Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sote-tiedon toisiokäytön aineistokuvaukset: Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rekisterinpitäjän ja Tietolupaviranomaisen velvollisuudesta laatia aineistokuvaus

Materialbeskrivningar för sekundär användning av social- och hälsovårdsdata: utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordning om skyldigheten för personuppgiftsansvariga och Tillståndsmyndigheten göra upp materialbeskrivningar

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23713/2020

Vastausaika on päättynyt: 6.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till förordning om skyldigheten för personuppgiftsansvariga och Tillståndsmyndigheten att göra upp materialbeskrivningar. Observera även tillståndsmyndigheten Fimeas begäran om utlåtande om bestämmelsen i fråga om materialbeskrivningar av sekundärdata, som är på remiss samtidigt. 
 
 
Bakgrund

Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019, nedan lagen om sekundär användning) trädde i kraft den 1 maj 2019. Enligt 12 § 3 mom. i lagen om sekundär användning föreskrivs genom förordning från och med när myndigheter och organisationer ska göra upp materialbeskrivningar av datainnehållet i sina register så att det på basis av dem är möjligt att bedöma om registeruppgifterna lämpar sig för statistikföring, vetenskaplig forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet, undervisning, informationsledning, myndighetsstyrning och myndighetstillsyn inom social- och hälsovården samt myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter.

Materialbeskrivningarna ska göras upp i enlighet med Tillståndsmyndighetens föreskrifter. Genom förordning utfärdas också bestämmelser om när Tillståndsmyndigheten ska göra upp materialbeskrivningar över sina färdiga datamaterial.

 

I 6 § i lagen om sekundär användning definieras de myndigheter och organisationer som i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar för att göra upp materialbeskrivningar av datainnehållet i sina datalager.

 

Målsättningar

Syftet med förordningen är att fastställa tidpunkten från och med vilken materialbeskrivningarna ska göras upp. Förordningen ska således för sin del se till att materialbeskrivningarna görs upp. Materialbeskrivningarna är en förutsättning bland annat för att uppgifterna ska kunna utnyttjas i social- och hälsovårdsverksamhet och för styrnings-, tillsyns-, forsknings- och statistikändamål inom social- och hälsovården. 

 

 
 
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna era remissvar senast den 6 december 2020. 
 

Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna era remissvar i första hand via tjänsten utlåtande.fi. Det går också att sända svaren per e-post till adressen kirjaamo@stm.fi. Vi ber er nämna diarienummer VN/23713/2020 och identifieringskoden för lagberedningsprojektet STM 160:00/2020 i meddelandet. Alla remissvar är offentliga, och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i projektregistret. Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande. 

 

Beredare

 

Marja Penttilä

Specialsakkunnig

tfn +358 295163682

marja.penttila@stm.fi

 

Förordningen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd samt Tillståndsmyndigheten.

 


 

 

Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Auria biopankki    
CSC    
DVV    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote JA Etelä-Karjalan keskussairaala    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen keskussairaala    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote ja Mikkelin keskussairaala ja Moision sairaala    
Etelä-Suomen AVI    
ETK    
Fimea    
FINBB    
FinnGen-hanke    
Healthtech Finland    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto (arkisto ja kirjaamo)    
Hematologinen Biopankki (FHRB Biopankki)    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri ja Savonlinnan keskussairaala    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Kainuun keskussairaala    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite ja Keski-Pohjanmaan keskussairaala    
Keski-Suomen Biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen keskussairaala    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Lapin sairaanhoitopiiri ja Lapin keskussairaala    
Lapin yliopisto (Rovaniemi)    
LUT-yliopisto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Länsi-Pohjan keskussairaala ja Keroputaan sairaala    
Lääketeollisuus ry    
OKM    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaala, TAYS Keskussairaala    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote ja Pohjois-Karjalan keskussairaala    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopistollinen sairaala OYS ja Oulaskankaan sairaala    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion yliopistollinen sairaala KYS    
Pohjois-Suomen Biopankki Borealis    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Päijät-Hämeen keskussairaala    
Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakunnan keskussairaala    
Sitra    
STM    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Syöpärekisteri    
Tampereen Biopankki    
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö=    
THL    
THL Biopankki    
Tilastokeskus    
Traficom    
TSV    
TTL    
Turun yliopisto    
Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan keskussairaala ja Psykiatrian yksikkö ja Kristiinan kaupungin yksikkö    
Vaasan yliopisto    
Valvira    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veripalvelun Biopankki    
VM    
Åbo akademi    
Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS