätä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon, että asiallisesti Eurojustin toimintaan ei ole uuden asetuksen myötä tulossa suuria muutoksia, eikä myöskään nykyisessä lainsäädännössä kansallisella tasolla ole ilmennyt mainittavia ongelmia.

Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2019. Uusi Eurojust-laki ehdotetaan tulemaan voimaan asetuksen tullessa sovellettavaksi 12.12.2019, tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. 

Keskeiset ehdotukset

Ehdotuksessa on pyritty selkiyttämään kansallisen jäsenen toimivaltaa koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotettavassa laissa selkiytettäisiin valtakunnansyyttäjän toimiston roolia Eurojustiin liittyvissä kansallisissa päätöksissä. Ehdotettavassa laissa ei voimassa olevasta laista poiketen säädettäisi enää Suomen edustajasta Eurojustin yhteisessä valvontaelimessä, sillä asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyn valvonta siirtyisi valvontaelimeltä Euroopan tietosuojavaltuutetulle.  
Teknisenä muutoksena ehdotettavaan lakiin ei tulisi enää viittaussäännöksiä poliisin, rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilötietojen käsittelyä koskeviin lakeihin sekä julkisuuslakeihin. Tämä ei kuitenkaan merkitsisi sisällöllistä muutosta sovellettavaan lainsäädäntöön. Samoin viittaus yhteisistä tutkintaryhmistä annettuun lakiin poistuisi, vaikka kyseisen lain Eurojustia koskevia säännöksiä edelleen kyseisessä laissa säädetyllä tavalla sovellettaisiin.
 
Asetus ei edellyttäisi muutosten tekemistä muihin lakeihin, jotka sisältävät Eurojustia koskevaa sääntelyä.
 

 

 

 

 

Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 26.8.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille

Vastausohjeet vastaanottajille

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä "Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoa (Eurojust) koskevaa asetusta täydentävä lainsäädäntö". Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palveun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, 02951 50112, miia.ljungqvist@om.fi, lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen, 02951 50019, mirja.salonen@om.fi, ja hallitusneuvos Katariina Jahkola, 02951 50246, katariina.jahkola@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Helsingin yliopisto / Professorit Sakari Melander ja Juha Raitio    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Itä-Suomen syyttäjänvirasto    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland    
Lapin syyttäjänvirasto    
Länsi-Suomen syyttäjänvirasto    
Länsi-Uudenmaan syyttäjävirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun syyttäjänvirasto    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Salpausselän syyttäjänvirasto    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Ulkoministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Asiasanat

syyttäjälaitos, syyttäjä

Eurojust